Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie – Biologia Komórki – BTM SUM

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT2-007L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie – Biologia Komórki – BTM SUM
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Czyż
Prowadzący grup: Jarosław Czyż, Zbigniew Madeja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

• Stymulowanie studentów do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat najnowszych osiągnięć biotechnologii i biologii komórki w oparciu o ambitną, anglojęzyczną literaturę naukową.

• Doskonalenie umiejętności przedstawiania wyników własnej pracy eksperymentalnej w postaci prezentacji multimedialnej.

• Doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej i bronienia swoich tez w oparciu o wiedzę ogólną i własne wyniki.

• Utrwalenie zasad korzystania z zasobów wiedzy bez naruszania prawa własności intelektualnej.

• Przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej.


Efekty kształcenia:

¬WIEDZA

Student po zaliczeniu kursu:

• posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę teoretyczną w zakresie niektórych działów biotechnologii a w szczególności w biologii komórki.

(BT2K_W01)

• ma wiedzę w zakresie wybranych aktualnych problemów i odkryć w biotechnologii i w naukach pokrewnych. (BT2K_W04)

• ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie metod i technik badawczych istotnych dla realizacji projektu badawczego, prowadzonego w ramach pracy magisterskiej. (BT2K_W02)

• zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego. (BT2K_W02)


UMIEJĘTNOŚCI

Student po zaliczeniu kursu:

• biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim i angielskim z zakresu biochemii, biomedycyny i biotechnologii. (BT2K_U02)

• posiada umiejętność wyszukiwania (także w oparciu o źródła internetowe) informacji dotyczących teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z przedmiotem własnej pracy badawczej oraz ma umiejętność ich krytycznej analizy. (BT2K_U03)

• potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą realizacji własnego projektu badawczego. (BT2K_U10)

• posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej. (BT2K_U11)

• KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student po zakończeniu kursu:

• rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i potrzebę systematycznego zapoznawania się z postępem wiedzy i odkryciami naukowymi z dziedziny nauk przyrodniczych, a w szczególności biotechnologii i nauk pokrewnych. (BT2K_K01)

• rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w biotechnologii. (BT2K_K02)

• rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach swoich i innych osób. (BT2K_K05)


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie bez oceny

Zaliczenie otrzymują studenci, którzy:

- opuścili nie więcej niż dwa zajęcia w tym jedna nieobecność musi być usprawiedliwiona

- przygotowali dwie prezentacje, pozytywnie ocenione przez prowadzącego

- uczestniczyli w dyskusjach naukowych w sposób świadczący o ich dobrym przygotowaniu merytorycznym.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kurs kończy się zaliczeniem bez oceny. Praca studenta jest oceniona przez prowadzącego zajęcia w formie informacji ustnej. Ocenie podlega:

- przygotowanie prezentacji multimedialnych (wiedza studenta na wybrany temat, dobór prezentowanych informacji, sposób przekazywania informacji (umiejętność tłumaczenia i zwracania uwagi na istotne treści, dykcja, techniczna strona prezentacji, przestrzeganie prawa autorskiego);

- umiejętność bronienia tez swojej pracy w dyskusji z pozostałymi uczestnikami kursu;

- udział w dyskusji naukowej na tematy prezentowane przez innych uczestników kursu (wiedza, umiejętność krytycznego spojrzenia na stawiane hipotezy naukowe, umiejętność argumentowania w oparciu o rzetelną wiedzę).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

• metody podające – prezentacja multimedialna

• metody problemowe – dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w seminarium – 30 h

Praca własna studenta:

• przygotowanie dwóch prezentacji multimedialnych – 40 h

• czytanie literatury i przygotowanie się z tematyki prezentacji przedstawianych przez innych studentów 20 h

w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Pełny opis:

Pierwsze zajęcia poświęcone są wymogom dotyczącym pracy magisterskiej i kryteriom jej oceny. Wszystkie kolejne zajęcia to seminaria, na których studenci prezentują postępy w realizacji swojego projektu magisterskiego. Pozostali uczestnicy zajęć podejmują dyskusję naukową z osobą prezentującą. Prowadzący zajęcia moderuje dyskusję oraz podsumowuje zarówno prezentację, podkreślając jej mocne i słabe strony jak i dyskusję.

Literatura:

Zajęcia oparte na artykułach naukowych poświęconych omawianej tematyce opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.