Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/012 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 75 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Przybyło
Prowadzący grup: Monika Bubka, Dorota Hoja-Łukowicz, Marcelina Janik, Ewa Pocheć, Małgorzata Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student opisuje molekularne podstawy procesów glikolizy, cyklu Krebsa, fosforylacji oksydacyjnej i wyjaśnia regulacje ich przebiegu na poziomie komórkowym oraz Przewiduje i rozumie skutki zaburzeń metabolicznych (K_W01). Posiada wiedzę z zakresu budowy atomu, wiązań chemicznych, budowy, właściwości i funkcji podstawowych cząsteczek organicznych budujących organizmy żywe (KW_02). Definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium biochemicznym oraz wykształca w sobie umiejętności poprawnej oceny zagrożeń wynikjacych z pracy z substancjami chemicznymi (K_W23). W laboratorium student uzyskuje umiejetności manualne w zakresie biochemii statycznej i stosuje techniki powszechnie wykorzystywane w pracy laboratoryjnej takie jak: ważenie, pipetowanie, wirowanie, przygotowanie roztworów, dokonywanie pomiarów spektrofotometrycznych (K_U01, K_U03). Wyżej wymienione czynności wykonuje samodzielnie lub w zespole pod kierunkiem opiekuna (K_U08). Student ocenia i interpretuje otrzymane wyniki oraz przedstawia je w formie tabel i wykresów (K_U09). Student rozumie potrzebe stałego uzupełniania i pogłębiania wiedzy w związku ze stałym rozwojem nauk biochemicznych (K_K01). Student potrafi współdziałać i pracować w grupie (K_K02). Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych , umie postępować w stanach zagrożenia (K_K06).

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: egzamin pisemny po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń

Ćwiczenia: uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach (brak nieobecności nieusprawiedliwionych jeśli usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim to nie więcej niż 25% czasu ćwiczeń). Ciągła ocena ćwiczeń na która składają się: aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywne zaliczenia kolokwiów (min. 60%), pozytywne zaliczenia sprawozdań z tych ćwiczeń, które tego wymagają (min . 60%), końcowa ocena kursu: 70% wynik egzaminu pisemnego, 30% ocena z ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwia, sprawozdania (raporty z ćwiczeń), ustne sprawdzanie wiadomości

Metody dydaktyczne:

Wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz

Udział w ćwiczeniach: 75 godz

Przygotowanie do ćwiczeń: 7 godz

Przygotowanie do kolokwiów: 8 godz

Przygotowanie raportu z ćwiczeń: 15 godz

Przygotowanie do egzaminu: 40 godz

Suma: 175 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Pełny opis:

Wykład:

1.rodzaje wiązań chemicznych, woda i pH; aminokwasy, peptydy, białka – struktura, funkcje i modyfikacje; enzymy – właściwości ogólne, kinetyka, mechanizmy działania i regulacja aktywności; węglowodany- budowa i funkcje; lipidy, błony biologiczne, kwasy nukleinowe – struktura i właściwości; geny – struktura i regulacja ekspresji. 2. Metabolizm: podstawowe pojęcia, glikoliza, cykl kwasu cytrynowego, transport elektronów i fosforylacja oksydacyjna, metabolizm glikogenu, metabolizm kwasów tłuszczowych, biosynteza aminokwasów i ich rozkład, cykl mocznikowy, integracja metabolizmu. 3. Organizacja i replikacja DNA, synteza i przekształcanie RNA, synteza białek i kod genetyczny. 4. Sekwencjonowanie białek, techniki chromatograficzne, techniki elektroforetyczne, PCR

Ćwiczenia:

zadania rachunkowe – przeliczanie stężeń, krzyż rozcieńczeń, analiza jakościowa aminokwasów, metody oznaczania stężenia białka, rozpuszczalność i denaturacja białek, kinetyka enzymatyczna, chromatografia powinowactwa, SDS-PAGE, analiza jakościowa i ilościowa cukrów i kwasów nukleinowych, RT PCR, analiza jakościowa tłuszczów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Styer: Biochemia PWN

2. D. Hames, N.M. Hooper: Biochemia Krótkie Wykłady PWN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.