Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktikum z genetyki molekularnej bakterii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH333 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Praktikum z genetyki molekularnej bakterii
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty w blokach dla 3 roku BCH - 2020/21 - sem.letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Wójcik
Prowadzący grup: Maja Kosecka-Strojek, Kinga Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Uzyskanie przez studenta wiedzy z genetyki molekularnej bakterii w zakresie obejmującym strukturę i zmienność genomów bakteryjnych.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student opanował wiedzę na temat:

1. horyzontalnego transferu genów u bakterii [BCH1K_W11]

2. podstaw zmienności genomów bakteryjnych [BCH1K_W11]

3. zna wpływ różnych czynników na przebieg i wydajność transformacji [BCH1K_W06, BCH1K_W15]

4. rozumie zasady konstrukcji szczepów mutantowych bakterii[BCH1K_W04, BCH1K_W14]

Umiejętność:

1. Student potrafi: wybrać odpowiednią metodę i wyizolować genomowy i plazmidowy DNA z bakterii [BCH1K_W11]

2. wybrać odpowiednią metodę i wprowadzić DNA do komórek bakterii, uwzględniając gatunek biorcy [BCH1K_W06, BCH1K_W15]

3. Namnożyć bakteriofagi, przeprowadzić typowanie fagowe [BCH1K_W13, BCH1K_U21]

4. Przeprowadzić molekularne typowanie bakterii, badając polimorfizm fragmentów DNA, posługując się technikami: PFGE, PCR-RFLP i innymi, opartymi na PCR

Kompetencje społeczne

1. Student rozumie konieczność bezwzględnego zachowania bezpieczeństwa podczas pracy z mikroorganizmami i organizmami modyfikowanymi genetycznie [BCH1K_W16, BCH1K_U08, BCH1K_K04]


Wymagania wstępne:

zaliczenie podstawowego kursu z mikrobiologii i biochemii

Forma i warunki zaliczenia:

obecność na zajęciach i wykonanie ćwiczeń

opracowanie uzyskanych wyników i złożenie sprawozdania;

przygotowanie prezentacji

zaliczenie kolokwium

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ocena sprawozdań, ocena prezentacji , ocena ze sprawdzianu pisemnego

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia praktyczne, laboratoryjne, projektowanie i wykonanie doświadczeń, praca w grupach z prezentacją multimedialną, konwersatorium dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

ćwiczenia – 40 godz.

konwersatoria – 10 godz.

Praca własna studenta:

· przygotowanie prezentacji – 15 godz.

· przygotowanie się do ćwiczeń –5 godz.

· przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń – 15 godz.

· przygotowanie do kolokwium –5 godz.


w sumie: 90 godz.


Pełny opis:

1) Izolacja DNA z bakterii gramujemnych i gramdodatnich; 2) Bakterie naturalnie i sztucznie kompetentne; metody transformacji bakterii u bakterii gramdodatnich i gramujemnych; wpływ czynników zewnętrznych na wydajność transformacji; 3) Bakteriofagi infekujące bakterie gramujemne i gramdodatnie, mianowanie fagów, typowanie fagowe; transdukcja jako narzędzie do konstrukcji szczepów mutantowych; konwersja lizogenna; 4) Koniugacja jako metoda sporządzania map genetycznych. 5) Badanie polimorfizmu DNA szczepów bakteryjnych metodą: a) makrorestrykcyjną z zastosowaniem elektroforezy pulsacyjnej (PFGE); b) rep-PCR, c) PCR-RFLP; d) multipleks-PCR, 6) Metody bioinformatyczne w analizie genomów bakteryjnych

Literatura:

1. „Biologia molekularna bakterii”, red. J. Baj;


2. „Diagnostyka molekularna w mikrobiologii” B. Krawczyk, J. Kur

3. „Genetyka molekularna” P. Węgleński

Uwagi:

Kurs przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku Biochemii pierwszego stopnia. W kursie mogą również brać udział studenci z innych kierunków, w miarę dostępności wolnych miejsc.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.