Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka- kurs dla I roku biochemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH337 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Statystyka- kurs dla I roku biochemii
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla 1 roku biochemii BCH - licencjat
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dutka
Prowadzący grup: Małgorzata Dutka, Mateusz Szwalec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie z podstawowymi zasadami statystycznego opracowania zbioru danych.

Wyrobienie umiejętności zastosowania reguł szacowania niepewności pomiarowych.

Zapoznanie z podstawami wnioskowania statystycznego


Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć Student:

- w zakresie wiedzy:

• zna podstawowe pojęcia analizy statystycznej(BCH1K_W_02, P1A_W02, P1A_W03, P1A_W06)

- w zakresie umiejętności:

• potrafi rozwiązywać problemy i zadania dobrane tematyką do zagadnień, z którymi stykają się studenci na pracowniach fizycznej, biochemicznej i później w opracowywaniu danych doświadczalnych do pracy dyplomowej

• potrafi dobrać odpowiednie reguły dotyczące wyznaczania niepewności pomiarowych do konkretnej sytuacji doświadczalnej

• wykorzystuje możliwości narzędzi obliczeniowych (arkusz kalkulacyjny i inne programy komputerowe) wspomagające przeprowadzenie podstawowych analiz statystycznych (statystyki opisowe, regresja liniowa, testy t-Studenta)

(BCH1K_U02, P1A_U05), (BCH1K_U07, P1A_U05)Wymagania wstępne:

zaliczony kurs z zakresu podstaw matematyki wyższej

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki uzyskania zaliczenia kursu:

• Wymagana jest obecność na ćwiczeniach, nieobecności z powodu choroby lub zdarzeń losowych muszą być usprawiedliwione; materiał z ćwiczeń opuszczonych powinien być zaliczony u prowadzącego ćwiczenia;

• Wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% sumy wszystkich punktów z kartkówek oraz każde z kolokwiów osobno musi być zaliczone na co najmniej 50% pkt.

W semestrze, w którym zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym (MS Teams) wprowadzony zostaje element systematycznych zadań ocenianych na platformie, wraz z wymogiem uzyskania ustalonego progu 60% do zaliczenia


Końcowa ocena na zaliczenie wynika z 4 składowych:

a)uczestnictwo w zajęciach i odpowiedzi ustne


b) punkty za kartkówki

c)punkty za zadania domowe oceniane na platformie

d)wynik końcowego kolokwium zaliczeniowego


Jeżeli dane kolokwium nie jest zaliczone w pierwszym podejściu, student ma prawo do jednego dodatkowego terminu w trakcie trwania semestru. W przypadku powtórnego niezaliczenia materiału kolejny termin przysługuje w sesji poprawkowej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena bieżącego przygotowania do zajęć w formie pisemnej- krótkie kartkówki na zajęciach (oceniane w skali punktowej 0-5 )

Ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach

(za udział w dyskusji oraz odpowiedzi przy tablicy przyznawane są punkty za aktywność)

Oceny nadsyłanych systematycznie prac domowych


Ocena stopnia opanowanej wiedzy teoretycznej z zakresu wykładu i umiejętności obliczeniowych –sprawdziany pisemne wyznaczone w połowie i na końcu semestru, składające się z zadań problemowych i obliczeniowych. Każdemu zadaniu przypisana jest odpowiednia liczba punktów, maksimum punktów uzyskuje student który bezbłędnie rozwiązał zadanie. Część punktów za dane zadanie może być przyznana gdy w rozwiązaniu znalazły się błędy mniejszej wagi. Zaliczenie całego kolokwium wymaga uzyskania wyznaczonego minimum (więcej niż 50%) sumarycznej liczby punktów


Terminy egzaminów i zaliczeń:

końcowe kolokwium zaliczeniowe- planowane w trybie stacjonarnym- odbędzie się pod koniec maja.

Kartkówki odbywają się na początku zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

• Metody podające – wykład informacyjny

• Metody podające – prezentacja multimedialna

• Metody programowe - z użyciem komputera realizowane w pracowni komputerowej na indywidualnych stanowiskachBilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• wykład – 10 h

• ćwiczenia – 20 h

Praca własna studenta:

• przygotowanie się do ćwiczeń: rozwiązanie zadanych problemów, przygotowanie zadania domowego do przedłożenia na platformie – 25 h

• przygotowanie do kratkówkem sprawdzianów pisemnych – 20 h


w sumie: 75 h = 3 pkt ECTSGrupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Kurs umożliwia zapoznanie się z:

-podstawowymi pojęciami statystycznej analizy danych ;

-własnościami najważniejszych rozkładów zmiennej losowej ;

-zasadami wyznaczania niepewności pomiarów bezpośrednich i wielkości złożonych;

- metodą regresji liniowej

-procedurami testu statystycznego.

Pełny opis:

Treści wykładu:

1)Podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych zmienna losowa i jej charakterystyka; rozkład prawdopodobieństwa, dystrybuanta.

2)Najważniejsze rozkłady dyskretne i ciągłe ( w tym dwumianowy, Poissona, Gaussa, t-Studenta)

3) Estymacja punktowa parametrów rozkładu na podstawie danych empirycznych

4)Zasady wyznaczania niepewności pomiarów- typy niepewności pomiarów bezpośrednich wg klasyfikacji stosowanej w konwencji GUM; wyznaczanie niepewności dla wielkości złożonych -reguły propagacji niepewności.

5) Metoda regresji liniowej

6)Procedura testu statystycznego – ogólny schemat, testy istotności Studenta

Ćwiczenia:

1) Opracowanie statystyczne wyników pomiarów typu A – w tym wyznaczanie wartości liczbowych dla estymatorów wartości średniej , odchylenia standardowego, błędu standardowego średniej

2) Szacowanie niepewności pomiarowej pomiarów bezpośrednich typu B; obliczanie niepewności względnej

3) Wyprowadzanie wzorów na niepewność wielkości złożonej (reguła kwadratowego przenoszenia błędów, oraz metoda różniczka zupełnej) oraz wyznaczanie ich wartości liczbowej i zapis wyniku zgodny z zasadami dotyczącymi cyfr znaczących

4) Zastosowanie teoretycznych modeli rozkładów prawdopodobieństwa w rozwiązywaniu typowych problemów praktycznych -)rozwiązywanie zadań wymagających obliczania wartości dystrybuanty i gęstości prawdopodobieństwa

5) Zastosowanie narzędzi arkusza kalkulacyjnego w obliczeniach kwantyli na podstawie rozkładu Gaussa lub t-Studenta

6) Zastosowanie narzędzi arkusza kalkulacyjnego do wyliczenia parametrów regresji liniowej, poprawna interpretacja wyników obliczeń prezentowanych przez te narzędzia

7) Przeprowadzanie obliczeń wykorzystujących dopasowaną prostą do danych jako zależność kalibracyjną ( w tym obliczanie stężenia badanej próbki wraz z niepewnością)

8) Dobór odpowiedniego rodzaju testu do danych doświadczalnych oraz przeprowadzanie obliczeń (test t dla par powiązanych lub test dla prób niezależnych; test t dla jednej próby)

9) Interpretacja wyniku testu statystycznego; błędy I i II rodzaju

Literatura:

W. Hyk, Z. Stojek "Analiza statystyczna w laboratorium analitycznym", wyd. Wydział Chemii UW, 2010 lub PWN 2015

A. Zgirski, R. Gondko "Obliczenia biochemiczne", PWN

John R. Taylor "Wstęp do analizy błędu pomiarowego", PWN

A.Łomnicki, „Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników”, wydanie 2010 i późniejsze

Uwagi:

wymiar kursu- 10h wykładu

oraz 20h ćwiczeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.