Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analityka chemiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH518 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Analityka chemiczna
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Walas
Prowadzący grup: Paweł Knihnicki, Anna Rusek, Stanisław Walas, Marcin Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi chemii analityczne oraz z wybranymi metodami wykorzystywanymi do analizy jakościowej i ilościowej substancji.

Efekty kształcenia:

Student potrafi omówić podstawowe zagadnienia analityki jakościowej, ilościowej i instrumentalnej,

Student potrafi scharakteryzować wybrane metody analizy klasycznej i instrumentalnej takie jak analiza wagowa, analiza miareczkowa, analiza spektrofotometryczna i potencjometryczna,

Student potrafi przeprowadzić analizy wybranymi technikami zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną,

Student potrafi obliczyć wyniki oznaczeń, dokonać ich oceny i interpretacji.

Student potrafi sporządzić raport z wykonanej analizy Student potrafi ocenić wpływ własnej wiedzy i umiejętności na jakość wyników wykonywanych przez siebie analiz i ich znaczenie w różnych dziedzinach

K_W03, K_W06, K_W13, K_W16; K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U18; K_K01, K_K03, K_K04.


Wymagania wstępne:

Zaliczenie „Chemii nieorganicznej i ogólnej”

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

sprawdzianów pisemnych + uzyskanych wyników oznaczeń + raportów z wykonania

Zaliczenie przedmiotu:

Dla osób posiadających zaliczenie z ćwiczeń, Test pojedynczego wyboru z materiału wykładu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody podające - wykład informacyjny (prezentacja multimedialna)

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody aktywizujące – dyskusje dydaktyczne związane z opracowaniem wyników i przygotowaniem przez studentów raportów z ćwiczeń

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład

Praca studenta w laboratorium

Dyskusja i ocena raportu pisemnego


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 30 h Udział w ćwiczeniach – 30 h Przygotowanie do ćwiczeń – 20 h Opracowanie raportów – 30 h

Przygotowanie się do egzaminu - 20 h W sumie 130 h/5ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Zagadnienia wstępne - rola i zadania chemii analitycznej w nauce i technice. Zarys historii. Podstawowe pojęcia chemii analitycznej: próbka, sygnał, metoda analityczna, proces analityczny. Klasyfikacja metod. Teoria i praktyka pobierania próbek do analizy. Czynności wstępne wykonywane na próbkach (rozpuszczanie, mineralizacja, rozdzielanie składników). Czułość reakcji. Podstawy analizy wagowej; zasada i klasyfikacja metod wagowych. Rozpuszczalność a postać fizyczna osadów. Odczynniki organiczne. Zalety i ograniczenia analizy wagowej. Zastosowania metod wagowych. Podstawy analizy miareczkowej; zasada i klasyfikacja metod wolumetrycznych. Podział metod miareczkowych: alkacymetria, kompleksometria, analiza strąceniowa, redoksometria. Pierwotne i wtórne substancje wzorcowe. Zalety i ograniczenia metod miareczkowych.

Wprowadzenie do metod instrumentalnych. Metody instrumentalne a metody klasyczne. Kalibracja. Metody elektrochemiczne. Elektrody jonoselektywne. Analiza potencjometryczna. Absorpcja światła przez roztwory substancji barwnych. Prawo Beera. Kolorymetria i spektrofotometria. Podział metod spektralnych. Wybrane metody rozdzielania substancji. Podstawy i podział chromatografii. Błędy analizy chemicznej i przyczyny ich powstawania. Niepewność wyników analizy chemicznej. Materiały odniesienia.

Laboratorium: Mianowanie roztworu wodorotlenku sodu i oznaczanie kwasu solnego. Sporządzanie i mianowanie roztworu tiosiarczanu sodu i oznaczanie tlenu rozpuszczonego w wodzie metodą Winklera. Sporządzenie z odważki EDTA roztworu i kompleksometryczne oznaczanie. Zastosowanie spektrometrii płomieniowej AAS w analizie pierwiastkowej. Oznaczenie kwasu octowego w handlowym occie metodą miareczkową z wizualną i potencjometryczną detekcją punktu końcowego.

Literatura:

Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, Warszawa, WNT, 1999, wyd. 5

A. Rokosz, Wprowadzenie do chemii analitycznej, Kraków, UJ, 1980

W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Warszawa, PWN, 1996>

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.