Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne kierunki zastosowania biologii eksperymentalnej roślin w biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT618 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Współczesne kierunki zastosowania biologii eksperymentalnej roślin w biotechnologii
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Latowski
Prowadzący grup: Agnieszka Banaś, Beata Bober, Leszek Fiedor, Ariel Kamiński, Ewa Kowalska, Jerzy Kruk, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Ewa Latkowska, Dariusz Latowski, Beata Myśliwa-Kurdziel, Wojciech Strzałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poszerzenie wiedzy studentów o możliwości biotechnologicznego zastosowania najnowszych wyników badań z zakresu genetyki, fizjologii i biochemii fotoautotrofów. Zaprezentowanie potencjalnych kierunków badawczych w biotechnologicznych aspektach biologii eksperymentalnej fotoautotrofów. Uświadomienie roli

i znaczenia fotoautotrofów w przemyśle, gospodarce i medycynie.


Efekty kształcenia:

WIEDZA

• posiada podstawową wiedzę w biochemicznych

i fizjologicznych aspektach fotoautotrofii, odgrywających kluczową rolę w biotechnologii [BT1K_W06, BT1K_W15, BT2K_W04];

• ma podstawową wiedzę na temat zagadnień z zakresu fizycznych podstaw procesów fotosyntetycznych [BT1K_W07, BT2K_W04];

• posiada podstawową wiedzę w zakresie biologii komórki eukariotycznej i prokariotycznej fotoautotrofów, w tym budowy i funkcjonowania najistotniejszych w fotoautotrofii struktur wewnątrzkomórkowych [BT1K_W08, BT2K_W04];

• zna najważniejsze instrumentalne metody jakościowej

i ilościowej analizy wybranych substancji biochemicznych stosowane w badaniach fotoautotrofów [BT1K_W11, BT2K_W02];

• posiada uporządkowaną wiedzę na temat przemysłowych procesów biotechnologicznych

z wykorzystaniem fotoautotrofów w tym procesów służących ochronie zdrowia i środowiska [BT1K_W20, BT2K_W04];

• zna dotychczasowe osiągnięcia biotechnologii fotoautotrofów i ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych

w biotechnologii roślin [BT1K_W21, BT2K_W02]


UMIEJĘTNOŚCI

• potrafi wskazać metody i techniki właściwe do rozwiązania standardowych zagadnień związanych

z biotechnologią fotoatutotrofów [BT1K_U02, BT2K_U02];

• korzysta z narzędzi internetowych, w tym baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych w stopniu niezbędnym do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu nauk przyrodniczych oraz biotechnologii fotoautotrofów [BT1K_U06, BT2K_U03];

• umie przygotować opracowanie naukowe na podstawie danych literaturowych lub danych doświadczalnych

z zakresu potencjalnych możliwości zastosowania wyników badań fotoautotrofów w biotechnologii [BT1K_U13, BT2K_U08];

• umie samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu biotechnologicznego zastosowania fotoautotrofów [BT1K_U15, BT2K_U03]


KOMPETENCJI SPOŁECZNE

• rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami grupowymi mającymi długofalowy charakter [BT1K_K02, BT2K_K01, BT2K_K03].


Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

1. Udział w dyskusji na zajęciach (50%).

2. Esej na wybrany temat obejmujący jedno z zagadnień poruszanych na zajęciach (maksymalnie jedna strona zdefiniowanego maszynopisu, tj. rozmiar strony – A4, typ czcionki – TNR, czcionka 11 pkt, interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne – 1,5 cm) (50%).

Warunki zaliczenia: przyswojenie poruszanych treści, umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej, umiejętność analizy poruszanych problemów. Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji opracowania na wybrany temat.

Student musi uczestniczyć minimum w 90% zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Udział w dyskusji.

2. Esej na wybrany temat obejmujący jedno z zagadnień poruszanych na zajęciach.

Kryteria:

- stopień opanowania poruszanych zagadnień i umiejętność ich praktycznego zastosowania we współczesnej biotechnologii organizmów fotoautotroficznych.


Metody dydaktyczne:

• metody problemowe (wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (studium przypadku, dyskusja dydaktyczna);

• metody eksponujące (pokaz)


Bilans punktów ECTS:

• udział w zajęciach z prowadzącym – 15 h;

• przygotowanie do zajęć – 25 h;

• przygotowanie pracy zaliczeniowej – 10 h

w sumie: 50 h = 2 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Tematyka obejmuje najbardziej aktualne i możliwe do realizacji zagadnienia związane z szeroko pojętą biologią eksperymentalną fotoautotrofów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są lub potencjalnie mogą być realizowane na WBBiB UJ. Najważniejsze tematy to:

• struktura i biogeneza aparatu fotosyntetycznego roślin użytkowych;

• mechanizmy pozyskiwania energii w procesach autotrofii i ich potencjalne zastosowanie w gospodarce;

• znaczenia interakcji roślina-mikroorganizm w biotechnologii roślin;

• sinice, glony i rośliny w biotechnologii środowiska;

• zastosowanie barwników fotosyntetycznych w medycynie;

• witamina E i inne prenylolipidy jako roślinne antyoksydanty;

• metabolity wtórne roślin naczyniowych, sinic i porostów – od identyfikacji do aplikacji;

• warunki syntezy wybranych metabolitów wtórnych;

• przykłady allelopatycznego oddziaływania metabolitów wtórnych;

• poszukiwanie biotechnologicznych metod stymulacji produktywności roślin;

• uszkodzenia i naprawa DNA roślinnego;

• zastosowanie roślin transgenicznych w laboratorium.

Pełny opis:

Tematyka obejmuje najbardziej aktualne i możliwe do realizacji zagadnienia związane z szeroko pojętą biologią eksperymentalną fotoautotrofów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są lub potencjalnie mogą być realizowane na WBBiB UJ. Najważniejsze tematy to:

• struktura i biogeneza aparatu fotosyntetycznego roślin użytkowych;

• mechanizmy pozyskiwania energii w procesach autotrofii i ich potencjalne zastosowanie w gospodarce;

• znaczenia interakcji roślina-mikroorganizm w biotechnologii roślin;

• sinice, glony i rośliny w biotechnologii środowiska;

• zastosowanie barwników fotosyntetycznych w medycynie;

• witamina E i inne prenylolipidy jako roślinne antyoksydanty;

• metabolity wtórne roślin naczyniowych, sinic i porostów – od identyfikacji do aplikacji;

• warunki syntezy wybranych metabolitów wtórnych;

• przykłady allelopatycznego oddziaływania metabolitów wtórnych;

• poszukiwanie biotechnologicznych metod stymulacji produktywności roślin;

• uszkodzenia i naprawa DNA roślinnego;

• zastosowanie roślin transgenicznych w laboratorium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Kopcewicz J. Lewak S. Fizjologia roślin Wydawnictwo Naukowe PWN 2012;

• Wojtaszek P., Ratajczak L, Woźny A. Biologia komórki roślinnej Wydawnictwo Naukowe PWN t.1 (2012) i 2 (2016);

• Rao K. K, Hall D. O. Fotosynteza, WNT, 2016

Literatura uzupełniająca:

• artykuły przeglądowe z czasopism polskich

i zagranicznych

Uwagi:

Kurs dedykowany przede wszystkim uczestnikom I lub II-roku studiów licencjackich.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.