Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia - kurs dla II roku biochemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH361 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia - kurs dla II roku biochemii
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla 2 roku biochemii BCH - licencjat
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Międzobrodzki, Kinga Wójcik
Prowadzący grup: Małgorzata Benedyk-Machaczka, Joanna Budziaszek, Michał Kanoza, Jacek Międzobrodzki, Elwira Nieboga, Alicja Płonczyńska, Aureliusz Schuster, Mariola Wolska, Natalia Zubrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Uzyskanie przez studenta wiedzy z mikrobiologii w zakresie obejmującym podstawową wiedzę, przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych, nauczanie samodzielnego korzystania ze źródeł naukowych ze zrozumieniem. Pogłębienie zainteresowań naukowych studenta w kierunku zjawisk, u podstaw których leżą mechanizmy mikrobiologiczne.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student po zaliczeniu kursu potrafi:


1. Opisać budowę komórek drobnoustrojów pro- i eukariotycznych, i scharakteryzować ich podstawowe funkcje fizjologiczne [BCH1K_W10_W05_W04]


2. Podać zasady klasyfikacji bakterii i metody diagnostyki mikrobiologicznej [BCH1K_W07_W04]
3. Omówić wpływ środowiska na drobnoustroje oraz podać przykłady kształtowanie środowiska przez mikroorganizmy [BCH1K_W011_W12_W04]


4. Przedstawić różne formy współzależności między drobnoustrojami oraz między mikro- a makroorganizmem [BCH1K_W06_W04_W05]

UMIEJĘTNOŚCI

Student po zaliczeniu kursu:

1. Posługuje się podstawowymi technikami pracy w laboratorium mikrobiologicznym oraz potrafi obsługiwać podstawową aparaturę stosowaną w laboratoriach [BCH1K_U06_U10]


2. Posługuje się prawidłową terminologią mikrobiologiczną [BCH1K_U14]


3. Posiada umiejętność zespołowej pracy w laboratorium [BCH1K_U09]


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student po zaliczeniu kursu:

1. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy w laboratorium i zna zasady postępowania określone przez przepisy BHP dotyczące pracy z materiałem zakaźnym.[BCH1K_K04_K05]


2. Podczas badań nie niszczy naturalnego środowiska przyrodniczego [BCH1K_K03_K05]


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: obecność na zajęciach laboratoryjnych, wykonanie ćwiczeń praktycznych ze złożeniem pisemnych sprawozdań, opanowanie metod badawczych oraz zaliczenie cząstkowych sprawdzianów pisemnych.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny obejmujący krótkie pytania otwarte.

Kryteria: ocena sprawdzianów cząstkowych przeprowadzonych na ćwiczeniach, ocena aktywności w dyskusjach oraz ocena odpowiedzi na kontrolne pytania związane z wykładem. Ocena końcowa wyważona: 75% za egzamin, 25% za ćwiczenia


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz

Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład z prezentacją multimedialną, objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne – ćwiczenia praktyczne, projektowanie i wykonywanie doświadczeń, pokaz


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 15 h

ćwiczenia – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć – 10 h

• przygotowanie się do egzaminu – 25 hw sumie: 75 h = 3 pkt ECTS


Pełny opis:

Treść wykładów:

1) Rozmieszczenie i przemieszczanie drobnoustrojów w środowisku. Charakterystyka drobnostrojów pro- i eukariotycznych;

2) Charakterystyka mikrostruktur: wirusów, wirionów, wirusoidów, prionów;

3) Podstawowe struktury morfologiczne i funkcje fizjologiczne drobnoustrojów;

4) Metody badawcze stosowane w mikrobiologii. Właściwości biochemiczne i toksyczne drobnoustrojów; 5) Klasyfikacja, taksonomia, diagnostyka mikrobiologiczna kliniczna i środowiskowa;

6) Wpływ fizycznych i chemicznych czynników środowiska na drobnoustroje, na genotyp, mutageneza, mutacja;

7) Kształtowanie środowiska ożywionego i nieożywionego przez drobnoustroje. Biogeochemia. Genetyczna regulacja cech fenotypowych;

8) Współzależności drobnoustrojów w biocenozach. Przenoszenie materiału genetycznego między drobnoustrojami. Rekombinacje;

9) Formy współzależności między mikro- a makroorganizmami;

10) Komunikacja między drobnoustrojami: mechanizmy molekularne, rola w różnych środowiskach i aplikacje.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1) Organizacja i bezpieczeństwo pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Wyposażenie pracowni mikrobiologicznej. Zasady pracy w warunkach jałowych. Antyseptyka. Dezynfekcja. Sterylizacja. Kontrola skuteczności sterylizacji. Sporządzanie i zastosowania podłoży hodowlanych w mikrobiologii;

2) Pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych. Zakładanie i ocena różnych hodowli drobnoustrojów. Wyznaczanie krzywej hodowli z oceną ilościową organizmów. Obserwacje mikroskopowe różnych grup drobnoustrojów;

3) Sporządzanie preparatów mikroskopowych metodami prostą i złożoną, czytanie i interpretacja. Omawianie struktur komórkowych bakterii (ściana komórkowa, otoczka, endospory). Demonstracja różnych typów wzrostu bakterii i grzybów;

4) Podstawy diagnostyki mikrobiologicznej. Cykl badania diagnostycznego. Izolacja drobnoustrojów z różnych materiałów, posiew redukcyjny po wieloboku, identyfikacja gatunkowa, antybiogram/mykogram;

5) Pasażowanie drobnoustrojów. Sposoby przechowywania i bankowania drobnoustrojów. Oznaczanie czystości mikrobiologicznej buforów i podłoży, powietrza, żywności i wody;

6) Prawidłowa mikroflora człowieka. Badanie mikroflory wybranych biocenoz;

7) Ocena wybranych cech biochemicznych bakterii. Badania aktywności enzymów pozakomórkowych;

8) Przykłady bakterii i grzybów chorobotwórczych. Czytanie i interpretacja preparatów mikroskopowych i testów diagnostycznych. Badania wybranych determinant patogenności;

9) Zasady zakładania, prowadzenia i wykorzystanie hodowli wirusów, chlamydii i riketsji;

10) Metody inżynierii genetycznej, konstruowanie nowych szczepów do celów biotechnologicznych (leki, żywność, artykuły przemysłowe) i sanitarnych (monitoring środowiska naturalnego, oczyszczanie ścieków).

Literatura:

Literatura podstawowa:


1. Schlegel H. „Mikrobiologia ogólna”


2. Różalski A., Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Skrypt dla studentów biologii.

Literatura uzupełniająca:


1. Kunicki-Goldfinger W.J.H., Życie bakterii.


2. Salyers A, Whitt D. “Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.