Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy histologii- wykład +ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT374 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Podstawy histologii- wykład +ćwiczenia
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 23 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cichy, Mateusz Kwitniewski
Prowadzący grup: Mateusz Kwitniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie terminów i pojęć histologicznych oraz technik przygotowania preparatów.

Poznanie budowy histologicznej ludzkich tkanek i narządów z uwzględnieniem ich funkcji fizjologicznych.

Poprawne rozpoznawania preparatów histologicznych i wybranych struktur w obrębie tkanek.


Efekty kształcenia:

¬WIEDZA

Student po zaliczeniu kursu:

- ma podstawową wiedzę z zakresu histologii tkanek i narządów [ BT1K_W17],

- ma wiedzę w zakresie histologii tkanek i narządów na poziomie pozwalającym na samodzielną interpretację wyników własnej pracy doświadczalnej [BT2K_W05],

- rozpoznaje histologię jako samodzielną dyscyplinę w dziedzinie nauk biologicznych, potrafi określić jej przedmiot, zakres i metodologię [BCh1K_W01],


UMIEJĘTNOŚCI

Student po zaliczeniu kursu:

- potrafi obsługiwać mikroskop optyczny [BT1K_U03, BT2K_U01],[BCh1K_U10]

- posiada umiejętność rozpoznawania preparatów histologicznych, które odpowiadają narządom, tkankom, komórkom i strukturom komórkowym [BT1K_U04], [BCh1K_U12]

- samodzielnie zdobywa wiedzę dotyczącą histologii, zna nazewnictwo histologiczne i potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie [BT1K_U05, BT2K_U03],

- posiada umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji dotyczących histologii, w tym ze źródeł elektronicznych [BCh1K_U03],

- posługuje się prawidłową terminologią z zakresu histologii [BCh1K_U15],


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student po zaliczeniu kursu:

- wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz poszanowanie pracy własnej i innych [BT1K_K05, BT2K_K06],

- rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i potrzebę systematycznego zapoznawania się z postępem wiedzy z dziedziny nauk przyrodniczych [BT1K_K01, BT2K_K01],

- zna stan i ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego jej aktualizowania i doskonalenia w zakresie histologii tkanek i narządów [BCh1K_K01],

- rozumie potrzebę zachowania krytycyzmu wobec informacji dostępnej w środkach masowego przekazu, mających odniesienie do histologii oraz akceptuje potrzebę popularyzowania specjalistycznej wiedzy [BCh1K_K06].Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne i dodatkowe ukończenie kursu „Podstawy biologii komórki”

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną. Końcowa ocena z przedmiotu to łączna ocena z ćwiczeń (z wagą 60%) i pisemnego sprawdzianu z wykładów (z wagą 40%).

Aby otrzymać pozytywną ocenę z przedmiotu student musi uzyskać minimum 51% punktów z ćwiczeń oraz pisemnego sprawdzianu z wykładów.


Do pisemnego sprawdzianu z wykładów mogą przystąpić jedynie studenci, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych są kolokwia. Jeśli student był nieobecny podczas jednego z kolokwiów to jest zobowiązany do ustalenia terminu jego zaliczenia z prowadzącym.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykłady:

Pisemny sprawdzian wiadomości obejmujący krótkie pytania otwarte i pytania testowe.

Ćwiczenia laboratoryjne:

- sprawdziany pisemne sprawdzające stopień opanowania materiału teoretycznego poruszanego na poszczególnych zajęciach,

- sprawdziany praktyczne obejmujące identyfikację wybranych preparatów histologicznych .

Kryteria:

- stopień opanowania poruszanych zagadnień dotyczących budowy tkanek i narządów człowieka oraz umiejętność rozpoznawania wybranych preparatów histologicznych.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

• metody podające – wykład z prezentacją multimedialną,

• metody praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• wykład – 22 h

• ćwiczenia laboratoryjne – 23 h

Praca własna studenta:

• przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

• przygotowanie do kolokwium: 10 godz.

• przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

w sumie: 95 h = 3 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wykłady

1. Techniki badawcze używane w histologii. Budowa tkanek i ich czynności.

2. Tkanka nabłonkowa – podział i klasyfikacja nabłonków.

3. Tkanka łączna właściwa – rodzaje i charakterystyka tkanek łącznych, tkanka łączna tłuszczowa.

4. Tkanka łączna szkieletowa – tkanka chrzęstna (szklista, sprężysta, włóknista), tkanka kostna (komórki tkanki kostnej, istota międzykomórkowa kości).

5. Tkanka mięśniowa – poprzecznie prążkowana szkieletowa, poprzecznie prążkowana serca, gładka, mechanizm skurczu.

6. Krew obwodowa – krwinki czerwone, krwinki białe, płytki krwi.

7. Układ krążenia – śródbłonek, tętnice, naczynia włosowate, żyły, serce.

8. Układ limfatyczny – limfocyty, węzły limfatyczne, śledziona, grasica, naczynia limfatyczne.

9. Układ nerwowy – neurony, włókna nerwowe, nerwy, glej, kora mózgu, rdzeń kręgowy, opony ośrodkowego układu nerwowego.

10. Układ oddechowy – krtań, tchawica, oskrzela, oskrzeliki, pęcherzyki płucne.

11. Układ trawienny – żołądek, jelito cienkie, jelito grube, wątroba, trzustka.

12. Układ moczowy – nerka, moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa.

13. Skóra – naskórek, komórki nienabłonkowe naskórka, skóra właściwa, przydatki skóry.

Ćwiczenia: obejmują identyfikację preparatów histologicznych omawianych podczas wykładów tkanek i narządów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Histologia, W. Sawicki, J. Malejczyk, PZWL, wyd. 6, Warszawa, 2012.

Histologia. Podręcznik i atlas, B. Young, Lowe JS, Stevens A, Heath JW. Elsevier, Urban i Partner, 2010.

Literatura uzupełniająca:

Atlas cytologii i histologii, Sobotta i Hammersen. Urban & Partner.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.