Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/002 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 9.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Pyza, Marek Romek
Prowadzący grup: Jolanta Górska-Andrzejak, Janusz Karasiński, Krzysztof Łukowicz, Anna Osyczka, Elżbieta Pyza, Marek Romek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student powinien znać postawy budowy i funkcji komórki (K_W01, K_W03), rozumieć zależności pomiędzy budową a funkcją oraz znaczenie zmian zachodzących w komórkach w procesie ewolucji życia na Ziemi. Powinien rozumieć znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu podłoża procesów neurobiologicznych (K_W08). Wiedza zdobyta na tym kursie jest podstawą do zrozumienia procesów biologicznych zachodzących na poziomie tkanek, narządów oraz organizmów, o których student będzie się dowiadywał na kolejnych etapach kształcenia. Rozumiejąc funkcjonowanie komórki może wnioskować na temat mechanizmów procesów biologicznych i nabierze umiejętności rozpoznawania jakiego rodzaju zaburzenia procesów komórkowych prowadzą do zmian patologicznych. Student stosuje podstawowe techniki badawcze z zakresu cytologii i histologii (K_U02), rozumie literaturę z zakresu neurobiologii w języku polskim, czyta ze zrozumieniem krótkie teksty naukowe w języku angielskim (K_U05), wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury, internetu i masowych mediów, mającej odniesienie do neurobiologii (K_U06). Widzi potrzebę uczenia się przez całe życie i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (K_K01), stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na podstawach empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biologicznych (K_K05), wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej (K_K07).

K_1. Student potrafi mikroskopować z zachowaniem zasad BHP. Zna budowę i zasady działania mikroskopu świetlnego, umie go poprawnie ustawić, łącznie z ustawieniem oświetlenia wg. zasady Koehlera.

K_3. Student zna podstawy techniki histologicznej, potrafi wykonać proste barwienie przeglądowe, zamknąć preparat i dokonać jego analizy mikroskopowej. Student rozumie podstawowe różnice w metodzie przygotowania preparatów do mikroskopu świetlnego i mikroskopu elektronowego transmisyjnego. Potrafi rozpoznać obrazy z mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego/konfokalnego i mikroskopów elektronowych: skaningowego i transmisyjnego.

K_4. Student zna główne typy komórek zwierzęcych, potrafi podać ich cechy charakterystyczne i rozpoznać je w preparatach histologicznych.Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z czterech sprawdzianów w czasie trwania ćwiczeń. W przypadku nie zaliczenia któregoś ze sprawdzianów, po zakończeniu ćwiczeń zaliczenie można uzyskać na podstawie sprawdzianu poprawkowego obejmującego tylko materiał wcześniej

niezaliczony. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Ustawienie mikroskopu świetlnego wg. zasady Koehlera, jako warunek przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego nr 2

Forma kolokwiów: test jednokrotnego wyboru - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 11 pkt. na 20 pkt.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Okresowe sprawdziany pisemne, ocena aktywności na zajęciach, uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Egzamin pisemny (60 pytań) – test jednokrotnego wyboru. Do uzyskania pozytywnej oceny wymagane jest udzielenie 50% +1 trafnych odpowiedzi.

Metody dydaktyczne:

3 godz. wykładu (prezentacja multimedialna) i 3 godz. ćwiczeń, plus 1 godz. konsultacji/tydzień x 15 tygodni. Konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach). Ćwiczenia laboratoryjne/zajęcia praktyczne

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 45 godz.

Udział w ćwiczeniach: 45 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń: 25 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia: 25 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 35 godz.

Suma: 175 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Pełny opis:

Tematy ćwiczeń:

1. Podstawowe techniki mikroskopowe w biologii komórki.

2. Przepisy BHP, mikroskopia fluorescencyjna, konfokalna i elektronowa

3. Błona komórkowa, struktura i funkcje kropli lipidowych

4. Mitochondria, metabolizm lipidów

5. Transport wewnątrzkomórkowy- kolokwium 1

6. Histologia: tkanki zwierzęce w preparatach histologicznych

7. Techniki histologiczne.

8. Inne metody stosowane w biologii komórki wykrywania ekspresji genów i białek: immunohisto(cyto)chemia, hybrydyzacja in situ, ekspresja białka zielonej fluorescencji (GFP) w tkankach transgenicznych szczepów Drosophila melanogaster – kolokwium 2

9. Przebieg i regulacja cyklu komórkowego.

10. Rola komórek macierzystych w rozwoju i regeneracji narządów.

11. Transport białek wewnątrz komórki.

12. Budowa i funkcja cytoszkieletu komórki. Kolokwium 3

13. Podstawy analizy białek

14. Podstawy analizy RNA i DNA - kolokwium 4

15. Najnowsze osiągnięcia w biologii komórki, konsultacje

Tematy wykładów:

1. Cechy komórek pro- i eukariotycznych. Wirusy.

2. Metody badań w biologii komórki.

3. Struktura i funkcje błony komórkowej, endo- i egzocytoza.

4. Struktura jądra komórkowego i jego elementów.

5. Procesy zachodzące w jądrze komórkowym: replikacja DNA, transkrypcja, dojrzewanie mRNA. Funkcje niekodującego RNA.

6. Rybosomy. Translacja, procesy potranslacyjne.

7. Siateczka endoplazmatyczna szorstka i gładka – struktura i funkcje.

8. Aparat Golgiego, lizosomy – struktura i funkcje.

9. Mitochondria, plastydy i peroksysomy – struktura i funkcje.

10. Cytoszkielet, macierz zewnątrzkomórkowa.

11. Procesy transportu wewnątrz komórki.

12. Sygnalizacja zewnątrz- i wewnątrzkomórkowa.

13. Cykl komórkowy.

14. Programowana śmierć komórkowa (apoptoza, autofagia).

15. Molekularny mechanizm zegara biologicznego.

16. Transformacja nowotworowa komórki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

„Podstawy Biologii Komórki.” B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberst, P. Walter, PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

„The Cell: A Molecular Approach” G. M. Cooper, ASM Press, Washington, Sindauer Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts, 2000,

“Cell Biology” T.D. Pollard, W.C. Earnshaw, Saunders 2002 Elsevier Science (USA).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Pyza, Marek Romek
Prowadzący grup: Jolanta Górska-Andrzejak, Janusz Karasiński, Krzysztof Łukowicz, Anna Osyczka, Elżbieta Pyza, Marek Romek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.