Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Eksperymentalna psychologia poznawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/050 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eksperymentalna psychologia poznawcza
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Anzulewicz, Marcin Szwed
Prowadzący grup: Anna Anzulewicz, Marcin Szwed
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student rozumie podstawy metodologii badań eksperymentalnych prowadzonych w dziedzinie psychologii procesów poznawczych, w tym możliwości i ograniczenia stosowania tych badań (K_W01). Zna wybrane paradygmaty badawcze stosowane w tej dziedzinie (K_W04). Potrafi zaprojektować badanie analizujące funkcjonowanie wybranych procesów poznawczych, również w kontekście zastosowania pomiarów psychofizjologicznych i neuropsychologicznych (K_U06). Biegle posługuje się literaturą naukową przedmiotu (K_U04). Potrafi przygotować wystąpienie uzasadniające proponowany projekt badawczy (K_U10). W planowaniu badań eksperymentalnych kieruje się zasadami etyki (K_K05). Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu psychologii poznawczej pozwalającej na stawianie samodzielnych pytań badawczych (K_K06).

Forma i warunki zaliczenia:

Prezentacja projektu zaliczeniowego – planu badań eksperymentalnych oraz praca zaliczeniowa.

Prezentacja ocenia na podstawie kryteriów merytorycznych (kompletność uzasadnienia hipotez badawczych, oryginalność proponowanego projektu, zakres analizowanej literatury) oraz formalnych (jakość prezentacji). W ocenie pracy brane będą pod uwagę kryteria merytoryczne wymienione powyżej, uwzględnienie komentarzy z dyskusji projektu po prezentacji oraz kryteria formalne (zgodność projektu ze standardami APA).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia weryfikowane są w formie prezentacji projektu badawczego oraz pracy pisemnej uwzględniającej wyniki dyskusji prezentacji projektu. Prezentacja i praca pisemna sprawdzają umiejętności projektowania badań, korzystania z literatury przedmiotu, a także prezentowania wyników analiz w formie wystąpienia i raportu.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny


Pełny opis:

W ramach wykładu studenci zapoznają się z wybranymi procedurami stosowanymi w badaniach poznawczych i przykładowymi manipulacjami stosowanymi w obrębie tych paradygmatów pozwalającymi na charakterystykę omawianych procesów. Ćwiczenia w pierwszej części kursu realizowane są w formie konwersatorium lub zadań laboratoryjnych. W ramach konwersatorium dyskutowane będą szczegółowe rozwiązania teoretyczne i metodologiczne pozwalające na samodzielne zaprojektowanie badania eksperymentalnego. W ramach zajęć laboratoryjnych - praktyczna strona prowadzenia badań poznawczych, w tym wybrane metody pomiaru funkcjonowania systemu poznawczego.

W drugiej części kursu w ramach ćwiczeń prowadzone będą konsultacje projektów badawczych uczestników (realizowanych w zespołach dwuosobowych). W czasie tych konsultacji studenci nabywają wiedzę dotyczącą specyfiki korzystania ze źródeł przy projektowaniu badań poznawczych.

Wykłady:

W ramach wykładów prezentowane będą metody badań procesów przetwarzania informacji. Uczestnicy zapoznają się z przykładowymi paradygmatami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach:

(1) percepcji (m.in. paradygmaty Sperlinga, rywalizacji obuocznej, ślepoty na zmianę)

(2) obrazu ciała (m.in. paradygmat gumowej ręki, eksperymentalnie wywoływana eksterioryzacji)

(3) uwagi (m.in. paradygmat ślepoty nieuwagowej, test kropki, testy selekcji, paradygmaty uwagi podzielnej)

(4) pamięci roboczej (m.in. test n-wstecz, zadanie przeszukiwania pamięci)

(4) kontroli poznawczej (pomiar funkcji wykonawczych i innych funkcji kontrolnych)

(5) procesów automatycznych (m.in. poprzedzanie, pamięć ukryta, uczenie mimowolne)

(6) pamięci długotrwałej (np. testy zniekształceń pamięciowych, testy kategoryzacji)

(7) podejmowania decyzji (np. zadanie MouseLab)

(8) rozumowania (np. zadanie Wasona)

Ćwiczenia poświęcone będą dyskusji metodologii badań procesów poznawczych, sposobów manipulowania zmiennymi w omawianych paradygmatach a także przygotowywaniu materiałów do badań. Tematyka poszczególnych ćwiczeń będzie bezpośrednio powiązana z tematyką wykładów (obie formy zajęć będą przeplatane w ramach zajęć).

Literatura:

Nęcka, Orzechowski, Szymura (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN i Academica

Dodatkowo uczestnikom proponowane będą artykuły źródłowe poświęcone omawianym paradygmatom badawczych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.