Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BFMK2.5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Przedmioty dla programu WBBB-0159-1SO - Biofizyka molekularna i komórkowa 1 st. (ob. 1 rok 2019/20)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Wilamowski
Prowadzący grup: Jarosław Wilamowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze, nazewnictwie i reaktywności podstawowych klas związków organicznych i prostych biocząsteczek.

Nabycie przez studentów umiejętności:

- dostrzegania korelacji między budową molekularną a właściwościami związków organicznych, z uwzględnieniem aspektów stereochemicznych;

- poprawnej prezentacji i interpretacji wzorów i zapisów reakcji organicznych;

- stosowania właściwej terminologii, umożliwiającej pracę w zespołach interdyscyplinarnych.

Efekty kształcenia:

Po zaliczeniu kursu student:

- posiada podstawową wiedzę o korelacji między strukturą i właściwościami fizykochemicznymi prostych związków organicznych i biocząsteczek oraz poprawnie prezentuje i interpretuje wzory związków oraz zapisy reakcji organicznych [BMK_W02];

- zna budowę podstawowych biocząsteczek, z uwzględnieniem aspektów stereochemicznych [BMK_W09]


Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs akademicki z zakresu podstaw chemii lub chemii ogólnej (np. WBT-BFMK1.7 lub ekwiwalentny)

Forma i warunki zaliczenia:

Konwersatorium: zaliczenie na ocenę na podstawie wyników kolokwiów pisemnych i aktywności na zajęciach.

Wykład: egzamin pisemny (w formie mieszanej - pytań testowych i krótkich pytań otwartych).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z konwersatorium.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Prace pisemne (kolokwia i egzamin) - zaliczenie wymaga udzielenia poprawnych odpowiedzi na ponad połowę pytań.


Aktywność - na podstawie udziału w dyskusji z prowadzącym na temat wcześniej wskazanych zagadnień oraz przygotowanych rozwiązań zadań domowych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

- udział w wykładach i konwersatoriach: 30 godzin

- zapoznawanie się z literaturą, rozwiązywanie zadań domowych: 15 godzin

- przygotowanie do egzaminu: 15 godzin


Łączny nakład pracy studenta: 60 godzin, co odpowiada 2 ECTSGrupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Elementarne zagadnienia dotyczące budowy związków organicznych, z uwzględnieniem stereoizomerii i analizy konformacyjnej. Zależność własności fizycznych i reaktywności związków organicznych od ich budowy. Charakterystyka podstawowych klas związków organicznych i prostych biocząsteczek. Typowe reakcje organiczne, elementy nazewnictwa i terminologii organicznej. Instrumentalne metody określania budowy związków organicznych.

Pełny opis:

Celem kursu jest opanowanie elementarnej wiedzy i umiejętności z zakresu chemii organicznej, stanowiących niezbędne narzędzia do studiowania zagadnień biochemicznych i biofizycznych.

Wykład:

Podstawy budowy związków organicznych: konstytucja, konfiguracja i konformacje cząsteczek; wybrane zagadnienia stereochemiczne - enancjomery i diastereoizomery. Notacje wzorów organicznych - rysowanie i interpretacja.

Zależność własności fizycznych i chemicznych związków organicznych od budowy ich cząsteczek. Znaczenie rezonansu: stabilizacja ładunku i jej wpływ na kwasowość i zasadowość związków; aromatyczność. Efekty steryczne i elektronowe (rezonansowe i indukcyjne) podstawników.

Rozpoznawanie grup funkcyjnych, reguły nazewnictwa wybranych połączeń, nazwy zwyczajowe. Otrzymywanie, reaktywność i zastosowania najważniejszych klas związków organicznych: węglowodorów (nasyconych, nienasyconych i aromatycznych) i ich chlorowcopochodnych, alkoholi, eterów, aldehydów, ketonów, kwasów i ich pochodnych, związków metaloorganicznych i amin. Polimery organiczne. Podstawy chemii cukrów, lipidów i aminokwasów. Struktura peptydów i kwasów nukleinowych. Zasadnicze typy reakcji w chemii organicznej (substytucja, addycja, eliminacja, reakcje redoks) oraz mechanizmów reakcji (rodnikowe, elektrofilowe, nukleofilowe, uzgodnione). Instrumentalne metody określania budowy związków organicznych.

Konwersatoria: Utrwalenie i poszerzenie materiału wykładowego poprzez praktyczne ćwiczenia: doskonalenie umiejętności rysowania i rozpoznawania wzorów połączeń organicznych, rozwiązywanie problemów stereochemicznych (m. in. określanie konfiguracji związków), elementy analizy konformacyjnej z wykorzystaniem modeli. Przewidywanie trwałości i reaktywności związków oraz planowanie prostych syntez. Ćwiczenia w poprawnym stosowaniu terminologii chemicznej i tworzeniu nazw związków organicznych.

Literatura:

1. Hart H., Craine L.E., Hart D.J., Hadad C.M., Chemia organiczna. Krótki kurs, Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2009

2. McMurry J., Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005 (lub wydania późniejsze)

3. Materiały e-lerningowe udostępniane na platformie Pegaz.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się przez 10 tygodni, w blokach po trzy jednostki lekcyjne, proporcjonalnie dzielonych między część wykładową i konwersatoryjną.

Miejsce: sala B2-03 (pawilon laboratoryjny Wydziału Chemii, II p.); najprostsza droga: boczne wejście (po lewej stronie od wejścia głównego do budynku), następnie windą obok biblioteki na II p.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.