Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna - semestr I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/076z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna - semestr I
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna, 5 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Błasiak
Prowadzący grup: Anna Błasiak, Tomasz Błasiak, Magdalena Chadzińska, Milena Damulewicz, Jolanta Górska-Andrzejak, Małgorzata Grzesiak, Anna Hejmej, Grzegorz Hess, Krzysztof Janeczko, Halszka Kontrymowicz-Ogińska, Małgorzata Lenartowicz, Marian Lewandowski, Agnieszka Nikiforuk, Anna Ptak, Elżbieta Pyza, Krzysztof Rakus, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Zbigniew Tabarowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk i procesów związanych z różnorakimi czynnościami mózgu (K_W08), ma wiedzę w zakresie podstawowych narzędzi i technik stosowanych w badaniach neurobiologicznych (K_W21), rozumie związki pomiędzy osiągnięciami neurobiologii a możliwościami ich wykorzystania w praktyce (K_W22), zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W24). rozumie literaturę z zakresu neurobiologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem krótkie teksty naukowe w języku angielskim (K_U05), wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury, internetu i masowych mediów, mającej odniesienie do neurobiologii (K_U06), potrafi posługiwać się elektronicznymi bazami danych, zawierającymi literaturę naukową (K_U07), wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł (K_U10), umie przygotować w języku polskim i języku angielskim dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu neurobiologii (K_U11). Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań (K_K03), prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu, takie jak zasadność wykonywania doświadczeń na zwierzętach (K_K04).

Forma i warunki zaliczenia:

Obrona pracy licencjackiej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Konsultacje albo zajęcia laboratoryjne.

Pełny opis:

Praca licencjacka powinna być pracą „teoretyczną”, zawierającą dobrze udokumentowane, oryginalne i samodzielne opracowanie wybranego tematu, wykonane na podstawie materiałów źródłowych z publikacji naukowych z zakresu neurobiologii lub obszarów pokrewnych. Studenci, piszący prace licencjackie, powinni mieć na uwadze przepisy prawne, dotyczące ochrony praw autorskich, a szczególnie unikać przypisywania sobie autorstwa fragmentów cudzego utworu. W związku z tym, należy zarówno w odniesieniu do fragmentów tekstu jak i ilustracji, zaczerpniętych z publikacji innych autorów, zawsze podawać ich dokładne źródła. Zaleca się, aby w miarę możliwości ilustracje (schematy, wykresy, diagramy itp.) wykonywać samodzielnie. „Teoretyczna” praca licencjacka powinna składać się z następujących części: (1) strona tytułowa; (2) spis treści; (3) wykaz skrótów; (4) streszczenie; (5) abstract (w języku angielskim); (6) wstęp, zawierający cel pracy; (7) rozdziały z podrozdziałami; (8) podsumowanie; (9) ew. wykaz ilustracji; (10) ew. wykaz tabel; (11) piśmiennictwo według jednolitego schematu.

W uzasadnionych przypadkach, gdy student zaangażowany jest w badania naukowe, prowadzone pod kierunkiem opiekuna naukowego, praca licencjacka może mieć charakter doświadczalny. Decydując się na taką formę pracy licencjackiej należy wziąć pod uwagę, że jednym z podstawowych kryteriów jej oceny będzie spełnienie wymagań metodologii badań naukowych, a więc m.in. to, czy uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że osiągnięte zostały postawione cele badawcze. Doświadczalna praca licencjacka powinna składać się z następujących części: (1) strona tytułowa (wg wzoru); (2) spis treści; (3) wykaz skrótów; (4) streszczenie; (5) abstract (w języku angielskim); (6) wstęp; (7) cel pracy; (8) materiały i metody; (9) wyniki; (10) dyskusja i wnioski; (11) piśmiennictwo według jednolitego schematu.

Literatura:

Literatura ustalana na bieżąco z opiekunem pracy licencjackiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.