Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucjonizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/027 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ewolucjonizm
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura:
Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pabijan
Prowadzący grup: Maciej Pabijan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student rozumie podstawowe mechanizmy ewolucji (K_W05), rozumie znaczenie procesów ewolucyjnych w rozwoju filogenetycznym układu nerwowego (K_W12). Student wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł (K_U10), uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany; potrafi planować swoją edukację (K_U13). Student widzi potrzebę uczenia się przez całe życie i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (K_K01), konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na podstawach empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biologicznych (K_K05).

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń w formie pisemnej.

Warunkiem zaliczenia modułu zdanie pisemnego egzaminu.

Warunkiem dopuszczenie do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie kolokwiów cząstkowych w formie pisemnej

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody praktyczne – ćwiczenia i konwersatoria


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz.

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń: 20 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

Suma: 90 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Pełny opis:

Wyjaśnienie w naukach przyrodniczych, rola teorii i badań empirycznych. Darwinowska teoria ewolucji organizmów, perspektywa historyczna, podstawy współczesnej teorii ewolucji. Zmienność dziedziczna jako podstawa procesu ewolucji. Źródła zmienności, norma reakcji i odziedziczalność, zmienność niedziedziczna. Zmienność ciągła i polimorfizm genetyczny. Procesy w populacjach; reguła Hardy’ego i Weinberga, siły ewolucyjne, modele doboru naturalnego. Mechanizmy utrzymujące i redukujące zmienność genetyczną w populacjach. Losowe zmiany genetyczne. Neutralna teoria ewolucji Kimury i zmienność na poziomie molekularnym, zegary molekularne. Adaptacje jako wynik działania doboru, wyjaśnienia funkcjonalne, modele optymalizacyjne i ograniczenia. Przystosowawcza funkcja rozrodu płciowego. Dobór płciowy i jego konsekwencje, konflikty ewolucyjne. Ewolucja zmysłów i zachowań socjalnych. Powstawanie barier rozrodczych i nowych gatunków (specjacja).

Literatura:

Ewolucja. D.J Futuyma. Wyd. Univ. Warszawskiego 2008,

Zarys mechanizmów ewolucji. H.Krzanowska, A.Łomnicki, J.Rafiński, H. Szarski, J.M.Szymura, PWN, 2002.

Samolubny gen. R.Dawkins, Pruszyński i s-ka, 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.