Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH516 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla 1 roku biochemii BCH - licencjat
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Laskowski
Prowadzący grup: Ryszard Laskowski
Strona przedmiotu: http://www.cyfronet.krakow.pl/~uxlaskow/ekologia_BBB.htm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procesami ekologicznymi na poziomie biosfery, ekosystemu i populacji.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy: Student zna i rozumie podstawowe pojęcia dot. zjawisk i procesów ekologicznych (produkcja, dekompozycja, obieg pierwiastków, sukcesja, interakcje międzygatunkowe, nisza ekologiczna, biocenoza, strategie adaptacyjne itd.) na poziomie biosfery, ekosystemu i populacji oraz ma świadomość skutków oddziaływania człowieka na biosferę

W zakresie umiejętności: Student potrafi wyszukiwać i krytycznie selekcjonować dane i informacje z zakresu współczesnej ekologii. Umie dokonać przybliżonych, ilościowych oszacowań wielkości i natężenia zjawisk ekologicznych (np. procesów produkcji i dekompozycji, obiegów pierwiastków, demografii).

W zakresie kompetencji społecznych: W ocenie praktycznych problemów związanych z szeroko pojętą ekologią student kieruje się argumentami naukowymi, potrafi odróżnić sferę obiektywnej rzeczywistości przyrodniczej od sfery wartości; na przykład potrafi dostrzec i docenić zależność między bogactwem gatunkowym i procesami oraz interakcjami ekologicznymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, a także ocenić wpływ działalności człowieka na środowisko organizmów żywych.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny: test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza: Egzamin pisemny w formie testu; warunkiem zaliczenia jest wykazanie znajomości ponad połowy omawianych na wykładach procesów ekologicznych oraz skutków oddziaływania człowieka na biosferę.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (prezentacja multimedialna) połączony z konwersatorium

Skrócony opis:

Ekologia ekosystemów, ekologia fizjologiczna, ekologia populacji;

biomy, procesy produkcji i dekompozycji biomasy, biogeochemia, bioróżnorodność.

Pełny opis:

Kurs składa się z wykładów i konwersatoriów, na których dyskutowane sa zagadnienia wcześniej omówiane na wykładzie albo z którymi studenci zapoznali się czytając pdręcznik. Zakres obejmuje zagadnienie z ekologii biosfery, biomów, procesów produkcji i dekompozycji biomasy, biogeochemii, bioróznorodności, funkcjonowania ekosystemów, biocenoz i populacji, a takze implikacji dla zagadnień praktycznych: gospodarki zasobami naturalnymi, ochrony środwiska człowieka i ochrony bioróżnorodności. Szczegółowy program może być dostosowany do zainteresowań studentów. Zaliczenie na podstawie pisemnego testu oraz aktywności na konwersatoriach. Materiały pomocnicze do wykładów: http://www.cyfronet.krakow.pl/~uxlaskow/

Literatura:

1. Weiner, J. 2003. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. PWN.

2. Mackenzie A., Ball A.S, Virdee S.R. 2000. Ekologia. Krótkie wykłady. PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.