Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomateriały w inżynierii komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH332 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Biomateriały w inżynierii komórki
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Drukała
Prowadzący grup: Justyna Drukała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Uzyskanie przez studentów wiedzy z biotechnologii w zakresie podstaw wykorzystania biomateriałów w inżynierii tkankowej - zasad wytwarzania substytutów tkanek na bazie biomateriałów i możliwości ich wykorzystania w klinice

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu wykładu Student:

w zakresie wiedzy:

- ma świadomość różnorodności składników chemicznych żywej komórki, umie wyróżnić ich główne klasy, podać ich podstawowe cech strukturalne i właściwości chemiczne, rozumie zależności pomiędzy strukturą makrocząsteczek a ich funkcjami [BCH1_K_W08, P1A_W04, P1A_W05]

- posiada podstawy dla zrozumienia problemów etycznych pojawiających się we współczesnych naukach biologicznych, biotechnologii i medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień transplantacji i badań klinicznych [BCH1_K_W15, P1A_10]


w zakresie umiejętności:

- posiada umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych [BCH1_K_U03, P01A_U03]

- uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany [BCH1_K_U18, P1A_U11]


w zakresie kompetencji społecznych:

- zna zakres i ograniczenia posiadanej przez siebie wiedzy fachowej i rozumie potrzebę jej ciągłego pogłębiania i aktualizowania [BCH1_K_K01, P1A_K01, P1A_K05]


Wymagania wstępne:

ukończony kurs "Biologia komórki dla biochemików" - (WBt-336)

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie w formie testu z oceną

Metody dydaktyczne:

wykład - wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach: 15 godzin


praca własna studenta:


• lektura wskazanych publikacji – 15 godzin


• przygotowanie się do egzaminu - 10 godzinłącznie 40 godzin - 1 ECTS

Skrócony opis:

Kurs wprowadza w tematykę wykorzystania biomateriałów w organotypowych hodowlach komórek ludzkich i ich wykorzystania w praktyce klinicznej

Pełny opis:

W trakcie kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. regulacja wzrostu i różnicowania komórek pod wpływem oddziaływania komórek z macierzą zewnątrzkomórkową (morfogeneza, determinacja komórek)

2. kontrola rozwoju tkanki in vitro (determinanty mechaniczne i chemiczne, regulacja zachowania komórek przez białka macierzy zewnątrzkomórkowej, czynniki wzrostu)

3. modele organotypowe w inżynierii tkankowej

4. wytwarzanie biopolimerów, oddziaływanie komórek z biopolimerami

5. transplantacja hodowanch in vitro komórek i tkanek na nośnikach biopolimerowych

6. skóra jako produkt inżynierii tkankowej – resorbowalna struktura nośnika i kontrola jego biodegradacji

7. odtwarzanie struktur kostnych in vitro- nośniki syntetyczne i naturalne

Literatura:

Principles of Tissue Engineering, edited by Lanza, Langer, Vacanti Academic Press 2014,

Methods of tissue engineering, edited by Anthony Atala & Robert P. Lanza, Academic Press 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.