Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia molekularna – kurs zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT2-003 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia molekularna – kurs zaawansowany
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 35 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Miękus
Prowadzący grup: Jarosław Czyż, Jerzy Dobrucki, Ewelina Fic, Aneta Kasza, Joanna Kozieł, Agata Lichawska-Cieślar, Katarzyna Miękus, Wojciech Strzałka, Benedykt Władyka, Ewa Zuba-Surma, Dariusz Żurawek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu biologii molekularnej, genetyki i biotechnologii;

Zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami, odkryciami i problemami współczesnej biologii molekularnej, genetyki i biotechnologii;

Zapoznanie studentów z metodami badawczymi z zakresu współczesnej biologii molekularnej, genetyki i biotechnologii;

Uzyskanie przez studentów umiejętności wykorzystania literatury naukowej w celu poszukiwania informacji i krytycznej analizy wyników;

Uzyskanie umiejętności zespołowego opracowania zagadnienia naukowego i prowadzenia dyskusji naukowej;


Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student po zaliczeniu kursu:

-ma poszerzoną i pogłębioną podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie biologii i genetyki molekularnej i biotechnologii oraz orientuje się w najnowszych osiągnięciach z tego zakresu (BT2K_W01)

- ma wiedzę w zakresie wybranych aktualnych problemów i odkryć w biotechnologii i w naukach pokrewnych (BT2K_W04)

- ma wiedzę w zakresie metodologii badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w biotechnologii, genetyce molekularnej (BT2K_W07)


Umiejętności:

Student po zaliczeniu kursu:

- biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim i angielskim z zakresu biochemii, biomedycyny i biotechnologii (BT2K_U02)

- posiada umiejętność wyszukiwania informacji dotyczących teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z genetyką i biologią molekularną; potrafi krytycznie analizować wybrane wyniki w literaturze naukowej (BT2K_U03)

-potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczących współczesnych badań naukowych z zakresu biotechnologii i nauk pokrewnych (BT2K_U010)

- ma umiejętności językowe w zakresie biologii i genetyki molekularnej (BT2K_U12, P2A_U12)


Kompetencje społeczne

Student po zaliczeniu kursu:

- rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i potrzebę systematycznego zapoznawania się z postępem wiedzy i odkryciami naukowymi z dziedziny nauk przyrodniczych (BT2K_K01)

-potrafi indywidualnie i zespołowo opracować zagadnienie naukowe i prowadzić na ten temat dyskusję (BT2K_K03)

- jest świadomy, problemów etycznych związanych z zastosowaniem biotechnologii i z manipulacjami genetycznymi (BT2K_K04)Wymagania wstępne:

Ukończenie studiów licencjackich

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną. Student może uzyskać po 10 punktów na każdych zajęciach (3 punkty z oceny z materiału powtórkowego; 3 punkty z aktywnego udziału w zajęciach i 4 punkty z oceny z pisemnego sprawdzianu na koniec każdego konwersatorium). Aby uzyskać zaliczenie kursu należy zdobyć co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie całego kursu. Student ma prawo do jednej usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, ale zobowiązany jest do zaliczenia materiału z zajęć, na których był nieobecny. Student ma prawo do niezaliczenia materiału z dwóch zajęć tzn. do uzyskania mniej, niż 6 punktów z danych zajęć, o ile całkowita liczba punktów zdobytych na wszystkich zajęciach przekroczy 60%. Liczba punktów zdobytych na każdych zajęciach jest ostateczna.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kurs łączy metody zdalnego nauczania oraz stacjonarne zajęcia konwersatoryjne. Student za pomocą platformy e-learningowej PEGAZ, zapoznaje się z zamieszczonymi materiałami, bierze udział w dyskusji na forum i wykonuje test wstępny.

Ocena każdych zajęć składa się w 30% (3 punkty) z oceny sprawdzianu wstępnego, na którym będą przeważały pytania dotyczące materiału powtórkowego, w 30% (3 punkty) z oceny aktywnego udziału w zajęciach i 40% (4 punkty) z oceny z pisemnego sprawdzianu na koniec każdych zajęć.

Student może zdobyć dodatkowe bonusowe punkty uczestnicząc w dyskusji na forum oraz wykonując dodatkowe zadanie domowe. Zdobyte w ten sposób punkty mogą zrekompensować niższą ocenę ze sprawdzianu lub dyskusji czy zadań obowiązkowych, jednakże nie podnoszą oceny z danych zajęć powyżej progu 10 punktów.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Zdalne nauczanie (e-learning);

Metody podające: – objaśnienie lub wyjaśnienie

– prezentacje multimedialne;

Metody problemowe – metody aktywizujące:

dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, rozwiązywanie zadań biochemicznych

Bilans punktów ECTS:

Udział w konwersatoriach 60 godzin (w tym 30 godzin zdalne nauczanie)

Praca własna studenta:

Rozwiązywanie testów i zadań problemowych powtórkowych 15 godzin

Czytanie wskazanej literatury, samodzielne zdobywanie wiedzy na zadany temat 60 godzin

Rozwiązywanie testów i zadań problemowych dotyczących nowych zagadnień 30 godzin

Suma 180 godzin


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs obejmuje spotkania konwersatoryjne z zakresu biologii molekularnej, genetyki i biotechnologii.

Student na zajęcia zapoznaje się z materiałami na zajęcia zdeponowanymi na platformie Pegaz: materiałami z zakresu podstawowego, testu z materiałów z zakresu podstawowego, materiałów na zajęcia (2 artykułów lub innych materiałów wybranych przez prowadzącego).

Student przed zajęciami rozwiazuje test wstępny na platformie na który przygotowuje się z zadanych materiałów (zakres podstawowy)

Test składa się z 10 pytań (testowe jednokrotnego/wielokrotnego wyboru lub inne wybrane przez prowadzącego); na rozwiązanie testu student ma 10 minut.

Test wstępny jest aktywny w tygodniu poprzedzającym zajęcia (niedziela-niedziela).

Na zajęciach prezentowane i dyskutowane są tematy obejmujące najnowsze zagadnienia biologi molekularnej, genetyki i biotechnologii. Zajęcia prowadzone sa przez specjalistów z różnych dziedzin biologii molekularnej. Praca obejmuje dyskusje w grupach, prezentacje, wymianę informacji. Na zakończenie zajęć student pisze krótki sprawdzian obejmujący zagadnienia zarówno podstawowe (poruszane na platformie) jak i omawiane na zajęciach.

Pełny opis:

Kurs łączy metody zdalnego nauczania oraz stacjonarne zajęcia konwersatoryjne. Student za pomocą platformy e-learningowej PEGAZ, zapoznaje się z zamieszczonymi materiałami z zakresu podstawowych zagadnień biologii molekularnej, genetyki i biotechnologii. Na seminarium zostaną poruszone zagadnienia obejmujące: przestrzenną organizację procesów jądrowych, funkcje genomu jądrowego i mitochondrialnego komórki człowieka, metody modyfikacji genomu, terapię genowej, wektory ekspresyjne i białka rekombinowane, wirusy jako narzędzia do badań genomu bakteryjnego i mechanizmy regulacji ekspresji genów u Prokariota, kompartmentalizację komórki eukariotycznej, regulację ekspresji genów w komórkach roślinnych oraz biologię komórek macierzystych

Literatura:

Materiały przygotowane do pobrania na platformie e-learningowej „PEGAZ”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.