Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia molekularna nowotworów człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH382 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Biologia molekularna nowotworów człowieka
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty w blokach dla 3 roku BCH - 2020/21 - sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Horwacik
Prowadzący grup: Irena Horwacik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Uzyskanie przez studentów wiedzy dotyczącej biologii molekularnej nowotworów człowieka.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student po zakończeniu kursu:

• zna czynniki wpływające na rozwój nowotworów, rolę mutacji, procesów naprawczych w utrzymaniu stabilności DNA, genetyczne i epigenetyczne podłoże procesów nowotworzenia [ BCH1K_W04 ], [ BCH1K_W11 ]


• zna wybrane onkogeny i geny supresorowe, a także ich funkcje w komórkach prawidłowych i rakowych [ BCH1K_W10 ]


• zna wybrane szlaki przekazu sygnału, które są zaangażowane w m.in. regulację cyklu komórkowego, oddziaływanie komórek nowotworowych ze środowiskiem, w tym te odpowiedzialne za przerzutowanie komórek rakowych [ BCH1K_W12 ]


• zna wybrane molekularne mechanizmy terapii przeciwnowotworowych dostępnych w leczeniu raka, jak również tych opracowywanych w badaniach klinicznych i przedklinicznych [ BCH1K_W12 ], [BCH1K_W15 ].


UMIEJĘTNOŚCI

Student po zakończeniu kursu:

• umie korzystać z dostępnych źródeł informacji (również w języku angielskim), czyta je ze zrozumieniem w celu przygotowania się do dyskusji na konwersatorium i do zaliczenia kursu [BCH1K_U03 ], [ BCH1K_U05 ]


• samodzielnie przygotowuje się z zadanych przez prowadzącego zagadnień, omawianych w czasie konwersatorium, w oparciu o materiały zalecone przez prowadzącego [ BCH1K_U18 ]


KOMPETENCJE

Student po zakończeniu kursu:

• samodzielnie formułuje pytania, bierze udział w dyskusji, w celu lepszego zrozumienia i pogłębienia omawianych na konwersatoriach i wykładach zagadnień [ BCH1K_U19 ], [ BCH1K_K01 ]


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursów:


Podstawy biologii molekularnej (WBT-BCH362)


Biologia komórki - kurs dla biochemików (WBT-BCH336)

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.


Ocena z wykładu na podstawie uzyskanego wyniku z egzaminu testowego, pisemnego.


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie konwersatoriów.


Podstawą zaliczenia konwersatorium jest obecność i branie czynnego udziału w tych zajęciach.


Dopuszczalna jest jedna nieobecność na konwersatorium usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim. Pozostałe nieobecności muszą być zaliczone na podstawie pisemnego opracowania zagadnień z konwersatoriów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Konwersatoria – na zaliczenie - prowadzący ocenia: stopień zrozumienia, przygotowania i opracowania zadanych zagadnień, a także umiejętność formułowania pytań i odpowiedzi na pytania przez studentów.


Materiał z wykładów i konwersatoriów - zaliczenie w formie pisemnego testu.


Kryteria:

Stopień opanowania zagadnień omawianych na konwersatoriach i wykładach.
Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład (20 godzin):

metody podające - prezentacja multimedialna zawierająca treści przedmiotu.


Konwersatorium (10 godzin):

metody podające - dyskusja w oparciu o materiały zalecone przez prowadzącego,


metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie przedstawianych zagadnień


metody problemowe – metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

konwersatoria - 10 h

wykłady - 20 h


Praca własna studenta:

• samodzielna przygotowanie się do konwersatoriów - 10 h

• samodzielne przygotowanie się do zaliczenia - 20 h


w sumie : 60 h = 2 pkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Wykłady: Genetyka nowotworów: genetyczne podłoże procesów nowotworzenia; zmiany genetyczne towarzyszące nowotworom; dziedziczenie, a nowotwory. Uszkodzenia DNA i komórkowe procesy naprawcze - rola w nowotworzeniu. Onkogeny. Geny supresorowe. Szlaki przekazu sygnału, a nowotworzenie. Apoptoza i senescencja w komórkach nowotworowych. Epigenetyka nowotworów. Zagadnienia związane z przerzutowaniem komórek nowotworowych. Molekularne mechanizmy terapii przeciwnowotworowych (stan obecny i perspektywy na przyszłość).

Konwersatoria: Omówienie zagadnień biologii molekularnej wybranych typów nowotworów człowieka (podłoże genetyczne, biologia molekularna, diagnostyka molekularna, terapia i jej perspektywy).

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Konwersatoria - pozycje piśmiennictwa w formie artykułów naukowych dotyczące tematyki konwersatoriów (w języku angielskim) będą wskazane przez prowadzącego.

Wykłady - podręcznik (dostępny w bibliotece):

1. Molecular Biology of Cancers, Lauren Pecorino, Oxford University Press, Fourth Edition, 2016.

Literatura uzupełniająca (podręcznik dostępny w bibliotece):

1. The Biology of Cancer, Second Edition, R. A. Weinberg, Garland Science, 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.