Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie BT- Biofizyczne wyzwania biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT490-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie BT- Biofizyczne wyzwania biotechnologii
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla III roku biotechnologii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bereta, Anna Wiśniewska-Becker
Prowadzący grup: Anna Pawlak, Anna Wiśniewska-Becker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Nauczenie studentów samodzielnego zdobywania wiedzy na temat najnowszych osiągnięć biotechnologii i biologii komórki.

Zdobycie umiejętności przedstawiania przeglądu literaturowego oraz własnych wyników pracy eksperymentalnej w postaci prezentacji multimedialnej.

Przygotowanie studentów do podejmowania dyskusji naukowej i bronienia swoich tez w oparciu o wiedzę ogólną i własne wyniki.

Uświadomienie studentom wagi uczciwości intelektualnej.

Przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student:

1. zna najnowsze osiągnięcia biotechnologii i ich biofizyczne aspekty, zwłaszcza dotyczące wykorzystania promieniowania elektromagnetycznego i korpuskularnego, biochemii i biofizyki wolnych rodników, fotobiologii, modelowania struktury i dynamiki cząsteczek oraz ich oddziaływań, bioinformatyki, a także dziedzin opartych na analizie bardzo dużych zbiorów danych (tzw. „omiki” – genomika, proteomika, interaktomika itd.)[BT1K_W08, BT1K_W21],

2. ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w biofizyce, biologii i biotechnologii komórki w szczególności dotyczące metod badawczych opartych na zjawiskach fizycznych, w tym spektroskopii, modeli matematycznych, komputerowych i pracy in silico [BT1K_W21],

3. zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego [BT1K_W22].


Umiejętności:

Student:

1. czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu biofizyki, biologii i biotechnologii w języku polskim i angielskim [BT1K_U05, BT1K_U15],

2. samodzielnie zdobywa informacje naukowe korzystając z m.in. z narzędzi internetowych, w tym baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych [BT1K_U06, BT1K_U15],

3. potrafi przygotować i przedstawić prezentację multimedialną oraz abstrakt graficzny wykorzystując odpowiednie programy komputerowe [BT1K_U07, BT1K_U13, BT1K_U14],

4. potrafi opisać przeprowadzone samodzielnie doświadczenia oraz przedstawić i zinterpretować ich wyniki w określonym kontekście [BT1K_U10, BT1K_U13].


Kompetencje społeczne:

Student:

1. rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej [BT1K_K01],

2. jest świadom możliwości i wartości jakie niesie ze sobą podjęcie dalszej edukacji (np. na studiach II i III stopnia lub studiach podyplomowych [BT1K_K01]

3. jest świadomy, że rozwojowi biotechnologii komórki mogą towarzyszyć nowe dylematy bioetyczne i jest przygotowany konieczność samodzielnego ich rozstrzygania [BT1K_K03],

4. rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach swoim i innych osób [BT1K_K04].


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu „Biofizyka podstawy – kurs dla kierunku biotechnologia”


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie kursu uzyskuje student, który uczestniczył w zajęciach (dopuszczalne dwie usprawiedliwione nieobecności), otrzymał pozytywne oceny za przygotowanie i przedstawienie dwóch prezentacji multimedialnych oraz ich abstraktów graficznych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• Na podstawie przedstawianych prezentacji multimedialnych prowadzący zajęcia wyciąga wnioski na temat osiągnięcia założonych efektów kształcenia (samodzielnie zdobyta wiedza na prezentowany temat, umiejętność przedstawienia zagadnienia naukowego, posługiwanie się terminologią naukową, umiejętność przedstawienia i interpretacji wyników własnych doświadczeń naukowych, umiejętność uogólnienia w postaci ideogramu/memu/posteru /abstraktu graficznego/).

• Prowadzący ocenia zdobyte kompetencje społeczne na podstawie przedstawionych prezentacji oraz na podstawie dyskusji na tematy naukowe oraz etyczne prowadzone podczas seminariów.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody problemowe – metody aktywizujące – seminarium, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, klasyczna metoda problemowa

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie, anegdota


Bilans punktów ECTS:

Aktywność: Nakład pracy:

Udział w zajęciach 30 godz.

Przygotowanie się do seminariów

(czytanie literatury) 15 godz.

Przygotowanie dwóch prezentacji

multimedialnych 40 godz.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Ideą kursu „Seminarium licencjackie – Biofizyczne wyzwania biotechnologii” jest zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami biotechnologii, zwłaszcza molekularnej, jak również zwrócenie uwagi na wszechobecność wątków biofizycznych we współczesnych badaniach biologicznych, w tym badań własnych, oraz zachęcenie studentów do rozwijania własnych zainteresowań naukowych i biotechnologicznych, do poszukiwań intelektualnych i do stawiania pytań. Kurs uczy myślenia interdyscyplinarnego, krytycznej analizy literatury naukowej a także interpretacji wyników własnych eksperymentów. Studenci zdobywają doświadczenie w przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji multimedialnych.

Pierwsze zajęcia to pogadanka i dyskusja na temat zasad etyki zawodowej w pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, definicji własności intelektualnej oraz plagiatu a także na temat tego, jak należy w praktyce (podczas przygotowywania prezentacji, pracy licencjackiej i innych prac twórczych) przestrzegać poszanowania praw własności intelektualnej. Przedstawione są również zasady przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem merytorycznego przygotowania mówcy, konieczności dostosowania treści do czasu prezentacji oraz do grupy docelowej (słuchaczy), graficznego przedstawienia treści, języka (piękna polszczyzna, dykcja) etc., oraz przeprowadzony jest przydział poszczególnych terminów prezentacji.

Pozostałe zajęcia to seminaria z prezentacjami multimedialnymi przygotowywanymi przez studentów. W pierwszej części semestru studenci przygotowują seminaria na podstawie najnowszej literatury naukowej. Specjalnym wyróżnikiem tej części kursu jest uwypuklenie biofizycznych aspektów referowanych prac wchodzących w zakres przygotowania teoretycznego do pracy licencjackiej (metody, modele, analiza matematyczna/statystyczna, ogólna koncepcja badań, wątki systemowe, strukturalne, bioinformatyczne itp.), bądź odnalezienie prac explicite biofizycznych wśród dorobku grupy badawczej (opiekuna naukowego), w której student przygotowuje pracę licencjacką. Preferowane jest samodzielne przeszukanie dostępnych baz danych i wybór referowanej pracy przez studenta (oraz zaakceptowanie jej przez prowadzących), w razie konieczności prowadzący sugerują publikację z bieżącej literatury. W drugiej części semestru studenci prezentują wyniki swoich doświadczeń, które będą stanowiły podstawę ich prac licencjackich, próbując odnaleźć w nich wątki i aspekty biofizyczne. Każdej prezentacji (zarówno dotyczącej zagadnień literaturowych jak i własnej pracy studentów) towarzyszy dyskusja naukowa studentów moderowana przez prowadzącego. Prowadzący ocenia (werbalnie) prezentacje studenckie; podkreśla ich mocne i słabe strony.

Warunkiem zaliczenia prezentacji jest przedstawienie ABSTRAKTU GRAFICZNEGO prezentowanej pracy, zaprojektowanego przez prelegenta. Punktowane są tu: dowcip, umiejętność syntezy i uogólnienia, a przede wszystkim samodzielne stawienie czoła problemowi, nie zaś zdolności plastyczne.

Literatura:

Artykuły przeglądowe i oryginalne dotyczące najnowszych osiągnięć badawczych, przede wszystkim z dorobku WBBiB UJ (zwłaszcza bieżącego), ewentualnie z tematyki związanej z przygotowywaną pracą licencjacką – ważne prace nowatorskie oraz prace klasyczne.

Uwagi:

Uczestnicy kursu NIE MUSZĄ przygotowywać pracy licencjackiej w którymś z zakładów biofizycznych Wydziału (w zakresie pracowni „Biofizyka dla biotechnologii”). Wręcz przeciwnie – doświadczenia ostatnich lat pokazały, że szczególnie inspirujące i kształcące jest uczestnictwo w grupach interdyscyplinarnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.