Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biologii molekularnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH362 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Podstawy biologii molekularnej
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla 2 roku biochemii BCH - licencjat
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jura, Hanna Rokita
Prowadzący grup: Małgorzata Durbas, Jolanta Jura, Jerzy Kotlinowski, Maja Kudrycka, Agata Lichawska-Cieślar, Hanna Rokita, Mateusz Wilamowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami biologii molekularnej obejmującymi biologię kwasów nukleinowych, budowę genomów różnych organizmów oraz mechanizmy regulacji ekspresji genów.

Efekty kształcenia:

Wiedza


Student:

- Zna budowę i właściwości kwasów nukleinowych oraz mechanizmy naprawy i rekombinacji DNA (K_W05, K_W08)

- Zna mechanizmy kontroli potranskrypcyjnej ekspresji genów (składanie mRNA, redagowanie, degradacja i interferencja RNA) (K_W10, K_W14)

- - Zna budowę genomów i podstawowe metody ich badania (K_W04, K_W07, K_W09, K_W11)

-

- - Zna molekularne podstawy dziedziczenia i regulację cyklu komórkowego (K_W10, K_W12)


Umiejętności

Student:

- Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących podstaw biologii molekularnej (K_U15)

- Posiada praktyczną znajomość metod izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych, w tym izolacji plazmidowego DNA, technik transformacji bakterii wybranymi plazmidami, potrafi przeprowadzić elektroforetyczny rozdział RNA i DNA, potrafi posługiwać się enzymami restrykcyjnymi, potrafi przeprowadzić hybrydyzację kwasów nukleinowych i reakcję łańcuchową polimerazy (K_U12)


Kompetencje

Student:

- Umie współpracować (w grupach 2-osobowych) w celu wykonania ćwiczenia w oparciu o instrukcję i pod nadzorem prowadzącego, potrafi analizować i ocenić przebieg ćwiczenia i uzyskane wyniki, przygotować raport z ćwiczeń (K_U09, K_U13).

- Zapoznaje się z obsługą sprzętu laboratoryjnego używanego w czasie ćwiczeń i zasadami bezpiecznego wykonywania doświadczeń (K_W16, K_K04)

- Samodzielnie korzysta z dostępnych źródeł informacji w celu przygotowania się do seminariów (K_U03)

Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu WBT-BCH360 Podstawy Biochemii

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia na ocenę

z konwersatorium oraz pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Zaliczenie wykładu – pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.


Zaliczenie konwersatorium – przygotowanie i przedstawienie przydzielonych tematów oraz uzyskanie pozytywnej oceny prowadzącego.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność na seminarium usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim.


Zaliczenie ćwiczeń – wykonanie ćwiczeń oraz pozytywna ocena

z czterech sprawdzianów pisemnych, zaliczenie sprawozdań.

Oceną końcową z ćwiczeń jest średnia z ocen ze sprawdzianów.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim.


Ocena końcowa z wykładu obliczana jest z uwzględnieniem 60 % za ocenę z egzaminu z wykladu oraz 20 % za ocnę z ćwiczeń i 20 % za ocenę z konwersatorium

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykład - egzamin pisemny (na ocenę)

Konwersatorium – przygotowanie i przedstawienie jednego wystąpienia ustnego na ocenę

Ćwiczenia - prawidłowe wykonanie ćwiczeń, zaliczenie 4 pisemnych sprawdzianów, prawidłowe przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Wykład, konwersatoria i ćwiczenia

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach 30 godz.

Uczestnictwo w ćwiczeniach 45 godz.

Uczestnictwo w konwersatorium 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 45 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń 50 godz.

Przygotowanie się do konwersatorium 15 godz.

W sumie 200 godz. = 8 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematyka dotyczy podstawowych procesów biologicznych na poziomie molekularnym i obejmuje biologię kwasów nukleinowych, mechanizmy regulacji ekspresji genów na etapie transkrypcji i późniejszych oraz zagadnienia molekularnych podstaw dziedziczenia informacji genetycznej i regulacji cyklu komórkowego.

Pełny opis:

Wykłady: Organizacja materiału genetycznego. Budowa genomów. Mutacje i naprawa DNA. Rekombinacja DNA. Transpozony, bakteriofagi i wirusy eukariotyczne. Kontrola potranskrypcyjna ekspresji genów (składanie mRNA, redagowanie, degradacja i interferencja RNA). Regulacja ekspresji genów w rozwoju embrionalnym. Podstawowe narzędzia stosowane w klonowaniu DNA. Zwierzęta transgeniczne i klonowanie zwierząt. GMO. Choroby genetyczne. Molekularne podstawy dziedziczenia. Cykl komórkowy i jego regulacja.

Konwersatoria: Mutacje DNA. Naprawa DNA. Mitochondrialne DNA. Replikacja DNA. Kontrola ekspresji genów. Transkrypcja z udziałem polimerazy III RNA. Czynniki transkrypcyjne. Różnicowe skladanie transkryptów. Sprzężenie transkrypcji i translacji. Degradacja RNA. Mikro RNA. Redagowanie RNA. Transport i lokalizacja mRNA. Kontrola jakości białek w cytoplazmie. Potranslacyjne modyfikacje białek.

Ćwiczenia: Metody izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych. Elektroforetyczny rozdział RNA i DNA. Izolacja plazmidowego DNA. Enzymy restrykcyjne. Transformacja bakterii wybranymi plazmidami. Wektory pro- i eukariotyczne. PCR- reakcja łańcuchowa polimerazy.

Literatura:

Wykłady:

1. Podstawy biologii komórki. Część 1 i 2., wyd. II zmienione; B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M Raff, K. Roberts, P. Walter. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2009 (tłumaczenie pod redakcją Hanny Kmity i Przemysława Wojtaszka, „Essential Cell Biology”, second edition, 2004).

2. Genomy, TA Brown, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 (tłumaczenie pod redakcją Piotra Węgleńskiego, “Genomes 3” 2007, Garland Science Publishing).

Konwersatorium:

Podręczniki zalecane do wykładu oraz wskazane przez prowadzącego pozycje piśmiennictwa specjalistycznego w języku polskim i angielskim.

Ćwiczenia:

1. Podstawowe techniki biologii molekularnej i biotechnologii, M. Bugno, H. Rokita, red., Seria Wydawnicza UJ, 1999.

2. Molecular cloning. A laboratory manual. J. Sambrook, E.F. Fritsch, T. Maniatis, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2nd ed., 1989.

3. Analiza DNA. Teoria i praktyka. Pod red. Ryszarda Słomskiego, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2011.

Uwagi:

Ćwiczenia uzyskały dotacje programu KNOW (dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ) na zakup nowych odczynników i podręcznika biologii molekularnej w roku akad. 2016/2017.

Pierwszy wykład odbędzie się 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sposób zdalny w MS Teams.

Konwersatoria rozpoczną się 13 kwietnia (wtorek gr. 1) i 15 kwietnia (gr. 2), także w MS Teams- szczegóły będą podane podczas pierwszego wykładu.

Ćwiczenia organizacyjne odbędą się w terminach, które będą podane dla wszystkich grup przed rozpoczęciem semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.