Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie BT- Postępy biologii eksperymentalnej roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT490-B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie BT- Postępy biologii eksperymentalnej roślin
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla III roku biotechnologii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bereta, Przemysław Malec
Prowadzący grup: Przemysław Malec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

1. Nauczenie studentów samodzielnego zdobywania wiedzy na temat najnowszych osiągnięć biotechnologii i biologii eksperymentalnej roślin.

2. Zdobycie umiejętności przedstawiania przeglądu literaturowego oraz własnych wyników pracy eksperymentalnej w postaci prezentacji multimedialnej.

3.Przygotowanie studentów do podejmowania dyskusji naukowej i bronienia swoich tez na podstawie rzetelnej wiedzy.

4.Uświadomienie studentom wagi uczciwości intelektualnej.

5.Przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej.


Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student po zaliczeniu kursu:

1. zna najnowsze osiągnięcia nauki na styku biotechnologii i biologii roślin, w szczególności dotyczące technik eksperymentalnych stosowanych w biologii roślin, mechanizmów regulacji procesów życiowych roślin na poziomie molekularnym oraz biotechnologicznych zastosowań wiedzy o roślinach [BT1K_W08, BT1K_W21],

2. ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w biologii i biotechnologii komórki [BT1K_W21],

3. zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego [BT1K_W22].


UMIEJĘTNOŚCI:

Student po zaliczeniu kursu:

1. czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu biologii i biotechnologii roślin w języku polskim i angielskim [BT1K_U05, BT1K_U15],

2. samodzielnie zdobywa informacje naukowe korzystając z m.in. z narzędzi internetowych, w tym baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych [BT1K_U06, BT1K_U15],

3. potrafi przygotować i przedstawić prezentację multimedialną wykorzystując odpowiednie programy komputerowe [BT1K_U07, BT1K_U13, BT1K_U14],

4.potrafi opisać przeprowadzone samodzielnie doświadczenia oraz przedstawić i zinterpretować ich wyniki [BT1K_U10, BT1K_U13].


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student po zaliczeniu kursu::

1. rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej [BT1K_K01],

2. jest świadom możliwości i wartości jakie niesie ze sobą podjęcie dalszej edukacji (np. na studiach II i III stopnia lub studiach podyplomowych [BT1K_K01]

3. jest świadomy, że rozwojowi biotechnologii roślin mogą towarzyszyć nowe dylematy bioetyczne i jest przygotowany na konieczność samodzielnego ich rozstrzygania [BT1K_K03],

4. rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach swoim i innych osób [BT1K_K04].


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu „Biochemia”

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie kursu uzyskuje student, który uczestniczył w zajęciach (dopuszczalne dwie usprawiedliwione nieobecności) oraz otrzymał pozytywne oceny za przygotowanie i przedstawienie dwóch prezentacji multimedialnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Na podstawie przedstawianych prezentacji multimedialnych prowadzący zajęcia wyciąga wnioski na temat osiągnięcia założonych efektów kształcenia (samodzielnie zdobyta wiedza na prezentowany temat, umiejętność przedstawienia zagadnienia naukowego, posługiwanie się terminologią naukową, umiejętność przedstawienia i interpretacji wyników własnych doświadczeń naukowych).

2. Prowadzący ocenia zdobyte kompetencje społeczne na podstawie przedstawionych prezentacji oraz na podstawie dyskusji na tematy naukowe oraz etyczne prowadzone podczas seminariów.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

• Metody podające – prezentacja multimedialna

• Metody problemowe – metody aktywizujące – seminarium, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, klasyczna metoda problemowa

• Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie, anegdota


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

seminarium – 30 h


Praca własna studenta:

• samodzielna nauka dotycząca zagadnień omawianych na seminarium – 50 h;

• przygotowanie prezentacji – 5 h.


W sumie: 85 h = 3 pkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Celem kursu „Seminarium licencjackie – Postęp w biologii eksperymentalnej roślin” jest zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami biologii eksperymentalnej i biotechnologii roślin oraz zachęcenie ich do rozwijania własnych zainteresowań naukowych i biotechnologicznych, do poszukiwań intelektualnych i do stawiania pytań. Kurs uczy krytycznej analizy literatury naukowej a także interpretacji wyników własnych eksperymentów. Studenci zdobywają doświadczenie w przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji multimedialnych.

Pierwsze zajęcia to pogadanka i dyskusja na temat zasad etyki zawodowej w pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, definicji własności intelektualnej oraz plagiatu a także na temat tego, jak należy w praktyce (podczas przygotowywania prezentacji, pracy licencjackiej i innych prac twórczych) przestrzegać poszanowania praw własności intelektualnej. Przedstawione są również zasady przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem merytorycznego przygotowania mówcy, konieczności dostosowania treści do czasu prezentacji oraz do grupy docelowej (słuchaczy), graficznego przedstawienia treści, języka (piękna polszczyzna, dykcja) etc.

Pozostałe zajęcia to seminaria z prezentacjami multimedialnymi przygotowywanymi przez studentów. W pierwszej części semestru studenci przygotowują seminaria na podstawie najnowszej literatury naukowej z dziedziny biologii eksperymentalnei i biotechnologii roślin. Część tematów seminariów jest zaproponowana przez prowadzącego i obejmuje m.in. następujące zagadnienia: wybrane techniki eksperymentalne stosowane w biologii roślin, biotechnologiczne aspekty fotosyntezy, wykorzystanie roślin do produkcji biopaliw, szanse i zagrożenia związane z uprawami roślin GMO. Część tematów wybierają samodzielnie studenci a prowadzący jedynie akceptuje ich wybór. W drugiej części semestru studenci prezentują wyniki swoich doświadczeń, które będą stanowiły podstawę ich prac licencjackich. Każdej prezentacji (zarówno dotyczącej zagadnień literaturowych jak i własnej pracy studentów) towarzyszy dyskusja naukowa studentów moderowana przez prowadzącego. Prowadzący ocenia (werbalnie) prezentacje studenckie; podkreśla ich mocne i słabe strony.

Literatura:

Artykuły przeglądowe i oryginalne dotyczące najnowszych osiągnięć z dziedziny biologii eksperymentalnej i biotechnologii roślin zaproponowane przez prowadzącego i/lub uczestników.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.