Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH376 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka molekularna
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jura, Jerzy Kotlinowski
Prowadzący grup: Oliwia Kwapisz, Weronika Szukała, Mateusz Wilamowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z molekularnymi technikami wykorzystywanymi w laboratoriach diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji metod PCR oraz PCR w czasie rzeczywistym.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć Student:

- w zakresie wiedzy:

• zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym dla samodzielnej pracy w laboratorium biochemicznym (BCH1K_W16, P1A_W09);

• posiada podstawy dla rozumienia problemów etycznych pojawiających się we współczesnych naukach biologicznych, biotechnologii i medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień klonowania, inżynierii genetycznej, transplantacji i doświadczeń na zwierzętach (BCH1K_W15, P1A_W10);


- w zakresie umiejętności:

• posługuje się podstawowymi programami bioinformatycznymi umożliwiającymi porównywanie sekwencji genów, kwasów nukleinowych, potrafi zaprojektować startery do reakcji PCR (BCH1K_U04, P1A_U01);

• posiada umiejętność korzystania z dostępnych, źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych dotyczących chorób genetycznych (BCH1K_U03, P1A_U03);

• potrafi samodzielnie pracować w laboratorium biochemicznym z materiałem ludzkim ze świadomym przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BCH1K_U08, P1A_U01, P1A_U04);

• posiada umiejętność zespołowej pracy w laboratorium biochemicznym i w pracy takiej poczuwa się do współodpowiedzialności za odpowiednią organizację działań oraz bezpieczeństwo współpracujących z nim osób (BCH1K_U09, P1A_U04);

• potrafi posłużyć się podstawowymi metodami izolacji i ilościowego oznaczania DNA, oraz identyfikacji zmian w sekwencji DNA (BCH1K_U11, P1A_U06);

• umie prawidłowo dokumentować, analizować pod względem statystycznym, prezentować i interpretować wyniki badań wykonanych przy pomocy techniki PCR (BCH1K_U13, P1A_U07);


- w zakresie kompetencji społecznych:

• zna zakres i ograniczenia posiadanej przez siebie wiedzy w zakresie diagnostyki molekularnej i rozumie potrzebę jej ciągłego pogłębiania i aktualizowania (BCH1K_K01, P1A_K01, P1A_K05);

• rozumie podstawowe zasady etyki zawodowej i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych (BCH1K_K05, P1A_K04).


Wymagania wstępne:

Kurs dla kierunku Biochemia (rok III)

Forma i warunki zaliczenia:

Suma punktów z pisemnego kolokwium (max. 15 punktów) oraz z ustnego wystąpienia na zadany temat (max. 5 punktów).

Zaliczenie po uzyskaniu 60% punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Konwersatoria:

-udział w dyskusji,

-przygotowanie ustnego wystąpienia na zadany temat,

-kolokwium obejmujące pytania testowe.


Ćwiczenia:

- konwersacje na temat wykonywanych doświadczeń,

- sprawozdanie pisemne z wykonanych doświadczeń w formie zeszytu laboratoryjnego,

-kolokwium obejmujące pytania testowe.


Kryteria:

- stopień opanowania poruszanych zagadnień, umiejętność ich praktycznego wykorzystania,

- jakość opracowanego wystąpienia,

- jakość przygotowanego sprawozdania.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia - praktyczne wykonanie doświadczeń przez studentów

Konwersatoria - krótka prezentacja; dyskusja na podstawie przygotowanych artykułów

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach 40 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń 10 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia 10 godzin

Konwersatorium 10 godzin

Przygotowanie się do konwersatorium 10 godzin


Suma 80 godzin

1 ECTS/30 godzin ogólnego nakładu pracy 3 ECTSWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykorzystanie metod izolacji DNA człowieka z kropli krwi z palca i śluzówki jamy ustnej; analiza jakości DNA i przydatności do dalszych badań molekularnych; analiza polimorfizmu metodami RLFP i PCR-SSCP/PCR/HD; PCR w czasie rzeczywistym; analiza DNA na cele diagnostyczne

Pełny opis:

Konwersatoria:

-DNA, polimorfizm DNA

-DNA w medycynie sądowej

-Diagnostyka prenatalna

-Przeszczepy

-Choroby mitochondrialne

-Najczęstsze schorzenia genetyczne

-Diagnostyka molekularna w onkologii

-Prawo a diagnostyka molekularna

ćwiczenia laboratoryjne:

-Wykorzystanie metod izolacji DNA człowieka z kropli krwi z palca i śluzówki jamy ustnej; analiza jakości DNA i przydatności do dalszych badań molekularnych

-Analiza polimorfizmu DNA w wybranych jednostkach chorobowych i na cele identyfikacji osobniczej: polimorfizm inercyjno-delecyjny (polimorfizm genu ACE w chorobach układu krążenia; polimorfizm sekwencji mikro-i minisatelitarnych wykorzystywany na cele medycyny sądowej),

-Analiza sekwencji mitochondrialnego DNA

-Wykrywanie mutacji i polimorfizmów metodą PCR-RFLP

-Wykrywanie mutacji i polimorfizmów metodą analizy polimorfizmu konformacji pojedynczej nici (PCR-SSCP) i metodą heterodupleksów (PCR-HD)

-Wykorzystanie PCR w badaniu podatności na niektóre choroby: np. alkoholizm, zakażenie wirusem HIV oraz ocenie nietolerancji laktozy

-Wykorzystanie reakcji PCR w czasie rzeczywistym (real-time PCR):

- real-time PCR do badania poziomu ekspresji wybranych genów (wykorzystanie komórek stymulowanych cytokiną prozapalną oraz komórek stabilnie transfekowanych konstruktem z nadekspresją określonego genu)

- real-time PCR w diagnostyce molekularnej (zmiany poziomu ekspresji pod wpływem stymulantów, poziom ekspresji w zależności od polimorfizmu genetycznego),

- real-time PCR z wykorzystaniem techniki TaqMan do oznaczania polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP)

- real-time PCR w oznaczaniu organizmów genetycznie zmodyfikowanych GMO)

Literatura:

Literatura podstawowa:

„Przykłady analiz DNA.” lub „Analiza DNA teoria i praktyka.” pod redakcją R. Słomskiego

„Biologia molekularna w medycynie” pod redakcją Jerzego Bala

„Hematologia molekularna patogeneza, patomechanizmy i metody badawcze” Redaktorzy M. Witt, T. Szczepański, M. Dawidowska

Literatura uzupełniająca:

Najnowsze prace naukowe związane z danym zagadnieniem

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jura, Jerzy Kotlinowski
Prowadzący grup: Oliwia Kwapisz, Weronika Szukała, Mateusz Wilamowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.