Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Peptydy bioaktywne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH379 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Peptydy bioaktywne
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mak
Prowadzący grup: Paweł Mak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Uzyskanie przez studenta wiedzy na temat zróżnicowanej pod względem struktury i funkcji fizjologicznych grupy cząsteczek, jakimi są peptydy bioaktywne. Na wykładach, na przykładzie antybiotyków peptydowych, bakteriocyn, zwierzęcych peptydów antybakteryjnych, peptydów regulujących ciśnienie krwi oraz peptydów opioidowych studenci zaznajomią się z budową, klasyfikacją oraz mechanizmami działania tych cząsteczek. Omówione zostaną również peptydy syntetyczne, dendrymery peptydowe, ich zastosowania praktyczne oraz techniki otrzymywania i badania. Natomiast ćwiczenia mają na celu zaznajomienie studentów z technikami stosowanymi podczas izolacji i charakterystyki nowej bakteriocyny (lantybiotyku) z pożywki hodowlanej.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student

- w zakresie wiedzy:

• osiągnął rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę w zakresie biochemii peptydów bioaktywnych, ich funkcji, mechanizmów działania, oraz technik ich badania (BCH2_K_W01, BCH2_K_W05, BT1_K_W06 i BT2_K_W01)

• rozumie zależności pomiędzy strukturą peptydów a ich funkcją (BCH2_K_W04, BT1_K_W06, BT2_K_W01 i BT2_K_W04)

• zna nowoczesne narzędzia badawcze i analityczne, umożliwiające badanie peptydów bioaktywnych (BCH2_K_W05, BT1_K_W10 i BT2_K_W02)


- w zakresie umiejętności:

• stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze nowoczesnej biochemii przydatne w badaniu peptydów bioaktywnych (BCH2_K_U01, BT1_K_U01 i BT2_K_U01)

• potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę naukową pod opieką doświadczonego pracownika naukowego, w pracy tej stosuje się do szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach obsługi oraz dba o stan powierzonego urządzenia (BCH2_K_U06, BT1_K_U03 i BT2_K_U01)


- w zakresie kompetencji społecznych:

• zna stan i ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego jej aktualizowania i własnego doskonalenia zawodowego w zakresie biochemii (BCH2_K_K01, BT1_K_K01 i BT2_K_K01)

• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (BCH2_K_K03, BT1_K_K02 i BT2_K_K03)


Wymagania wstępne:

Ukończenie modułu Biochemia

Moduł kształcenia dostępny także dla studentów kierunku Biotechnologia Molekularna rok I


Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe na ocenę w postaci testu jednokrotnego wyboru. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest obecność na ćwiczeniach oraz zaliczenie pisemnego sprawozdania z ćwiczeń.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium zaliczeniowe na ocenę w postaci testu jednokrotnego wyboru. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest obecność na ćwiczeniach oraz zaliczenie pisemnego sprawozdania z ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

-objaśnienie lub wyjaśnienie

-prelekcja

-prezentacja multimedialna

-wykład informacyjny


Metody praktyczne:

-ćwiczenia laboratoryjne

-pokaz


Metody problemowe:

-wykład konwersatoryjny

-wykład problemowy


Metody programowane:

-z użyciem komputeraBilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 45

1. Udział w wykładach: 15 h

2. Udział w ćwiczeniach: 30 h


Praca własna studenta: 20

1. Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych: 5 h

2. Przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń: 10 h

3. Przygotowanie do egzaminu: 5 h


Łączny nakład pracy studenta: 65 h
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Skrócony opis:

Kurs zaznajamia studentów ze zróżnicowaną pod względem budowy i funkcji fizjologicznych grupą cząsteczek jakimi są peptydy bioaktywne. Na wykładach, na przykładzie antybiotyków peptydowych, bakteriocyn, zwierzęcych peptydów antybakteryjnych, peptydów regulujących ciśnienie krwi oraz peptydów opioidowych omawiana jest ich budowa, klasyfikacja oraz mechanizmy działania. Omówione zostaną również peptydy syntetyczne, dendrymery peptydowe, ich zastosowania praktyczne oraz techniki otrzymywania i badania. Natomiast ćwiczenia zaznajomią studentów z procedurą izolacji i charakterystyki nowej bakteriocyny (lantybiotyku) z pożywki hodowlanej.

Pełny opis:

Wykłady:

- Podstawy fizykochemii i biochemii peptydów: własności aminokwasów i wiązania peptydowego, konformacje łańcucha peptydowego, modyfikacje potranslacyjne.

- Metody rozdzielania peptydów oraz oznaczania ich poziomów w materiale biologicznym, peptydomika i jej techniki, zarys technik sekwencjonowania peptydów.

- Peptydy syntetyczne i biblioteki peptydowe: otrzymywanie i zastosowania praktyczne.

- Peptydy bioaktywne w rożnych typach regulacji hormonalnej, koncepcja tkankowo-specyficznej puli peptydów regulacyjnych.

- Bakteriocyny: podział i nomenklatura, biosynteza, mechanizmy działania, znaczenie biologiczne, zastosowania praktyczne.

- Peptydy bioaktywne powstające poza rybosomami: budowa i działanie nierybosomalnych syntetaz peptydów, przykłady i charakterystyka antybiotyków peptydowych, toksyn peptydowych i peptydów immunomodulacyjnych.

- Peptydy antybakteryjne człowieka, płazów i owadów: podział i nomenklatura, budowa, mechanizmy działania, rola biologiczna

- Peptydy regulujące ciśnienie krwi: angiotensyny - biosynteza, działanie fizjologiczne, układ renina-angitensyna-aldosteron, wazopresyna (i oksytocyna), przedsionkowy peptyd natriuretyczny, kininy - przedstawiciele, biosynteza, osoczowy układ kininogenezy i jego rola fizjologiczna.

- Peptydy regulujące metabolizm i apetyt: Insulina i rodzina relaksyn: biosynteza, działanie i rola fizjologiczna, zarys farmakologii preparatów insulinowych. Glukagon, somatostatyna, polipeptyd trzustkowy, neuropeptyd y, grelina, oreksyny, leptyna: budowa i rola fizjologiczna.

- Peptydy opioidowe: rodziny, analogi strukturalne, biosynteza, działanie fizjologiczne, typy receptorów opioidowych.

Ćwiczenia:

Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z procedurą izolacji nowej bakteriocyny (lantybiotyku) z pożywki hodowlanej z użyciem ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi oraz HPLC, procesem przekształceń chemicznych umożliwiających sekwencjonowanie peptydu, oznaczaniem sekwencji oraz wyznaczaniem aktywności antybakteryjnej z użyciem testów dyfuzji radialnej oraz mikrorozcieńczeń.

Literatura:

„Bioactive peptides”, red. J. Howl i S. Jones, CRC Press, 2009

“Handbook of biologically active peptides”, red. A.J. Kastin, Elsevier, 2006

Uwagi:

Moduł kształcenia przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów kierunku Biochemia. W miarę wolnych miejsc kurs dostępny jest także dla studentów kierunku Biotechnologia Molekularna oraz innych kierunków studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.