Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie BT - Biologia molekularna i immunologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT490-F Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie BT - Biologia molekularna i immunologia
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla III roku biotechnologii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bzowska, Hanna Rokita
Prowadzący grup: Małgorzata Bzowska, Hanna Rokita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

1. Nauczenie studentów samodzielnego zdobywania wiedzy na temat najnowszych osiągnięć biotechnologii oraz biologii molekularnej i immunologii

2. Zdobycie umiejętności przedstawiania przeglądu literaturowego oraz własnych wyników pracy eksperymentalnej w postaci prezentacji multimedialnej.

3. Przygotowanie studentów do podejmowania dyskusji naukowej i bronienia swoich tez w oparciu o wiedzę ogólną i własne wyniki.

4. Uświadomienie studentom wagi uczciwości intelektualnej.

5. Przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

1. zna najnowsze osiągnięcia biotechnologii i biologii molekularnej oraz immunologii, w szczególności dotyczące biologii molekularnej nowotworów oraz komórek układu immunologicznego [BT1K_W06, BT1K_W08, BT1K_W13, BT1K_W17],

2. ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w biologii molekularnej i immunologii, w szczególności dotyczących metod badawczych stosowanych w badaniach genomu, transkryptomu i proteomu [BT1K_W17],

3. zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego [BT1K_W22].


Umiejętności

Student:

1. czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu biologii molekularnej i immunologii w języku polskim i angielskim [BT1K_U01],

2. samodzielnie zdobywa informacje naukowe korzystając z m.in. z narzędzi internetowych, w tym baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych [BT1K_U06, BT1K_U14],

3. potrafi przygotować i przedstawić prezentację multimedialną wykorzystując odpowiednie programy komputerowe [BT1K_U07, BT1K_U13],

4. potrafi opisać przeprowadzone samodzielnie doświadczenia oraz przedstawić i zinterpretować ich wyniki w określonym kontekście [BT1K_U13].


Kompetencje

Student:

1. rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej [BT1K_K01],

2. jest świadom możliwości i wartości jakie niesie ze sobą podjęcie dalszej edukacji (np. na studiach II i III stopnia lub studiach podyplomowych [BT1K_K01]

3. jest świadomy, że rozwojowi biologii molekularnej i immunologii mogą towarzyszyć nowe dylematy bioetyczne i jest przygotowany konieczność samodzielnego ich rozstrzygania [BT1K_K03],

4. rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach swoim i innych osób [BT1K_K04].

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie kursu uzyskuje student, który uczestniczył w zajęciach (dopuszczalne dwie usprawiedliwione nieobecności), otrzymał pozytywne oceny za przygotowanie i przedstawienie trzech prezentacji multimedialnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na podstawie przedstawianych prezentacji multimedialnych prowadzący zajęcia wyciąga wnioski na temat osiągnięcia założonych efektów kształcenia (samodzielnie zdobyta wiedza na prezentowany temat, umiejętność przedstawienia zagadnienia naukowego, posługiwanie się terminologią naukową, umiejętność przedstawienia i interpretacji wyników własnych doświadczeń naukowych).

Prowadzący ocenia zdobyte kompetencje społeczne na podstawie przedstawionych prezentacji oraz na podstawie dyskusji na tematy naukowe oraz etyczne prowadzone podczas seminariów.

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody problemowe – metody aktywizujące – seminarium, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, klasyczna metoda problemowa

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie, anegdota

Bilans punktów ECTS:

Aktywność: Nakład pracy (90 godz.):


Udział w zajęciach 30 godz.

Przygotowanie się do seminariów (czytanie literatury)

15 godz.

Przygotowanie trzech prezentacji multimedialnych: 45 godz.

Pełny opis:

Ideą kursu „Seminarium licencjackie – Biologia molekularna i immunologia” jest zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami biologii molekularnej i immunologii, jak również zwrócenie uwagi na aspekt molekularny we współczesnych badaniach biologicznych, w tym badań własnych oraz zachęcenie studentów do rozwijania własnych zainteresowań naukowych i poszukiwań intelektualnych i do stawiania pytań. Kurs uczy myślenia interdyscyplinarnego, krytycznej analizy literatury naukowej a także interpretacji wyników własnych eksperymentów. Studenci zdobywają doświadczenie w przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji multimedialnych.

Pierwsze zajęcia poświęcone są omówieniu przez prowadzących zasad przygotowania raportu licencjackiego (na przykładzie) i jego oceny. Przedstawione są również zasady przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem merytorycznego przygotowania mówcy, konieczności dostosowania treści do czasu prezentacji oraz do grupy docelowej (słuchaczy), graficznego przedstawienia treści i języka (piękna polszczyzna, dykcja). Przeprowadzony jest także przydział poszczególnych terminów prezentacji.

Pozostałe zajęcia to seminaria z prezentacjami multimedialnymi (trzy na jedno seminarium) przygotowywanymi przez studentów, przy czym na początku jeden student przedstawia zasady etyki zawodowej w pracy naukowej, definicję własności intelektualnej oraz plagiatu a także przestrzeganie poszanowania praw własności intelektualnej w praktyce. Podczas swych pierwszych prezentacji studenci przygotowują seminaria na podstawie najnowszej literatury naukowej. Preferowane jest samodzielne przeszukanie dostępnych baz danych i wybór referowanych prac przez studenta, w razie konieczności prowadzący lub opiekun naukowy sugerują publikacje z bieżącej literatury.

W drugiej części semestru studenci prezentują bardziej szczegółowe omówienie tematyki swych badań z uwzględnieniem metod. W ostatniej części semestru studenci omawiają wyniki swoich doświadczeń, które będą stanowiły podstawę ich prac licencjackich.. Każdej prezentacji (zarówno dotyczącej zagadnień z piśmiennictwa, jak i własnej pracy studentów) towarzyszy dyskusja naukowa studentów moderowana przez prowadzącego. Prowadzący ocenia (werbalnie) prezentacje studenckie; podkreśla ich mocne i słabe strony.

Literatura:

Artykuły przeglądowe i oryginalne dotyczące najnowszych osiągnięć badawczych zwłaszcza z tematyki związanej z przygotowywaną pracą licencjacką – ważne prace nowatorskie oraz prace klasyczne. Student samodzielnie szuka właściwego piśmiennictwa lub korzysta z pomocy opiekuna naukowego czy prowadzącego seminarium.

Uwagi:

Pierwsze seminarium odbędzie się we wtorek, 2 marca 2021 r. w MS Teams o godz. 8.30

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.