Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neurohormony - regulacja wewnątrz- i międzykomórkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/079 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Neurohormony - regulacja wewnątrz- i międzykomórkowa
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Knapczyk-Stwora
Prowadzący grup: Elżbieta Czaja, Katarzyna Knapczyk-Stwora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Celem prowadzonego przedmiotu jest poznanie mechanizmów wymiany informacji między komórkami organizmów wielokomórkowych i zrozumienie mechanizmów odpowiedzi na sygnały zewnątrzkomórkowe.

WIEDZA: zna molekularne podłoże interakcji układu nerwowego z innymi układami organizmu (K_W03), zna i rozumie zasady metodologii nauk przyrodniczych (K_W06), zna zasady planowania badań z zastosowaniem narzędzi i technik badawczych z zakresu neurobiologii (K_W09),

UMIEJĘTNOŚCI: potrafi stosować techniki biologii molekularnej w badaniach z dziedziny neurobiologii (K_U03), wykazuje krytycyzm w analizie i selekcji informacji z literatury naukowej, internetu a szczególnie dostępnej w masowych mediach (K_U05), wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł (K_U09),

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K01), rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu neurobiologii i innych nauk przyrodniczych, także pod kątem jej zastosowań praktycznych (K_K06).

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywnego udziału oraz oceny końcowej z kolokwiów cząstkowych.

Metody dydaktyczne:

Metody - prelekcja


Ćwiczenia - praktyczne wykonanie przez studentów w grupach 4-osobowych ćwiczeń pod nadzorem prowadzącego i w oparciu o instrukcję do ćwiczeń i instrukcje ustne od prowadzącego.

Przedstawienie przez studentów pozostałym uczestnikom grupy oraz prowadzącemu wiadomości dotyczących realizowanych treści na ćwiczeniach w formie prezentacji, odpowiedzi na pytania prowadzącego i pozostałych uczestników kursu.

Omówienie uzyskanych wyników. Kolokwia z ćwiczeń w celu spraawdzenia stopnia opanowania tematyki poruszanej na ćwiczeniach.

Metody podające - objaśnienia, prezentacje multimedialne

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz.

Udział w ćwiczeniach: 9 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń: 6 godz.

Przygotowanie się do kolokwiów: 4 godz.

Suma: 59 godz.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Neurobiologia, stacjonarne drugiego stopnia

Pełny opis:

- cząsteczki przenoszące informację biologiczną między komórkami organizmów wielokomórkowych (w tym neuroaktywne peptydy),

- receptory wewnątrzkomórkowe i błonowe (budowa i sposób uruchamiania przekazu sygnału: związane z kanałami jonowymi, białkami G, enzymami),

- receptory cytokin,

- sygnały życia i sygnały śmierci komórki,

- różnice między sygnalizacją endokrynną i synaptyczną,

- rola złącz szczelinowych w komunikacji międzykomórkowej (np. akwaporyny w tkance nerwowej),

- rola jonów Ca++ w regulacji przekazywania sygnału,

- działanie genomowe i pozagenomowe steroidów w układzie nerwowym,

- systemy kontroli hormonalnej: oś podwzgórze-przysadka-organ docelowy, sprzężenie zwrotne oraz receptory dla neurohormonów, obecnych głównie w podwzgórzu i przysadce mózgowej,

- czynniki podwzgórza kontrolujące apetyt,

Tematyka ćwiczeń:

1. Hodowle pierwotne komórek układu nerwowego

2. Detekcja komórek apoptotycznych w hodowanych komórkach układu nerwowego oraz na skrawkach mrożeniowych

3. Immunohistochemiczna/ immunocytochemiczna analiza wybranych białek układu nerwowego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1/ Klein A. Molekularne mechanizmy regulacji hormonalnej, Wydawnistwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

2/ Klein A. Peptydy regulujące wzrost i różnicowanie komórek. Czynniki wzrostowe i cytokiny. Seria Wydawnicza Wydziału BBB UJ, Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:

1/ Boron, Boulpaep "Medical Physiology"

2/ Alberts i wsp. "Molecular Biology of the Cell"

3/ Receptory - struktura, charakterystyka, funkcja. Pod redakcją J. Z. Nowaka i J. B. Zawilskiej, PWN, 1997

4/ Molekularne mechanizmy przekazywania sygnałów w komórce. Pod redakcją L. Konarskiej, PWN, 1995

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Knapczyk-Stwora
Prowadzący grup: Elżbieta Czaja, Katarzyna Knapczyk-Stwora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Celem prowadzonego przedmiotu jest poznanie mechanizmów wymiany informacji między komórkami organizmów wielokomórkowych i zrozumienie mechanizmów odpowiedzi na sygnały zewnątrzkomórkowe.

WIEDZA: zna molekularne podłoże interakcji układu nerwowego z innymi układami organizmu (K_W03), zna i rozumie zasady metodologii nauk przyrodniczych (K_W06), zna zasady planowania badań z zastosowaniem narzędzi i technik badawczych z zakresu neurobiologii (K_W09),

UMIEJĘTNOŚCI: potrafi stosować techniki biologii molekularnej w badaniach z dziedziny neurobiologii (K_U03), wykazuje krytycyzm w analizie i selekcji informacji z literatury naukowej, internetu a szczególnie dostępnej w masowych mediach (K_U05), wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł (K_U09),

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K01), rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu neurobiologii i innych nauk przyrodniczych, także pod kątem jej zastosowań praktycznych (K_K06).

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywnego udziału oraz oceny końcowej z kolokwiów cząstkowych.

Metody dydaktyczne:

Metody - prelekcja


Ćwiczenia - praktyczne wykonanie przez studentów w grupach 4-osobowych ćwiczeń pod nadzorem prowadzącego i w oparciu o instrukcję do ćwiczeń i instrukcje ustne od prowadzącego.

Przedstawienie przez studentów pozostałym uczestnikom grupy oraz prowadzącemu wiadomości dotyczących realizowanych treści na ćwiczeniach w formie prezentacji, odpowiedzi na pytania prowadzącego i pozostałych uczestników kursu.

Omówienie uzyskanych wyników. Kolokwia z ćwiczeń w celu spraawdzenia stopnia opanowania tematyki poruszanej na ćwiczeniach.

Metody podające - objaśnienia, prezentacje multimedialne

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz.

Udział w ćwiczeniach: 9 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń: 6 godz.

Przygotowanie się do kolokwiów: 4 godz.

Suma: 59 godz.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Neurobiologia, stacjonarne drugiego stopnia

Pełny opis:

- cząsteczki przenoszące informację biologiczną między komórkami organizmów wielokomórkowych (w tym neuroaktywne peptydy),

- receptory wewnątrzkomórkowe i błonowe (budowa i sposób uruchamiania przekazu sygnału: związane z kanałami jonowymi, białkami G, enzymami),

- receptory cytokin,

- sygnały życia i sygnały śmierci komórki,

- różnice między sygnalizacją endokrynną i synaptyczną,

- rola złącz szczelinowych w komunikacji międzykomórkowej (np. akwaporyny w tkance nerwowej),

- rola jonów Ca++ w regulacji przekazywania sygnału,

- działanie genomowe i pozagenomowe steroidów w układzie nerwowym,

- systemy kontroli hormonalnej: oś podwzgórze-przysadka-organ docelowy, sprzężenie zwrotne oraz receptory dla neurohormonów, obecnych głównie w podwzgórzu i przysadce mózgowej,

- czynniki podwzgórza kontrolujące apetyt,

Tematyka ćwiczeń:

1. Hodowle pierwotne komórek układu nerwowego

2. Detekcja komórek apoptotycznych w hodowanych komórkach układu nerwowego oraz na skrawkach mrożeniowych

3. Immunohistochemiczna/ immunocytochemiczna analiza wybranych białek układu nerwowego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1/ Klein A. Molekularne mechanizmy regulacji hormonalnej, Wydawnistwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

2/ Klein A. Peptydy regulujące wzrost i różnicowanie komórek. Czynniki wzrostowe i cytokiny. Seria Wydawnicza Wydziału BBB UJ, Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:

1/ Boron, Boulpaep "Medical Physiology"

2/ Alberts i wsp. "Molecular Biology of the Cell"

3/ Receptory - struktura, charakterystyka, funkcja. Pod redakcją J. Z. Nowaka i J. B. Zawilskiej, PWN, 1997

4/ Molekularne mechanizmy przekazywania sygnałów w komórce. Pod redakcją L. Konarskiej, PWN, 1995

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.