Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna dla kierunku biotechnologia - semestr letni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT622-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna dla kierunku biotechnologia - semestr letni
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Przedmioty dla programu WBBB-0012-1SO - Biotechnologia 1 stopnia ( obowiązkowe 1 rok 2020/21))
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Kozik
Prowadzący grup: Natalia Górska, Marcin Karelus, Bartłomiej Kozik, Małgorzata Krasodomska, Monika Machula, Jarosław Wilamowski, Aneta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student będzie potrafił obsługiwać podstawową aparaturę stosowaną w laboratorium chemii organicznej, będzie posiadał umiejętność dokonywania prostych obliczeń chemicznych, przeprowadzania prostych syntez, analizowania widm IR, MS, 1H NMR, 13C NMR. Student będzie umiał przygotować sprawozdania z wykonanych eksperymentów. Student będzie potrafił pracować indywidualnie i w zespole, przygotowując złożony eksperyment.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student:

•posiada podstawową wiedzę o strukturze, nazewnictwie, metodach otrzymywania, reakcjach charakterystycznych i zastosowaniach podstawowych klas związków organicznych [BT1K_W01],

•ma podstawową wiedzę na temat metod spektroskopowej identyfikacji związków organicznych [BT1K_W10],

•potrafi opisać podstawowe techniki syntezy, oczyszczania oraz analizy klasycznej i instrumentalnej prostych związków organicznych [BT1K_W11],

•prawidłowo formułuje podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemii organicznej. Potrafi określić reguły klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych oraz selekcji oraz składowania odpadów organicznych i nieorganicznych [BT1K_W23].


UMIEJĘTNOŚCI

Student:

•potrafi obsługiwać podstawowa aparaturę stosowaną w laboratorium chemii organicznej: mieszadła magnetyczne, wyparkę, kriometr, refraktometr, pompę membranową [BT1K_U03],

•posiada umiejętność dokonywania prostych obliczeń chemicznych [BT1K_U04],

•przeprowadza proste syntezy wybranych związków organicznych, analizuje widma IR, MS, 1H NMR, 13CC NMR [BT1K_U08],

•przygotowuje sprawozdania z wykonanych eksperymentów z użyciem edytorów tekstu i wzorów chemicznych [BT1K_U10].


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

•potrafi pracować indywidualnie i w zespole, przygotowując złożony eksperyment, potrafi ocenić konsekwencje niestarannego przeprowadzenia eksperymentu [BT1K_K02],

•wykazuje odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt i odczynniki [BT1K_K05],

podczas pracy dba o bezpieczeństwo swoje i innych [BT1K_K07].Prerekwizyt:

Chemia organiczna dla kierunku biotechnologia - semestr zimowy WBT-BT622-1

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu Chemia organiczna dla kierunku biotechnologia - semestr zimowy (WBT-BT622-1; wykład i konwersatorium) lub kursu ekwiwalentnego.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie zaliczenia kolokwiów wstępnych, poprawnego wykonania wszystkich eksperymentów i oddania sprawozdań (przed końcem sesji letniej).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy sprawdzane są za pomocą:

•kolokwiów wstępnych przed wykonaniem eksperymentu w formie pisemnej lub ustnej (warunkiem zaliczenia jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na ponad połowę pytań dotyczących podstaw teoretycznych eksperymentu),

•wstępnego kolokwium pisemnego z zasad BHP (warunkiem zaliczenia jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na minimum 60% pytań).


Efekty kształcenia w zakresie umiejętności sprawdzane są za pomocą:

•sprawozdań pisemnych z wykonanego eksperymentu, (warunkiem zaliczenia jest merytoryczna poprawność oraz formalna zgodność ze wzorem sprawozdania).

•obserwacji pracy studenta podczas ćwiczeń laboratoryjnych (prowadzący wprowadza stosowne adnotacje w karcie obserwacji odnoszące się do wszystkich wyszczególnionych operacji i zachowań).


Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych sprawdzane są za pomocą:

•obserwacji pracy studenta podczas ćwiczeń laboratoryjnych (prowadzący wprowadza stosowne adnotacje w karcie obserwacji odnoszące się do wszystkich wyszczególnionych operacji i zachowań).Bilans punktów ECTS:

udział w ćwiczeniach: 45 godziny

przygotowanie się do ćwiczeń: 10 godzin

przygotowanie sprawozdań: 5 godzin


W sumie: 60 godzin = 2 ECTS


Uwagi:

W semestrze letnim 2018/19 zajęcia laboratoryjne będą odbywały się od 28.02. do 23.05.2019 r., z wyjątkiem 18.04. (Wielki Czwartek) oraz 2.05.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.