Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie BT- Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT490-A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie BT- Biologia komórki
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla III roku biotechnologii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bereta, Jarosław Czyż
Prowadzący grup: Jarosław Czyż, Zbigniew Madeja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

• Nauczenie studentów samodzielnego zdobywania wiedzy na temat najnowszych osiągnięć biotechnologii i biologii komórki.

• Zdobycie umiejętności przedstawiania przeglądu literaturowego oraz własnych wyników pracy eksperymentalnej w postaci prezentacji multimedialnej.

• Przygotowanie studentów do podejmowania dyskusji naukowej i bronienia swoich tez w oparciu o wiedzę ogólną i własne wyniki.

• Uświadomienie studentom wagi uczciwości intelektualnej.

• Przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej.


Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student:

1. zna najnowsze osiągnięcia nauki na styku biotechnologii i biologii komórki, w szczególności dotyczące komórek macierzystych, komórek nowotworowych i komunikacji międzykomórkowej [BT1K_W08, BT1K_W21],

2. ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w biologii i biotechnologii komórki [BT1K_W21],

3. zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego [BT1K_W22].


Umiejętności:

Student:

1. czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu biologii i biotechnologii komórki w języku polskim i angielskim [BT1K_U05, BT1K_U15],

2. samodzielnie zdobywa informacje naukowe korzystając z m.in. z narzędzi internetowych, w tym baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych [BT1K_U06, BT1K_U15],

3. potrafi przygotować i przedstawić prezentację multimedialną wykorzystując odpowiednie programy komputerowe [BT1K_U07, BT1K_U13, BT1K_U14],

4. potrafi opisać przeprowadzone samodzielnie doświadczenia oraz przedstawić i zinterpretować ich wyniki [BT1K_U10, BT1K_U13].


Kompetencje społeczne:

Student:

1. rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej [BT1K_K01],

2. jest świadom możliwości i wartości jakie niesie ze sobą podjęcie dalszej edukacji (np. na studiach II i III stopnia lub studiach podyplomowych [BT1K_K01]

3. jest świadomy, że rozwojowi biotechnologii mogą towarzyszyć nowe dylematy bioetyczne i jest przygotowany konieczność samodzielnego ich rozstrzygania [BT1K_K03],

4. rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach swoim i innych osób [BT1K_K04].


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu „Biologia komórki”

Forma i warunki zaliczenia:

Kurs kończy się zaliczeniem bez oceny.

Zaliczenie kursu uzyskuje student, który uczestniczył w zajęciach (dopuszczalne dwie usprawiedliwione nieobecności) oraz otrzymał pozytywne oceny za przygotowanie i przedstawienie 1-2 prezentacji multimedialnych.


Na podstawie przedstawianych prezentacji multimedialnych prowadzący zajęcia wyciąga wnioski na temat osiągnięcia założonych efektów kształcenia (samodzielnie zdobyta wiedza na prezentowany temat, umiejętność przedstawienia zagadnienia naukowego, posługiwanie się terminologią naukową, umiejętność przedstawienia i interpretacji wyników własnych doświadczeń naukowych).

Prowadzący ocenia zdobyte kompetencje społeczne na podstawie przedstawionych prezentacji oraz na podstawie dyskusji na tematy naukowe oraz etyczne prowadzone podczas seminariów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Praca studenta jest oceniona przez prowadzącego zajęcia w formie informacji ustnej. Ocenie podlega:

- przygotowanie prezentacji multimedialnych (wiedza studenta na wybrany temat, dobór prezentowanych informacji, sposób przekazywania wiedzy (umiejętność tłumaczenia i zwracania uwagi na istotne treści, dykcja, techniczna strona prezentacji, przestrzeganie prawa autorskiego)

- udział w dyskusji naukowej na tematy prezentowane przez innych uczestników kursu (wiedza, umiejętność krytycznego spojrzenia na stawiane hipotezy naukowe, umiejętność argumentowania w oparciu o rzetelną wiedzę).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody problemowe – metody aktywizujące – seminarium, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, klasyczna metoda problemowa

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie, anegdota


Bilans punktów ECTS:

Aktywność: Nakład pracy:

Udział w zajęciach 30 h

Przygotowanie się do seminariów

(czytanie literatury) 15 h

Przygotowanie dwóch prezentacji

multimedialnych 45 h

w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Pełny opis:

Ideą kursu „Seminarium licencjackie – Biologia komórki” jest zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami biologii i biotechnologii komórki oraz zachęcenie ich do rozwijania własnych zainteresowań naukowych i biotechnologicznych, do poszukiwań intelektualnych i do stawiania pytań. Kurs uczy krytycznej analizy literatury naukowej a także interpretacji wyników własnych eksperymentów. Studenci zdobywają doświadczenie w przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji multimedialnych.

Pierwsze zajęcia to pogadanka i dyskusja na temat zasad etyki zawodowej w pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, definicji własności intelektualnej oraz plagiatu a także na temat tego, jak należy w praktyce (podczas przygotowywania prezentacji, pracy licencjackiej i innych prac twórczych) przestrzegać poszanowania praw własności intelektualnej. Przedstawione są również zasady przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem merytorycznego przygotowania mówcy, konieczności dostosowania treści do czasu prezentacji oraz do grupy docelowej (słuchaczy), graficznego przedstawienia treści, języka (piękna polszczyzna, dykcja) etc.

Pozostałe zajęcia to seminaria z prezentacjami multimedialnymi przygotowywanymi przez studentów. Studenci przygotowują seminaria na podstawie najnowszej literatury naukowej z dziedziny biologii i biotechnologii komórki wybranej przez nich samodzielnie (w porozumieniu z promotorem pracy licencjackiej) i zaakceptowanej przez prowadzącego. Studenci prezentują również wyniki swoich doświadczeń, które będą stanowiły podstawę ich prac licencjackich. Każdej prezentacji (zarówno dotyczącej zagadnień literaturowych jak i własnej pracy studentów) towarzyszy dyskusja naukowa studentów moderowana przez prowadzącego. Prowadzący ocenia (werbalnie) prezentacje studenckie; podkreśla ich mocne i słabe strony.

Literatura:

Artykuły przeglądowe i oryginalne dotyczące najnowszych osiągnięć z dziedziny biologii i biotechnologii komórki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.