Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przeciwciała monoklonalne – kurs podstawowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT1-210 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Przeciwciała monoklonalne – kurs podstawowy
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bereta
Prowadzący grup: Joanna Bereta, Monika Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

• Zapoznanie studentów z metodami uzyskiwania przeciwciał monoklonalnych oraz z możliwościami stosowania przeciwciał monoklonalnych w terapiach, diagnostyce, biotechnologii i badaniach naukowych.

• Uświadomienie studentom trudnej drogi wprowadzania nowoczesnych terapii (od laboratorium do kliniki)


Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student po zaliczeniu kursu:

• ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat struktury, funkcji i źródeł zmienności przeciwciał, funkcjonowania limfocytów B oraz humoralnej odpowiedzi układu odpornościowego a także na temat wykorzystywania mAb w terapiach, diagnostyce, biotechnologii i technikach laboratoryjnych. (BT2K_W01) (BCH2K_W01) (BCH2K_W02)

• ma wiedzę w zakresie aktualnych problemów i odkryć w biotechnologii związanych z zastosowaniami przeciwciał monoklonalnych w terapiach i diagnostyce. (BT2K_W04) (BCH2K_W02)

• ma wiedzę w zakresie metod stosowanych do generowania i modyfikowania przeciwciał monoklonalnych (mAb) w tym ludzkich mAb, oraz cząsteczek wywodzących się z mAb. (BT2K_W07) (BCH2K_W04)


UMIEJĘTNOŚCI

Student po zaliczeniu kursu:

• czyta ze zrozumieniem teksty w języku angielskim dotyczące otrzymywania i zastosowania przeciwciał monoklonalnych. (BT2K_U02) (BCH2K_U02)

• posiada umiejętność wyszukiwania (także w oparciu o źródła internetowe) informacji naukowych na zadany temat związany z zastosowaniami mAb. (BT2K_U03) (BCH2K_U02)

• umie zinterpretować wyniki izotypowania mAb oraz mapowania epitopów; potrafi dopasować charakterystykę przeciwciała do celu jego zastosowania. (BT2K_U08) (BCH2K_U08)

• potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą współczesnych badań naukowych z zakresu biotechnologii i nauk pokrewnych. (BT2K_U10) (BCH2K_U11)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student po zakończeniu kursu:

• rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i potrzebę systematycznego zapoznawania się z postępem wiedzy i odkryciami naukowymi z dziedziny nauk przyrodniczych, a w szczególności biotechnologii i nauk pokrewnych. (BT2K_K01) (BCH2K_K01)

• współpracuje w grupie kilkuosobowej w celu rozwiązywania problemu naukowego bądź biotechnologicznego. (BT2K_K03) (BCH2K_K03)

• zwraca uwagę na dylematy bioetyczne związane z wykorzystywaniem zwierząt w doświadczeniach naukowych. (BT2K_K04) (BCH2K_K04)Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu immunologii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną


Student ma obowiązek uczestniczyć w większości wykładów i we wszystkich seminariach (może opuścić jedno seminarium).


Ocena jest średnią z ocen z części wykładowej (ocena z kolokwium) i z części seminaryjnej (ocena z kolokwium + ocena udziału w dyskusjach naukowych podczas seminariów). Student może zostać zwolniony z drugiego kolokwium, jeśli przygotuje znakomicie prezentację i jeśli uczestniczy w dyskusjach na wszystkich seminariach tak, że jego bardzo duża wiedza nie pozostawia żadnych wątpliwości.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykłady:

Kolokwium pisemne: pytania (w tym kilka pytań problemowych) wymagające krótkich odpowiedzi.

Seminaria:

Kolokwium pisemne: pytania (w tym kilka pytań problemowych) wymagające krótkich odpowiedzi.

Ocena prezentacji przygotowanej przez studenta.

Ocena uczestnictwa w dyskusji naukowej podczas seminariów: ocena merytorycznego przygotowania do zajęć.


Metody dydaktyczne:

• metody podające – wykład z prezentacją multimedialną

• metody problemowe – wykład konwersatoryjny

• metody problemowe – metoda projektów

• metody problemowe – dyskusja dydaktyczna

• metody problemowe – burza mózgów


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• wykład – 12 h

• seminaria – 18 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie prezentacji – 20 h

• czytanie zalecanej literatury – 40 h


W sumie 90 h = 3 ECTS

Skrócony opis:

Przeciwciała monoklonalne jako narzędzia badawcze, narzędzie diagnostyczne oraz terapeutyki nowej generacji. Metody uzyskiwania przeciwciał monoklonalnych (mAb) (klasyczna, ekspresja fagowa, myszy transgeniczne); różnorodność aplikacji mAb w terapiach, diagnostyce, badaniach naukowych i biotechnologii

Pełny opis:

Wykłady:

1. Różnice pomiędzy przeciwciałami poliklonalnymi i monoklonalnymi. Różnorodność zastosowań przeciwciał monoklonalnych. 2 . Klasyczna metoda otrzymywania przeciwciał monoklonalnych. Immunizacja zwierząt. Adiuwanty. Analiza poziomu przeciwciał w surowicy immunizowanych zwierząt. Izolacja splenocytów. Hodowle szpiczaka. Fuzja komórkowa. Selekcja komórek hybrydoma. Analiza uzyskanych hodowli hybrydoma. Klonowanie i subklonowanie hodowli hybrydoma. Przechowywanie klonów. 3. Charakteryzowanie uzyskanych przeciwciał monoklonalnych. Izotypowanie. Mapowanie epitopów. 4. Metody uzyskiwania dużych ilości przeciwciał i ich oczyszczanie. Chromatografia jonowymienna, chromatografia powinowactwa z użyciem białek A, G, L. 5. Uzyskiwanie przeciwciał monoklonalnych metodą ekspresji fagowej (phage display). Tworzenie i przeszukiwanie bibliotek cDNA dla przeciwciał formatów Fab i scFv. 6. Wykorzystanie myszy transgenicznych do uzyskiwania ludzkich przeciwciał monoklonalnych.

Seminaria: W trakcie seminariów omawiana jest większość z poniższych tematów: 1. Przeciwciała wielbłądzie i ich zastosowanie w biotechnologii. Nanociała. 2. Produkcja mAb na dużą skalę – porównanie produkcji przez: hodowle komórkowe (komórki bakteryjne, komórki zwierzęce, roślinne, rośliny transgeniczne). 3. Przeciwciała bispecyficzne, w szczególności BiTe. 4. Terapia chłoniaków i białaczek. 5. mAb w transplantologii. 6. Techniki obrazowania z wykorzystaniem mAb (mikroskopia, cytometria przepływowa, techniki z wykorzystaniem znaczników fluorescencyjnych, kropki kwantowe). 7. Terapia chorób o podłożu zapalnym z wykorzystaniem mAb (reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Leśniowskiego-Crohna, stwardnienie rozsiane, łuszczyca). 8. Terapia chorób nowotworowych z wykorzystaniem mAb – przeciwciała oddziałujące z receptorami dla czynników wzrostu. 9. Terapia chorób nowotworowych przez hamowanie unaczynienia guzów przy zastosowaniu mAb. 10. mAb i fragmenty przeciwciał sprzęgnięte z radioizotopami w diagnostyce, obrazowaniu i leczeniu nowotworów. 11. Zagrożenia przy terapeutycznym stosowaniu mAb. Niebezpieczne badania kliniczne – casus TGN1412.

Jedno spotkanie seminaryjne to burza mózgów – praca w grupach – projektowanie idealnego leku na bazie przeciwciała monoklonalnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Murphy K., Janeway's immunobiology, wyd. 8 (lub 7), Garland Science, 2011 (lub 2008)

Bereta J., Bereta M., Przeciwciała monoklonalne – otrzymywanie i zastosowanie, Seria Wydawnicza IBM UJ, 2000

Artykuły przeglądowe:

1. Hansel T.T, Kropshofer H, Singer T, Mitchell J. A., George A. J. T., The safety and side effects of monoclonal antibodies. Nature Reviews Drug Discovery 2010; 9:325-338

2. Weiner L. M, Surana R, Wang S., Monoclonal antibodies: versatile platforms for cancer immunotherapy. Nature Reviews Immunology 2010; 10:317-27

3. Chan A. C., Carter P. J., Therapeutic antibodies for autoimmunity and inflammation. Nature Reviews Immunology 2010; 10:301-16

Literatura uzupełniająca:

Artykuły naukowe na tematy omawiane w trakcie seminariów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.