Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykorzystanie liposomów do transportu leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH538 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie liposomów do transportu leków
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiśniewska-Becker
Prowadzący grup: Patryk Kuleta, Tomasz Panz, Anna Pawlak, Anna Wiśniewska-Becker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

• Uzyskanie przez studentów wiedzy na temat modeli błon biologicznych

• Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami tworzenia różnego rodzaju liposomów

• Uzyskanie przez studentów wiedzy o szerokich możliwościach zastosowania liposomów w medycynie i przemyśle


Efekty kształcenia:

[ BT1K_W07, P1A_W04 ] Ma podstawową wiedzę na temat zagadnień z zakresu biofizyki:

[ BT1K_W20, P1A_W08 ] - posiada uporządkowaną wiedzę na temat przemysłowych procesów biotechnologicznych, w tym procesów wykorzystujących mikroorganizmy oraz procesów służących ochronie środowiska

[ BT1K_W08, P1A_W01, P1A_W04, P1A_W05 ] - posiada podstawową wiedzę w zakresie biologii komórki, w tym: komórkowej budowy organizmów i funkcjonowania komórek eukariotycznych i prokariotycznych oraz budowy i funkcjonowania struktur wewnątrzkomórkowych

[ BCH1K_W03, P1A_W03 ] - zna podstawowe zagadnienia i problemy fizyki współczesnej, rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych i biochemicznych oraz metod eksperymentalnych stosowanych w badaniach procesów biologicznych

[ BCH1K_W15, P1A_W10 ] - posiada podstawy dla rozumienia problemów etycznych pojawiających się we współczesnych naukach biologicznych, biotechnologii i medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień klonowania, inżynierii genetycznej, transplantacji i doświadczeń na zwierzętach

[ BCH1K_W16, P1A_W09 ] - zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym dla samodzielnej pracy w laboratorium biochemicznym

[ BT2K_W04, P2A_W05 ] - ma wiedzę w zakresie wybranych aktualnych problemów i odkryć w biotechnologii i w naukach pokrewnych


[ BFK_W15, P1A_W07, P2A_W07 ] - zna na poziomie podstawowym i zaawansowanym współczesne techniki mikroskopowe, spektrofotometryczne i spektrofluorymetryczne w zastosowaniu do badań układów biologicznych

[ BFK_W16, P1A_W04, P1A_W05 ] - zna podstawy problematyki współczesnej immunologii oraz główne drogi działania układu immunologicznego

[ BT1K_U04, P1A_U01 ] - posiada umiejętność dokonywania prostych obliczeń chemicznych

[ BCH1K_U09, P1A_U04 ] - posiada umiejętność zespołowej pracy w laboratorium biochemicznym i w pracy takiej poczuwa się do współodpowiedzialności za odpowiednią organizację działań oraz bezpieczeństwo współpracujących z nim osób

[ BCH2K_K06, P2A_K07, P2A_K08 ] - rozumie ważność praktycznego zastosowania poznanej wiedzy


Wymagania wstępne:

Zaliczenie podstawowych kursów z biochemii, biofizyki i biologii komórki.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich trzech ćwiczeń (wykonanie ćwiczenia i opracowanie wyników w postaci sprawozdania). Dodatkowy wpływ na ocenę końcową z przedmiotu ma również obecność na wykładach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja w trakcie trwania ćwiczeń, sprawozdania z ćwiczeń oraz końcowe zaliczenie w formie testu. skonstruowane tak, by sprawdzić przewidziane dla przedmiotu efekty kształcenia


Kryteria oceny podawane na początku zajęć.


Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

1. Udział w zajęciach 30 godz.

2. Praca własna studenta: 30 godz:

- Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych: 12 godz.

- Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 9 godz

- Przygotowanie do egzaminu 9 godz.


Łączny nakład pracy studenta 60 godz.

Skrócony opis:

Preparatyka i charakterystyka różnego typu liposomów. Modyfikacje struktury liposomów. Stabilność liposomów i wydajność zamykania leków. Oddziaływanie liposom-komórka. Ukierunkowany transport w organizmie i kontrolowane uwalnianie leków z liposomów. Liposomy w terapii przeciwnowotworowej. Transport szczepionek i DNA za pomocą liposomów.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do problematyki liposomów

2. Preparatyka, charakterystyka i stabilność liposomów

3. Farmakokinetyka – co się dzieje z liposomami w organizmie?

4. Targeting (ukierunkowywanie) liposomów

5. Leki liposomowe w terapii nowotworów

6. Liposomy jako nośniki szczepionek i DNA

7. Pozostałe zastosowania liposomów – nośniki różnych leków, diagnostyka, przemysł kosmetyczny i spożywczy

Ćwiczenia:

1. Określanie objętości zamkniętej w liposomach jednowarstwowych metodą znakowana spinowego

2. Określanie stabilności liposomów metodą fluorescencyjną

3. Porównanie wielkości i stopnia homogenności liposomów przygotowywanych różnymi technikami przy użyciu DLS

Literatura:

A. Kozubek „Wstęp do technologii liposomowej”, Wrocław 2004.

G. Gregoriadis, ed. „Liposome technology” vol. 1 „Liposome preparation and Related Techniques”, Informa 2007

G.V. Begateri et al. „Liposome drug delivery systems” Technomic Publishing Co Inc, 1993.

Oraz bieżące artykuły z czasopism naukowych, podawane na kolejnych wykładach

Uwagi:

Kurs dla studentów 3 roku I st Biotechnologii, Biochemii, II st Biotechnologii i Biochemii, oraz 3,4 i 5 roku jednostopniowych studiów z Biofizyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.