Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna dla kierunku biotechnologia - semestr zimowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT622-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna dla kierunku biotechnologia - semestr zimowy
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Przedmioty dla programu WBBB-0012-1SO - Biotechnologia 1 stopnia ( obowiązkowe 1 rok 2019/20)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Pałasz
Prowadzący grup: Piotr Goszczycki, Małgorzata Krasodomska, Piotr Milart, Aleksandra Pałasz, Łukasz Skalniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Student będzie posiadał podstawową wiedzę o strukturze, nazewnictwie, metodach otrzymywania, reakcjach charakterystycznych i zastosowaniach podstawowych klas związków organicznych oraz będzie posiadał podstawową wiedzę na temat metod spektroskopowej identyfikacji związków organicznych.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student:

• posiada podstawową wiedzę o strukturze, nazewnictwie, metodach otrzymywania, reakcjach charakterystycznych i zastosowaniach podstawowych klas związków organicznych [BT1K_W01],

• ma podstawową wiedzę na temat metod spektroskopowej identyfikacji związków organicznych [BT1K_W10],


Wymagania wstępne:

znajomość chemii na poziomie liceum ogólnokształcącego

Forma i warunki zaliczenia:

EGZAMIN

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie wyniku egzaminu pisemnego, przeprowadzanego w zimowej sesji egzaminacyjnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z konwersatorium – na podstawie wyników kolokwiów cząstkowych (w sesji zimowej)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy sprawdzane są za pomocą:

• kolokwiów cząstkowych w trakcie konwersatoriów (aby zdać kolokwium należy udzielić poprawnych odpowiedzi na ponad połowę pytań dotyczących danego zagadnienia),

• egzaminu pisemnego, zawierającego pytania testowe oraz pytania otwarte (aby zdać egzamin należy udzielić poprawnych odpowiedzi na ponad połowę pytań)


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach: 45 godzin

udział w konwersatoriach: 30 godzin

przygotowanie się do konwersatoriów: 45 godzin

przygotowanie się do egzaminu: 60 godzin

ŁĄCZNY NAKŁAD PRACY STUDENTA: 180 godzin


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

biotechnologia

Skrócony opis:

Celem kursu jest opanowanie podstaw chemii organicznej, niezbędnych w dalszym toku studiów na kierunku biotechnologia. Tematyka wykładów i konwersatoriów obejmuje takie zagadnienia jak: budowa związków organicznych, zagadnienia stereochemiczne, zależność własności fizycznych związków organicznych od ich budowy, nazewnictwo związków organicznych, otrzymywanie, reakcje charakterystyczne, zastosowania najważniejszych klas związków organicznych, podstawy spektroskopii w podczerwieni (IR), magnetycznego rezonans jądrowego (NMR) oraz spektrometrii masowej (MS).

Pełny opis:

Celem kursu jest opanowanie podstaw chemii organicznej, niezbędnych w dalszym toku studiów na kierunku biotechnologia.

TEMATYKA WYKŁADÓW

Podstawy budowy związków organicznych, kształt cząsteczek, zagadnienia stereochemiczne, zależność własności fizycznych związków organicznych od ich budowy. Reguły nazewnictwa wybranych połączeń, nazwy zwyczajowe. Otrzymywanie, reakcje charakterystyczne, zastosowania najważniejszych klas związków organicznych: węglowodorów, chlorowcopochodnych, alkoholi, eterów, aldehydów, ketonów, kwasów i ich pochodnych, związków metaloorganicznych, amin i nitrozwiązków. Podstawy chemii cukrów, lipidów, aminokwasów i peptydów. Struktura kwasów nukleinowych. Zasadnicze typy reakcji w chemii organicznej: substytucja, addycja i eliminacja. Podstawy spektroskopii w podczerwieni (IR), magnetycznego rezonans jądrowego (NMR) oraz spektrometrii masowej (MS).

TEMATYKA KONWERSATORIÓW

Utrwalenie i poszerzenie materiału wykładowego poprzez praktyczne rozwiązywanie problemów: planowanie prostych syntez, poprawne nazywanie związków, doskonalenie umiejętności rysowania i rozpoznawania wzorów połączeń organicznych, rozwiązywanie problemów stereochemicznych.

Literatura:

1. Hart H., Craine L.E., Hart D.J., Hadad C.M., Chemia organiczna. Krótki kurs, Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2009

2. McMurry J., Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.