Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biosynteza białka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH509 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Biosynteza białka
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty w blokach dla 3 roku BCH - 2020/21 - sem.letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bereta
Prowadzący grup: Joanna Bereta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

• Pogłębienie wiedzy studentów o jednym z najważniejszych życiowych procesów

• Uświadomienie studentom dynamiki rozwoju nauk biologicznych


Efekty kształcenia:

¬WIEDZA

Student po zaliczeniu kursu:

• ma pogłębioną wiedzę na temat przebiegu procesu translacji oraz różnic w przebiegu translacji u Prokaryota i Eukaryota. (BT2K_W01) (BT1K_W06) (BCH1_W11) (BCH1_W14)

• ma pogłębioną wiedzę na temat regulacji procesu translacji. (BT2K_W01) (BT1K_W06) (BCH1_W13) (BCH1_W14)

• ma pogłębioną wiedzę na temat potranslacyjnych modyfikacji białek. (BT2K_W01) (BT1K_W06) (BCH1_W13) (BCH1_W14)


UMIEJĘTNOŚCI

Student po zaliczeniu kursu:

• potrafi wskazać miejsce startu translacji w sekwencji nici kodującej DNA. (BT2K_U08)

• umie dopasować antykodony tRNA do kodonów zgodnie z regułą chwiejności zasad. (BT2K_U08)

• umie odszukać w internetowych bazach danych istotne informacje o danym białku. (BT2K_U08) (BT1K_U06) (BCH1K_U03)

• umie wskazać, w którym przedziale komórkowym zachodzą etapy transkrypcji i dojrzewania mRNA, rRNA, tRNA oraz etapy translacji i potranslacyjnych modyfikacji rozmaitych białek. (BT2K_W08)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student po zakończeniu kursu:

• rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i aktualizowania wiedzy kierunkowej (BT2K_K01), (BT1K_K01), (BCH1K_K01),Wymagania wstępne:

Zaliczony podstawowy kurs Biochemii (WBt-BT232 lub WBt-BCH360 lub inny o podobnym wymiarze godzin)

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe

Wszyscy studenci uczestniczący w kursie mogą przystąpić do kolokwium zaliczeniowego. Zaliczenie wymaga uzyskania ponad 50% punktów. Kolokwium zawiera około 10 pytań o różnej skali trudności i różnej punktacji (część z nich to pytania problemowe), które wymagają krótkich odpowiedzi.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W trakcie ostatnich zajęć studenci rozwiązują zadania problemowe wykorzystując zdobytą wiedzę. Studenci, którzy w trakcie tych zajęć (stanowiących jednocześnie podsumowanie wykładów) wykażą się dużą wiedzą i umiejętnością jej wykorzystania otrzymują ocenę bardzo dobrą. Pozostali uczestnicy kursu przystępują do pisemnego kolokwium zaliczeniowego.

Metody dydaktyczne:

• metody podające – wykład z prezentacją multimedialną

• metody problemowe – wykład konwersatoryjny

• metody problemowe – dyskusja dydaktyczna

• metody praktyczne – rozwiązywanie zadań problemowych, wyszukiwanie informacji


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• wykład – 30 h


Praca własna studenta:

• rozwiązywanie zadań problemowych – 5 h

• samodzielna nauka dotycząca zagadnień omawianych na wykładach – 50 h


w sumie: 85 h = 3 pkt ECTS

Pełny opis:

Omówienie biosyntezy białka od zapoczątkowania translacji aż do utworzenia funkcjonalnej struktury białka. Dokładny przebieg kolejnych etapów translacji z uwzględnieniem różnic pomiędzy organizmami prokariotycznymi i eukariotycznymi. Jak działają białka G w translacji? Co to są sekwencje IRES? Czy odgrywają jakąś rolę w translacji białek eukariotycznych? Jak biologia molekularna wykorzystuje IRES? Czy są odstępstwa od uniwersalności i jednoznaczności kodu genetycznego? Z czego wynika fakt, że różne organizmy preferują wykorzystywanie różnych kodonów dla danego aminokwasu? Zasady i poziomy regulacji szybkości translacji. Ryboprzełączniki u bakterii. Dlaczego translacja niektórych białek jest szybsza a innych wolniejsza? Jakie mechanizmy decydują o tym, że w pewnych warunkach translacja wszystkich białek jest wzmożona a w innych warunkach – zahamowana? W jaki sposób rybosom przesuwa się po nici mRNA? Co się dzieje, gdy w wyniku mutacji w mRNA pojawi się przedwczesny kodon STOP? Białka wydzielnicze, białka komórkowe, mechanizmy zaangażowane w kierowanie białek do określonych organelli. Potranslacyjne modyfikacje białek (ograniczona proteoliza, glikozylacja, przyłączanie kotwic, ubikwitynacja i inne). Czemu służą potranslacyjne modyfikacje białek? Czy kotwice tylko kotwiczą białka w błonach? Czy ubikwitynacja to zawsze sygnał do degradacji białka?

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Biochemia, J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, PWN, Warszawa, 2005 lub wydania późniejsze

2. Molecular Biology of the Cell, B. Alberts i wsp. Wydanie IV (2002) lub wydania późniejsze

3. Zarys Biochemii. J. Bereta, A. Koj, WBBiB UJ i Wydawnictwo EJB, Kraków, 2009

Literatura uzupełniająca:

Zalecane artykuły naukowe dotyczące zagadnień poruszanych na wykładach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.