Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka molekularna i inżynieria genetyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH358 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Genetyka molekularna i inżynieria genetyczna
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kasza
Prowadzący grup: Jolanta Jura, Aneta Kasza, Ewa Kowalska, Róża Pietrzycka, Weronika Szukała, Mateusz Wawro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

- Uzyskanie przez studentów wiedzy w zakresie organizacji genomów, modyfikacji genetycznych, analiz funkcjonalnych genów, roli regulatorowych RNA

- Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami genetyki molekularnej

- Przygotowanie studentów do pracy laboratoryjnej, poznanie zasad przeprowadzania eksperymentów, opracowania i analizy wyników

Efekty kształcenia:

Student, który zaliczył przedmiot:

w zakresie wiedzy:

- posiada podstawową wiedzę w zakresie znajomości procesów molekularnych genetyki (BCH1K_W03,P1A_W03)

- posiada podstawową wiedze o molekularnych narzędziach do badania genów (BCH1K_ W07, P1A_W04)

- zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z materiałem biologicznym (BCH1K_W16, P1A_W09)


w zakresie umiejętności:

- potrafi samodzielnie pracować w laboratorium genetyki molekularnej z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BCH1K_U08, P1A_U01, P1A_U04)

- posiada umiejętność zespołowej pracy w laboratorium genetyki molekularnej i poczuwa sie do odpowiedzialności za organizacje działań (BCH1K_U09, P1A_U04)

- potrafi obsługiwać podstawowa aparaturę, rutynowo stosowana w badaniach genetycznych, przestrzegając zasad wyszczególnionych w instrukcjach obsługi (BCH1K_U10, P1A_U01)

- umie prawidłowo dokumentować, analizować, prezentować i interpretować wyniki badań genetycznych (BCH1K_U13, P1A_U07)

- umie posługiwać się prawidłową terminologia z zakresu genetyki molekularnej oraz podejmować dyskusje na tematy genetyczne (BCH1K_U14, P1A_U07)


w zakresie kompetencji społecznych:

- zna zakres i ograniczenia posiadanej przez siebie wiedzy w zakresie genetyki molekularnej i rozumie potrzebę jej ciągłego pogłębiania i aktualizowania (BCH1K_K01, P1A_K01, P1A_K05)

- potrafi brać udział w pracach zespołowych i rozumie potrzebę współdziałania przy tworzeniu i realizacji projektów długofalowych (BCH1K_K03, P1A_K02, P1A_K03)Wymagania wstępne:

zalecane wcześniejsze zaliczenie kursu fizjologii człowieka, wymagane zaliczenie na III roku kursu BCH369 „Geny i choroby genetyczne” oraz części kursów do wyboru bloku B7.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu: egzamin pisemny w formie odpowiedzi na pytania.

Warunki zaliczenia: uzyskanie odpowiedniej ilości punktów(60% max ilości punktów)

Warunki dopuszczenia do egzaminu: uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i seminarium


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

kolokwium, egzamin, referat, udział w dyskusji

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

metody podające - wykład z prezentacja multimedialną

metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

metody praktyczne - opracowanie wyników ćwiczeń, analiza wyników

metody problemowe - referat, dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Aktywność nakład pracy

Udział w wykładach 30 godzin

Udział w seminariach 15 godzin

Udział w ćwiczeniach 45 godzin

Lektura wskazanej przez prowadzącą publikacji 20 godzin

Przygotowanie prezentacji 15 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń 15 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 20 godzin

Samodzielna nauka dotycząca zagadnień omawianych na wykładach

40 godzin


Suma 200 godzin


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Biochemia

Skrócony opis:

Wykłady i seminaria: Molekularne nerzędzia do badania genów i ich właściwości, metody badania regulacji ekspresji genów, mutacje; naprawa DNA; zmienność genetyczna; rekombinacja DNA; funkcje RNA.

Ćwiczenia: klonowanie, nadekspresja i izolacja zrekombinowanego białka

Pełny opis:

Wykłady i seminaria: Molekularne narzędzia do badania genów i ich właściwości (klonowanie DNA; klonowanie organizmów; genetycznie zmodyfikowane organizmy; markery genetyczne; markery molekularne; terapie genowe; genomika; mikromacierze); metody badania regulacji ekspresji genów; mutacje; naprawa DNA; zmienność genetyczna; rekombinacja DNA; funkcje RNA;

Ćwiczenia: klonowanie in silico; namnażanie wstawki do klonowania metodą PCR; trawienie wektora i donora enzymami restrykcyjnymi; defosforylacja liniowego wektora; izolacja DNA z żelu agarozowego; ligacja wstawki z wektorem; transformacja bakterii E. coli mieszaniną ligacyjną oraz plazmidem ekspresyjnym; analiza kolonii transformowanych bakterii metodą PCR na obecność plazmidu zawierającego wstawkę; izolacja DNA plazmidowego z transformowanych komórek bakteryjnych; analiza restrykcyjna transformantów – test na obecność wstawki; analiza ekspresji genów metodą RT-PCR z analizą w czasie rzeczywistym w komórkach z indukowaną nadekspreją genu; przygotowanie i transformacja komórek kompetentnych Agrobacterium tumefaciens; transformacja przejściowa liści Nicotiana benthamiana z wykorzystaniem Agrobacterium; transformacja przejściowa protoplastów Arabidopsis thaliana; wykrywanie transgenów w żywności

Literatura:

1) Genetyka Molekularna, pod red. P. Węgleńskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

2) Genomy, TA. Brown, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

3) Podstawy biologii molekularnej, Lizabeth A. Allison, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

Uwagi:

Maksymalna liczba uczestników modułu kształcenia: 12.

Moduł kształcenia, przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku Biochemii pierwszego stopnia (III rok, blok B7).W kursie mogą również brać udział studenci z innych kierunków, w miarę dostępności wolnych miejsc.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.