Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biologii komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT621 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Podstawy biologii komórki
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla I roku biotechnologii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Michalik, Katarzyna Piwowarczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Kusiak, Sławomir Lasota, Marta Michalik, Katarzyna Piwowarczyk
Strona przedmiotu: http://www.zbk.wbbib.uj.edu.pl/dydaktyka/kursy/podstawy-biologii-komorki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy z współczesnej biologii komórki obejmującej strukturę i funkcję komórek oraz przygotowanie ich do pracy laboratoryjnej z hodowlami komórkowymi.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student po zaliczeniu kursu:

• posiada podstawową wiedzę w zakresie biologii komórki, w tym: komórkowej budowy organizmów i funkcjonowania komórek eukariotycznych oraz budowy i funkcjonowania struktur wewnątrzkomórkowych [BT1K_W08, P1A_W01, P1A_W04, P1A_W05];

• posiada podstawową wiedzę w zakresie przepływu informacji genetycznej oraz sygnalizacji między- i wewnątrzkomórkowej[BT1K_W08, P1A_W01, P1A_W04, P1A_W05];

• zna dotychczasowe osiągnięcia biotechnologii i ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w różnych subdyscyplinach biotechnologii [BT1K_W21, P1A_W04, P1A_W05, P1A_W08], gdyż zna podstawowe osiągnięcia dotyczące możliwości zastosowania hodowli komórkowych w badaniach naukowych i biotechnologii;

• posiada wiedzę z zakresu BHP umożliwiającą bezpieczną pracę w laboratoriach chemicznych, biochemicznych i pokrewnych [BT1W23]


UMIEJĘTNOŚCI

Student po zaliczeniu kursu:

• stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie biologii komórki [BT1K_U01, P1A_U01]

• potrafi obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo stosowaną w laboratoriach [BT1K_U03, P1A_U01]

• rozumie literaturę naukową z zakresu współczesnej biologii komórki i biotechnologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim [BT1K_U05, P1A_U02]

• posiada umiejętność dokonywania prostych obliczeń chemicznych[BT1K_U03, P1A_U01]


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

• potrafi pracować indywidualnie i zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami grupowymi mającymi długofalowy charakter [BT1K_K02, P1A_K02, P1A_K03]

• jest świadomy, że biotechnologia niesie za sobą dylematy bioetyczne i jest przygotowany na ich dostrzeganie i konieczność samodzielnego ich rozstrzygania [BT1K_K03, P1A_K04]

• wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz poszanowanie pracy własnej i innych [BT1K_K05]

• jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych [BT1K_K07, P1A_K06]

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego. Egzamin - w formie pisemnej obejmuje zakres materiału przekazany przez prowadzącego w ramach wykładów kursowych oraz obejmuje 2 części:

• test (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru)

• pytania otwarte: krótkie wyjaśnianie pojęć, odpowiedzi czy przytoczone zdanie jest prawdziwe czy nie, podpisywanie schematów, zdjęć, dopasowywanie struktury do funkcji, dopasowywanie procesów komórkowych do miejsca (organelli), w których zachodzą itp.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.


Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń:

• Uczestniczenie w zajęciach laboratoryjnych; w trakcie trwania kursu dopuszcza się jedną nieobecność usprawiedliwioną.

• Warunkiem zaliczenia poszczególnych ćwiczeń jest wykonanie ćwiczenia i ewentualne oddanie sprawozdania (po ćwiczeniach, na których wykonywano pomiary).

• Studenci mają obowiązek przygotowywania się na zajęcia; wiadomości studentów będą sprawdzane i oceniane (odpytywanie ustne lub krótkie, pisemne kolokwia tzw. kolokwia cząstkowe).

• Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest wymagana ilość obecności oraz praktyczne zaliczenie ćwiczeń (zasady tego zaliczenia zostaną podane na pierwszych ćwiczeniach).

• Ocena z ćwiczeń jest średnią ocen:

- końcowego zaliczenia praktycznego ćwiczeń

- średniej z ocen z poszczególnych ćwiczeń

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykłady:

• Egzamin - w formie pisemnej w formie testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytań otwartych;

• Pytania, w formie schematów do uzupełnienia, quizów, itp. sprawdzające zrozumienie poruszanych zagadnień (na końcu każdego wykładu)


Ćwiczenia laboratoryjne:

• Sprawdziany pisemne kontrolujące stopień opanowania materiału teoretycznego poruszanego na poszczególnych zajęciach,

• Konwersacje na temat wykonywanych doświadczeń,

• Sprawozdania pisemne i ustne z wykonanych doświadczeń

• Zaliczenie praktyczne ćwiczeń


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• wykłady - 30 h

• ćwiczenia - 15 h


Praca własna studenta:

• Przygotowanie się do wykładów – 10 h

• Przygotowanie się do ćwiczeń - 20 h

• Przygotowanie się do dyskusji i czytanie literatury anglojęzycznej – 5 h

• Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń - 10 h

• Przygotowanie się do egzaminu - 30 h


Łączny nakład pracy studenta 120 h = 4 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs dotyczy podstawowych zagadnień współczesnej biologii komórki. Omawiane zagadnienia dotyczą struktury komórek (przede wszystkim komórek eukariotycznych) i funkcji poszczególnych struktur komórkowych oraz wybranych procesów zachodzących na poziomie komórkowym związanych z prawidłowym funkcjonowaniem pojedynczych komórek oraz całych zespołów wielokomórkowych (tkanek i organizmów).

Pełny opis:

WYKŁADY:

Jedność i różnorodność komórek. Komórka prokariotyczna, komórka eukariotyczna. Chemiczne składniki komórek i podstawy molekularnej organizacji komórki. Budowa molekularna i funkcja błony komórkowej i błon wewnątrzkomórkowych. Organizacja jądra komórkowego. Komunikacja między jądrem a cytoplazmą. Kompartmentalizacyjna organizacja komórki eukariotycznej. Organizacja i funkcja układu wakuolarnego: siateczka endoplazmatyczna, aparat Golgiego, lizosomy, endosomy. Mechanizm transportu pęcherzykowego. Transformatory energii w komórce: mitochondria, ich struktura i funkcja. Chloroplasty, ich struktura i funkcja. Peroksysomy. Organizacja i rola cytoszkieletu (mikrotubule, filamenty aktynowe, filamenty pośrednie). Organizacja komórek w tkanki (połączenia międzykomórkowe, substancja międzykomórkowa). Typy komórek i tkanek.

ĆWICZENIA:

Podstawy mikroskopii świetlnej. Hodowla komórek zwierzęcych in vitro. Bankowanie komórek oraz ocena ich żywotności.

Literatura:

Podstawowa:

Bruce Alberts i wsp. - Podstawy biologii komórki, wydanie 2, PWN 2005 lub nowsze

Uzupełniająca:

Wincenty Kilarski - Strukturalne podstawy biologii komórki; PWN 2003;

Alberts, Bruce; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter - Molecular Biology of the Cell New York and London: Garland Science; c2008, 5th ed.

Literatura dotycząca zagadnień poruszanych na ćwiczeniach ujęta jest w instrukcjach do ćwiczeń.

Uwagi:

Kurs jest obowiązkowy dla studentów I roku biotechnologii. Kurs do wyboru dla studentów innych kierunków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.