Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie BT- Biochemia fizyczna i proteomika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT490-C Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie BT- Biochemia fizyczna i proteomika
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla III roku biotechnologii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bereta, Marta Dziedzicka-Wasylewska
Prowadzący grup: Marta Dziedzicka-Wasylewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

· Nauczenie studentów samodzielnego zdobywania wiedzy na temat najnowszych osiągnięć biotechnologii oraz fizycznych metod badania makromolekuł o znaczeniu biologicznym.

· Zdobycie umiejętności przedstawiania przeglądu literaturowego oraz własnych wyników pracy eksperymentalnej w postaci prezentacji multimedialnej.

· Przygotowanie studentów do podejmowania dyskusji naukowej i bronienia swoich tez w oparciu o rzetelną wiedzę. Utrwalenie zasad korzystania z zasobów wiedzy bez naruszania prawa własności intelektualnej.

· Uświadomienie studentom wagi uczciwości intelektualnej.

· Przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej


Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student po zaliczeniu kursu:

· zna najnowsze osiągnięcia nauki na styku biotechnologii i biochemii fizycznej, w szczególności dotyczące fizycznych metod badania makromolekuł o znaczeniu biologicznym oraz zagadnień z zakresu proteomiki [BT1K_W08, BT1K_W21],

· ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w biologii i biotechnologii komórki [BT1K_W21],

· zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego [BT1K_W22].


UMIEJĘTNOŚCI

Student po zaliczeniu kursu:

· czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu biochemii, biochemii strukturalnej i biotechnologii w języku polskim i angielskim [BT1K_U05, BT1K_U15],

· samodzielnie zdobywa informacje naukowe korzystając z m.in. z narzędzi internetowych, w tym baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych [BT1K_U06, BT1K_U15],

· potrafi przygotować i przedstawić prezentację multimedialną wykorzystując odpowiednie programy komputerowe [BT1K_U07, BT1K_U13, BT1K_U14],

· potrafi opisać przeprowadzone samodzielnie doświadczenia oraz przedstawić i zinterpretować ich wyniki [BT1K_U10, BT1K_U13].


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student po zakończeniu kursu:

· rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej [BT1K_K01]

· jest świadom możliwości i wartości jakie niesie ze sobą podjęcie dalszej edukacji (np. na studiach II i III stopnia lub studiach podyplomowych [BT1K_K01]

· jest świadomy, że rozwojowi biotechnologii mogą towarzyszyć nowe dylematy bioetyczne i jest przygotowany konieczność samodzielnego ich rozstrzygania [BT1K_K03],

· rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach swoim i innych osób [BT1K_K04].


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie kursu uzyskuje student, który uczestniczył w zajęciach (dopuszczalne dwie usprawiedliwione nieobecności) oraz otrzymał pozytywne oceny za przygotowanie i przedstawienie dwóch prezentacji multimedialnych.

Metody dydaktyczne:

· metody podające – prezentacja multimedialna

· metody problemowe – metody aktywizujące – seminarium, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, klasyczna metoda problemowa

· metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie, anegdota


Bilans punktów ECTS:

Udział w seminarium – 30 h

Praca własna studenta:

· przygotowanie dwóch prezentacji multimedialnych – 40 h

· czytanie literatury i przygotowanie się z tematyki prezentacji przedstawianych przez innych studentów – 15 h

w sumie: 85 h = 3 pkt ECTS


Pełny opis:

Ideą kursu „Seminarium licencjackie – Biochemia fizyczna i proteomika” jest zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami biochemii strukturalnej w różnych jej aspektach oraz proteomiki a także zachęcenie ich do rozwijania własnych zainteresowań naukowych i biotechnologicznych, do poszukiwań intelektualnych i do stawiania pytań. Kurs uczy krytycznej analizy literatury naukowej a także interpretacji wyników własnych eksperymentów. Studenci zdobywają doświadczenie w przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji multimedialnych.

Pierwsze zajęcia to pogadanka i dyskusja na temat zasad etyki zawodowej w pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, definicji własności intelektualnej oraz plagiatu a także na temat tego, jak należy w praktyce (podczas przygotowywania prezentacji, pracy licencjackiej i innych prac twórczych) przestrzegać poszanowania praw własności intelektualnej. Przedstawione są również zasady przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem merytorycznego przygotowania mówcy, konieczności dostosowania treści do czasu prezentacji oraz do grupy docelowej (słuchaczy), graficznego przedstawienia treści, języka (piękna polszczyzna, dykcja) etc.

Pozostałe zajęcia to seminaria z prezentacjami multimedialnymi przygotowywanymi przez studentów. W pierwszej części semestru studenci przygotowują seminaria na podstawie najnowszej literatury naukowej z dziedziny biochemii fizycznej i proteomiki Część tematów seminariów jest zaproponowana przez prowadzącego i obejmuje następujące zagadnienia: podstawy techniki cryoEM, wykorzystanie fluorescencji do badań strukturalnych, nowatorskie techniki proteomiczne. Część tematów wybierają samodzielnie studenci a prowadzący jedynie akceptuje ich wybór. W drugiej części semestru studenci prezentują wyniki swoich doświadczeń, które będą stanowiły podstawę ich prac licencjackich. Każdej prezentacji (zarówno dotyczącej zagadnień literaturowych jak i własnej pracy studentów) towarzyszy dyskusja naukowa studentów moderowana przez prowadzącego. Prowadzący ocenia (werbalnie) prezentacje studenckie; podkreśla ich mocne i słabe strony.

Literatura:

Artykuły przeglądowe i oryginalne dotyczące najnowszych osiągnięć z dziedziny biochemii fizycznej, strukturalnej i biotechnologii komórki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.