Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Perspektywy zastosowań metabolitów wtórnych w biotechnologii i medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT615 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Perspektywy zastosowań metabolitów wtórnych w biotechnologii i medycynie
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariel Kamiński
Prowadzący grup: Beata Bober, Ariel Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Student otrzymuje wiedzę obejmującą podstawowe aspekty wykorzystania metabolitów wtórnych organizmów plechowych.

Po zakończeniu kursu student posiada wiedzę:

- ma podstawową wiedzę z zakresu mikrobiologii obejmującą: aspekty klasyfikacji mikroorganizmów, ich fizjologię i patogenność (BT1K_W09),

- zna najważniejsze instrumentalne metody jakościowej i ilościowej analizy substancji biochemicznych (BT1K_W11),

- ma podstawową wiedzę w zakresie fizjologii roślin (BT1K_W15),

- posiada uporządkowaną wiedzę na temat przemysłowych procesów biotechnologicznych, w tym procesów wykorzystujących mikroorganizmy oraz procesów służących ochronie środowiska (BT1K_W20),

- posiada wiedzę z zakresu BHP umożliwiającą bezpieczną pracę w laboratoriach chemicznych, biochemicznych i pokrewnych (BT1K_W23).


Po zakończeniu kursu student posiada następujące umiejętności:

- stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie: biochemii, genetyki molekularnej, biologii komórki, mikrobiologii (BT1K_U01),

- potrafi wskazać metody i techniki właściwe do rozwiązania standardowych zagadnień związanych z biotechnologią (BT1K_U02),

- potrafi obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo stosowaną w laboratoriach (BT1K_U03),

- korzysta z narzędzi internetowych, w tym baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych w stopniu niezbędnym do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu nauk przyrodniczych oraz biotechnologii (BT1K_U06),

- wykonuje proste doświadczenia naukowe pod kierunkiem opiekuna naukowego; opracowuje wyniki doświadczeń i podejmuje próbę ich interpretacji w oparciu o literaturę przedmiotu (BT1K_U08),

- potrafi przygotować i przedstawić prezentację, dotyczącą zagadnień z zakresu biotechnologii i dyscyplin pokrewnych (BT1K_U14)


Student może zadawać pytania, uczestniczyć w dyskusji o tematyce zagadnień kursu. Po zakończeniu kursu studenci posiadają kompetencje społeczne:

- potrafi pracować indywidualnie i zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami grupowymi mającymi długofalowy charakter (BT1K_K02),

- wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz poszanowanie pracy własnej i innych ( BT1K_K05),

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych (BT1K_K07)


Wymagania wstępne:

Brak, kurs o charakterze podstawowym. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne z pewnością ułatwią zaliczenie bardziej skomplikowanych kursów.

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe sprawdzające wiedzę studenta zdobytą w trakcie kursu (wykłady i konwersatoria) (75 %) oraz aktywność i przygotowanie studenta do ćwiczeń laboratoryjnych (25 %).


Student musi uczestniczyć we wszystkich konwersatoriach oraz ćwiczeniach praktycznych z wyjątkiem jednego spotkania, tak aby zapewnić możliwość pisania testu zaliczeniowego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Przygotowanie do ćwiczeń sprawdzane podczas każdego spotkania (przede wszystkim ustne podsumowanie ćwiczeń)

2. Wyniki testu pisemnego na koniec kursu


Metody dydaktyczne:

• podające: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja,

• problemowe: klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków,

• praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne


Bilans punktów ECTS:

3ECTS


- uczestnictwo w wykładach 16 h (8 wykładów po 2 h)

- uczestnictwo w konwersatoriach 4 h (2 spotkania po 2 h)

- uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 h (8 ćw. po 3h)

• przygotowanie do ćwiczeń 15 h

• przygotowanie do konwersatoriów 6 h

• przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 25 h

SUMA: 90 h


Skrócony opis:

Rozszerzenie wiedzy studentów na możliwości wykorzystania metabolitów wtórnych glonów i porostów w biotechnologii, medycynie, farmacji, przemyśle, rolnictwie. Wprowadzenie praktycznych metod pozyskiwania metabolitów wtórnych, ich oznaczania, określania właściwości fizykochemicznych i możliwego zastosowania w służbie człowiekowi.

Literatura:

-Handbook of Microalgal Culture: Biotechnology and Applied Phycology, A. Richmond (Ed.). 2006, CRC PRESS,

-Marine Algae Extracts, S-K. Kim and K Chojnacka. 2015. WILEY-VCH

-Algae, L. Barsanti and P. Gualtieri. 2014, CRC PRESS,

-Seafood and Freshwater Toxins, L.M. Botana. 2008. CRC PRESS

-Identification of Lichen Substances, S. Huneck and I. Yoshimura. 1996. Springer

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.