Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH380 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Biochemia roślin
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty w blokach dla 3 roku BCH - 2020/21 - sem.letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Malec
Prowadzący grup: Monika Bojko, Leszek Fiedor, Małgorzata Jemioła-Rzemińska, Kinga Kłodawska, Jerzy Kruk, Dariusz Latowski, Przemysław Malec, Beata Myśliwa-Kurdziel, Beatrycze Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

1) Uzyskanie przez studentów wiedzy w zakresie biochemii roślin z uwzględnieniem specyfiki metabolizmu i przekazywania informacji w organizmach roślinnnych.

2) Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami eksperymentalnymi stosowanymi w biochemii roślin.

3). Nabycie przez studentów umiejętności pracy laboratoryjnej z wykorzystaniem materiału roślinnego oraz poznanie zasad pracy doświadczalnej, opracowania i analizy wyników.


Efekty kształcenia:

Student, który zaliczył przedmiot:


Wiedza:

- potrafi zdefiniować cechy specyficzne komórek roślinnych, w tym, genom plastydowy i plastydowy aparat biosyntezy białka [BCH1K_W01]

- potrafi wymienić najważniejsze procesy fizjologiczne zachodzące wyłącznie w komórkach roślinnych (fotosynteza, chlororespiracja, oddychanie alternatywne) [BCH1K_W01]

- zna szlaki biosyntezy barwników fotosyntetycznych, składników ściany komórkowej oraz ważniejszych metabolitów wtórnych roślin [BCH1K_W01]

- zna strukturę chemiczną i funkcję najważniejszych substancji regulatorowych występujących w organizmach roślinnych i mechanizmy ich działania na poziomie komórkowym [BCH1K_W07]

- zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z materiałem roślinnym w zakresie niezbędnym do samodzielnej pracy w laboratorium biochemicznym [BCH1K_W16]


Umiejętności:

- posiada znajomość metod izolacji i identyfikacji barwników fotosyntetycznych i lipidów roślinnych oraz jakościowej i ilościowej analizy składu barwnikowego wybranych organizmów fotosyntetycznych [BCH1K_U01, BCH1K_U06]

- posiada znajomość technik pomiaru aktywności wybranych enzymów roślinnych [BCH1K_U08]

- posiada znajomość metod izolacji organelli fotosyntetycznych [BCH1K_U01]

- potrafi obsługiwać podstawową aparaturę stosowaną w laboratorium biochemicznym [BCH1K_U10]

- umie prawidłowo dokumentować, prezentować i interpretować wyniki analiz laboratoryjnych [BCH1K_U13]


Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy specjalistycznej [BCH1K_K01]

- potrafi brać udział w pracach zespołowych [BCH1K_K03]


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursów: Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej i Biochemia. W kursie mogą również brać udział studenci z innych kierunków, w miarę dostępności wolnych miejsc

Forma i warunki zaliczenia:

Wiedza zdobyta podczas wykładów, ćwiczeń i samodzielnej nauki z zaleconych podręczników sprawdzana jest w trakcie końcowego egzaminu. Aby uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu student musi prawidłowo odpowiedzieć na ponad 50%. Pytania egzaminacyjne obejmują pytania testowe. Do egzaminu mogą przystąpić jedynie studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia.

Zaliczenie ćwiczeń: suma punktów uzyskanych za poszczególne zadania na ćwiczeniach. Zaliczenie kursu uzyskuje student, który uczestniczył w zajęciach (dopuszczalna jedna usprawiedliwiona nieobecność) oraz otrzymał pozytywne oceny z pracy na ćwiczeniach i z kolokwium. Na ocenę końcową z kursu składa się: ocena z pracy na ćwiczeniach (60%) oraz ocena z kolokwium (40%).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Udział w dyskusji w ramach ćwiczeń laboratoryjnych.

2. Pisemne sprawozdania z realizacji poszczególnych jednostek ćwiczeniowych


Kryteria:

- stopień opanowania zagadnień obejmujących tematykę zajęć oraz umiejętność ich praktycznego wykorzystania przy realizacji zaplanowanych doświadczeń

- jakość pisemnych raportów przygotowanych po wykonaniu ćwiczeń laboratoryjnych (w tym: umiejętność interpretacji i dyskusji uzyskanych wyników).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

Wykłady z prezentacją multimedialną i specjalistyczne ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Aktywność: Nakład pracy

Udział w wykładach 30 godzin

Udział w ćwiczeniach 45 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń 45 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia 30 godzin

Suma 150 godzin


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studentów z podstawową wiedzą w zakresie biochemii roślin z uwzględnieniem specyfiki metabolizmu i przekazywania informacji w organizmach roślinnnych (wykłady) oraz z podstawowymi technikami eksperymentalnymi stosowanymi w biochemii roślin (specjalistyczne ćwiczenia laboratoryjne).

Pełny opis:

Wykłady:

1) Charakterystyka biochemiczna komórek roślinnych – cechy i substancje specyficzne, sinice – prototyp rośliny.

2) Genom plastydowy i plastydowy aparat biosyntezy białka.

3) Biochemia fotosyntezy roślinnej i bakteryjnej.

4) Błony biologiczne roślin.Wymiana substancji między chloroplastem a cytoplazmą.

5) Chlororespiracja i oddychanie alternatywne.

6) Szlaki biosyntezy barwników fotosyntetycznych.

7) Biosynteza ściany komórkowej i jej składników.

8) Biosynteza wybranych grup metabolitów wtórnych.

9) Fitohormony i regulacja hormonalna w roślinach.

10) Allelopatia i substancje allelochemiczne.

11) Biochemia interakcji roślina-mikroorganizm

12. Adaptacje roślin do warunków środowiska na poziomie molekularnym.

Ćwiczenia: 1) Izolacja i identyfikacja barwników fotosyntetycznych i lipidów roślinnych. 2) Jakościowa i ilościowa analiza składu barwnikowego wybranych organizmów fotosyntetycznych. 3) Badanie właściwości fizycznych i chemicznych barwników roślinnych. 4) Badanie wybranych enzymów roślinnych. 5) Wyznaczanie współczynnika oddechowego; efekt Pasteura. 6) Aktywność amylaz i rola giberelin w ich aktywacji. 7) Metody izolacji organelli fotosyntetycznych. 8) Pomiar aktywności fotochemicznej PSII. 9) Badanie wybranych metabolitów wtórnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1). Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. Biologia komórki roślinnej, Tom I, struktura, PWN, Warszawa 2007

2). J. Kączkowski, „Biochemia roślin”, T.1.2, PWN Warszawa 1989;

3). Hans-Walter Heldt and Birgit Piechulla Plant Biochemistry (Fourth Edition) Elsevier Inc. 2011; ISBN: 978-0-12-384986-1

Literatura uzupełniająca:

wybrane artykuły przeglądowe z czasopism polskich

i zagranicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.