Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neurofizjologia komórkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/014 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Neurofizjologia komórkowa
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura:
Efekty uczenia się:
Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Lewandowski
Prowadzący grup: Rafał Abdank-Kozubski, Marian Lewandowski, Anna Sanetra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student potrafi opisać budowę i funkcję komórek zwierzęcych ze szczególnym uwzględnieniem cech komórki nerwowej (K_W03). Student rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnieniu podłoża procesów neurobiologicznych (K_W08). Potrafi opisać neurofizjologiczne mechanizmy funkcjonowania komórek nerwowych i ich zespołów (K_W13). Student rozumie literaturę z zakresu neurobiologii w języku polskim (K_U05), uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany, potrafi planować swoją edukację (K_U13). Poprzez udział w ćwiczeniach praktycznych potrafi współpracować w grupie i kierować małym zespołem (K_K02), a także konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na podstawach empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biologicznych (K_K05).Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń:

Na ocenę na podstawie ocen uzyskanych z pisemnych raportów po każdych ćwiczeniach i kolokwium końcowym w formie testu.

Zaliczenie wykładu:

Egzamin pisemny w formie testu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test wyboru, rozróżnianie zdań prawdziwych i fałszywych, opis schematów i podpisy do rysunków.

Metody dydaktyczne:

Wykład multimedialny, połączony z krótkimi filmowymi animacjami, pokazującymi elektrofizjologiczne procesy zachodzące na poziomie pojedynczych komórek nerwowych. Interaktywne ćwiczenia komputerowe na podstawie programów Neurons in Action, Voltage Clamp Lab., cLABS Neuron.


Kolokwium z ćwiczeń w celu sprawdzenia stopnia opanowania tematyki poruszanej na ćwiczeniach.

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz.

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

Suma: 105 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Pełny opis:

Celem kursu jest poznanie budowy komórki nerwowej, poszczególnych jej elementów składowych i analiza pod względem pełnionych funkcji. Zapoznanie studenta z podstawowymi mechanizmami leżącymi u podstaw funkcjonowania komórki nerwowej, generowania potencjału czynnościowego i przekaźnictwa synaptycznego, a także nabycie praktycznych umiejętności pomiaru i analizy parametrów elektrofizjologicznych pojedynczej komórki nerwowej.

Tematyka wykładów:

Morfologia komórki nerwowej w zależności od miejsca jej występowania i pełnionych funkcji. Rodzaje komórek glejowych i ich funkcje.

Budowa poszczególnych elementów komórki nerwowej - związek z ich funkcją. Perikarion, akson, dendryty, cytoszkielet, rodzaje transportu wewnątrz komórki nerwowej.

Elektrotoniczne właściwości aksonów i dendrytów. Metody rejestracji elektrofizjologicznej.

Budowa błony komórki nerwowej. Przewodnictwo i prądy błonowe, jonowa siła napędowa, potencjał równowago jonów.

Potencjał błonowy i potencjał czynnościowy. Napięciowozależne kanały jonowe.

Neuroprzekaźnictwo chemiczne i elektryczne. Neuroprzekaźniki klasyczne (aminy, aminokwasy) i nieklasyczne (peptydy). Neuroprzekaźniki niekonwencjonalne (gazy, endokanabinoidy).

Synteza i uwalnianie neuroprzekaźników.

Receptory postsynaptyczne (jonotropowe, metabotropowe). Mechanizmy jonowe. Receptory pozasynaptyczne.

Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa. Receptory sprzężone z białkami G i wtórne przekaźniki. Kinazy i fosfatazy. Regulacja ekspresji genów.

Pobudzające i hamujące potencjały postsynaptyczne. Integracja potencjałów postsynaptycznych. Sumowanie czasowe i przestrzenne. Hamowanie oboczne.

Przetwarzanie informacji w dendrytach i aksonie neuronu.

Krótkotrwała i długotrwała plastyczność synaptyczna (LTP). Mechanizmy komórkowe i molekularne. Plastyczność strukturalna.

Tematyka ćwiczeń:

Podstawowych doświadczeń current-clamp (próg pobudliwości, stymulacja de- i hiperpolaryzująca, wpływ TTX i TEA, odpowiedzi pasywne, potencjały lokalne, zależność generowania potencjału czynnościowego od czasu trwania bodźca (reobaza i chronaksja), opóźnienie czasowe).

Właściwości pasywnych błony (oporność i pojemność, stała czasowa).

Przewodnictwa i przepływu prądu podczas generowania potencjału czynnościowego (Na- i K- przewodnictwo prądowe, napięciowo zależna aktywacja i inaktywacja).

Podstawowych doświadczeń voltage-clamp (od current-clamp do voltage clamp, prąd całkowity, prądy sodowe i potasowe ich aktywacja i blokowanie).

Krzywa napięciowo-prądowa (I-V) (rejestracja i analiza krzywej I-V, potencjał odwrócenia a siłą napędowa, maksymalne przewodnictwo).

Od prądów jonowych do przewodnictwa jonowego (prądy vs. przewodnictwo, równanie prądowe I = g (V-Vrev).

Literatura:

FUNDAMENTAL NEUROSCIENCE. Academic Press 2008

NEUROBIOLOGIA Krótkie wykłady. Longstaff 2000.

CELLULAR AND MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY.

Constance Hammond, Academic Press 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.