Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy inżynierii tkankowej i jej wykorzystanie w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT2-210 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Podstawy inżynierii tkankowej i jej wykorzystanie w medycynie
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Drukała
Prowadzący grup: Justyna Drukała
Strona przedmiotu: http://www.zbk.wbbib.uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Uzyskanie przez studentów wiedzy z biotechnologii w zakresie podstaw inżynierii tkankowej - zasad wytwarzania substytutów tkanek i możliwości ich wykorzystania

Efekty kształcenia:

WIEDZA

[K_W01, P2A_W01, P2A_W03, P2A_W04] - ma poszerzoną wiedzę teoretyczną w zakresie biotechnologii medycznej

[Bch2_K_W01, P2A_W01,P2A_W03P2A_W04, P2A_W05] - ma poszerzoną wiedzę w zakresie biomateriałów i biochemii medycznej

[Bch2_K_W05, P2A_W06, P2A_W07] - zna nowoczesne narzędzia badawcze umożliwiające badanie biomateriałów i ich oddziaływań z żywymi komórkami

[Bch2_K_W10, P2A_W05] - ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów związanych z wykorzystaniem biomateriałów w inżynierii tkankowej

[K_W07, P2A_W02, P2A_W07] - ma wiedzę w zakresie metodologii badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w biotechnologii medycznej

[K_W12, P2A_W09] - zna zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące w laboratoriach GMP

UMIEJĘTNOŚCI

[K_U02, P2A_U02] - wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim i angielskim z zakresu biomedycyny i biotechnologii

[Bch2_K_U02, P2A_U02] - korzysta z aktualnej literatury naukowej z zakresu biochemii i dyscyplin pokrewnych zarówno w języku polskim jak i angielskim

KOMPETENCJE

[K_K01, P2A_K01, P2A_K05] – rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i potrzebę systematycznego zapoznawania się z postępem wiedzy i odkryciami naukowymi z dziedziny biotechnologii i nauk pokrewnych

[K_K04, P2A_K04] – jest świadomy, że biotechnologia może nieść dylematy bioetyczne

[Bch_K_K06, P2A_K07, P2A_K08] - rozumie ważność praktycznego zastosowania poznanej wiedzy


Wymagania wstępne:

zaliczenie kursu "Biologia komórki"

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie z oceną

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z kolokwium w formie pisemnej (test)

Metody dydaktyczne:

wykład - wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach: 15 godzin

praca własna studenta:

• lektura wskazanych publikacji – 25 godzin

• przygotowanie się do egzaminu - 20 godzinWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Kurs wprowadza w tematykę inżynierii tkankowej - wytwarzania substytutów tkanek i narządów w oparciu o wykorzystanie izolowanych komórek, trójwymiarowych rusztowań - matryc, na których komórki ulegają podziałom i różnicują w celu odtworzenia oczekiwanej struktury tkanki - oraz czynników sterujących procesem takiej rekonstrukcji.

Zagadnienia:

Regulacja wzrostu i różnicowania komórek poprzez oddziaływanie komórek z macierzą zewnątrzkomórkową: uporządkowanie komórek w wyżej zorganizowanie struktury; dynamika oddziaływań komórek z macierzą zewnątrzkomórkową; białka macierzy zewnątrzkomórkowej i ich ligandy;

morfogeneza a inżynieria tkankowa. Kontrola rozwoju tkanki in vitro: determinanty mechaniczne i chemiczne; regulacja zachowania komórek przez białka macierzy zewnątrzkomórkowej; czynniki wzrostu w gojeniu ran;

Biomateriały i ich wykorzystanie w inżynierii tkankowej: wytwarzanie biopolimerów; oddziaływanie komórek z biopolimerami.

Transplantacja hodowanych in vitro komórek i tkanek: bankowanie; immunomodulacja. Modele organotypowe w inżynierii tkankowej.

Produkty inżynierii tkankowej: ekwiwalenty skóry i tkanki chrzęstnej - metody aplikacji.

Regulacje prawne związane z wytwarzaniem produktów leczniczych terapii zaawansowanej. Laboratoria GMP - miejsce wytwarzania produktów inżynierii tkankowej.

Literatura:

Principles of Tissue Engineering, edited by Lanza, Langer, Vacanti Academic Press 2014,

Methods of tissue engineering, edited by Anthony Atala & Robert P.

Lanza, Academic Press 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.