Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanizmy regulacji ekspresji genów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH524 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy regulacji ekspresji genów
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rokita
Prowadzący grup: Hanna Rokita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z mechanizmami regulacji ekspresji genów w organizmach eukariotycznych.

Nauczenie studentów samodzielnego zdobywania wiedzy na temat najnowszych osiągnięć biologii i genetyki molekularne

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

- umie opisywać podstawowe i specjalistyczne pojęcia związanie z mechanizmami regulującymi ekspresję genów (BCH2K_W01, BCH2K_W03)

- ma wiedzę pozwalającą wyliczyć i definiować najważniejsze techniki badania regulacji ekspresji genów (BCH2K_W04, BCH2K_W05)

- umie posługiwać się prawidłową terminologią naukowo-techniczną w zakresie przedmiotu w języku polskim i angielskim (BCH2K_W09)


Umiejętności

Student:

- potrafi wykorzystać aktualną literaturę naukową związaną z mechanizmami regulacji ekspresji genów w języku polskim i w języku angielskim (BCH2K_U02)


Kompetencje

Student:

- wobec ciągłego aktualizowania się wiedzy w zakresie przedmiotu rozumie potrzebę ciągłego uczenia się (BCH2K_K01)

Wymagania wstępne:

zaliczenie kursu Genetyka molekularna (biotechnologia, biologia), BT362 Podstawy biologii molekularnej (biochemia) i biochemii komórkowej

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia jest sprawdzian pisemny.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzian (egzamin) polega na opisaniu w sposób wyczerpujący dwóch z kilkunastu zagadnień przedstawianych podczas wykładów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład

Bilans punktów ECTS:

2

Aktywność: Nakład pracy (50 godz.):

Udział w zajęciach 18 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 32 godz.

Razem 50 godz.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biochemia, rok 1

Skrócony opis:

Tematyka dotyczy mechanizmów regulacji ekspresji genów na etapie transkrypcji i późniejszych. Omawiane są metody także stosowane w badaniach ekspresji genów.

Pełny opis:

Kontrola transkrypcyjna ekspresji genów (białka regulatorowe; krótkie sekwencje DNA jako podstawowe składniki genetycznych przełączników; kontrola kombinatoryjna transkrypcji; główne czynniki transkrypcyjne; kontrola genów na odległość - wzmacniacze; regulacja ekspresji genów przez chromatynę). Kontrola potranskrypcyjna ekspresji genów (przedwczesne zakończenie transkrypcji; alternatywy splicing, kontrola powstawania końca 3' i dodawania poli(A); kontrola transportu do cytoplazmy; kontrola lokalizacji transkryptów w cytoplazmie; redagowanie RNA; kontrola zapoczątkowania translacji; regulacja degradacji RNA oraz ponowne kodowanie translacji). Strategie transkrypcji wirusowej. Regulacja ekspresji genów w rozwoju embrionalnym owadów. Regulacja ekspresji genów w rozwoju embrionalnym kręgowców. Rola jąderka w transkrypcji. Metody badania regulacji ekspresji genów (Northern blotting; Western blotting; RT-PCR; system transkrypcji in vitro; macierze i mikromacierze DNA; inhibitorowy RNA - interferencja RNA; DNA footprinting; test opóźnienia w żelu jako metoda badania wiązania białek z DNA).

Literatura:

1. Gene Trancription, White R.J., Blackwell Science, 2001.

2. Molecular Biology of the Gene, 7 wyd. Pod red. J.D. Watson, T.A. Baker, S.P. Bell, A. Gann, M. Levine, R. Losick, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2013.

3.Nature Encyclopedia of Life Sciences, Nature Publishing group (www.els.net).

4.Gene Control.2 nd ed., Latchman DS, Garland Science, 2015.

5. Artykuły przeglądowe i oryginalne dotyczące najnowszych osiągnięć badawczych związanych z tematyką wykładu.

Uwagi:

Pierwszy wykład odbędzie się w sposób zdalny w MS Teams w środę 7 października 2020 r. o godz. 13.00 (kod zespołu MS Teams będzie podany w pierwszych dniach października)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.