Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalistyczne II dla studentów II stopnia biochemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBt-BCH411 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalistyczne II dla studentów II stopnia biochemii
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla 1 roku biochemii II stopnia BCH - mgr
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kozik
Prowadzący grup: Michał Bukowski, Jarosław Czyż, Justyna Drukała, Andrzej Kozik, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Dariusz Latowski, Katarzyna Miękus, Przemysław Płonka, Agnieszka Polit, Maria Rąpała-Kozik, Anna Wiśniewska-Becker, Benedykt Władyka, Agnieszka Wolnicka-Głubisz, Ewa Zuba-Surma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Seminarium ma na celu pogłębienie wiedzy studenta w zakresie współczesnej biochemii, ze szczególnym uwzględnieniem tych działów biochemii, w których mieszczą się badania wykonywane przez studenta na potrzeby pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student, który zaliczył przedmiot:

- umie opisywać podstawowe i specjalistyczne pojęcia związanie z tematyką naukową prowadzonych seminariów (BCH2K_W01)

- dostrzega związek pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktyką w zakresie prowadzonych ćwiczeń (BCH2K_W02)

- posiada szczegółową i aktualną wiedzę, zarówno w języku polskim jak i angielskim, dotyczącą tematyki prowadzonych seminariów, niezbędną do dyskusji w grupie podczas zajęć (BCH2K_W09, BCH2K_W10)

Umiejętność:

Student, który zaliczył przedmiot:

- korzysta a aktualnej literatury naukowej z zakresu tematyki prowadzonych seminariów, zarówno w języku angielskim jak i polskim, wykazując umiejętność formułowania wniosków na podstawie przeczytanej literatury (BCH2K_U02, BCH2K_U03, BCH2K_U09)

- umie samodzielnie przygotować i wygłaszać prezentację ustną w oparciu o dane literaturowe w języku polskim i obcym, dotyczącą tematyki prowadzonych seminariów (BCH2K_U02, BCH2K_U03, BCH2K_U09, BCH2K_U11).

- posiada umiejętność dyskutowania na tematy biochemiczne w obrębie wybranych zagadnień (BCH2K_U12)

Kompetencje społeczne:

Student:

- zna stan i ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego jej pogłębiania, zwłaszcza w tematyce dotyczącej seminariów. (BCH2K_K01).

- rozumie zasady współpracy grupowej (BCH2K_K03).

- potrafi określić priorytety realizacji zadań (BCH2K_K04)

- rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej podczas korzystania z obcych opracowań (BCH2K_K07).


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności w trakcie zajęć oraz oceny indywidualnych prezentacji.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obserwacja samodzielnej i grupowej pracy studenta przez prowadzących.

Metody dydaktyczne:

Metody podające (prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny)

Metody praktyczne (pokaz, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, seminarium)

Metody problemowe (dyskusja dydaktyczna)

Metody programowane (z użyciem komputera)


Bilans punktów ECTS:

Aktywność nakład pracy

Udział w pracach laboratoryjnych 30 h

Konsultacje naukowe 5 h

Przygotowywanie się do seminarium 25 h

Suma 60 h/ 2 ECTS


Skrócony opis:

Tematyka bieżąca:

Fotostarzenie skóry

Zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe (NET) i ich znaczenie w infekcjach bakteryjnych

Biochemia tlenku azotu

Złącza szczelinowe w biologii nowotworów

Karotenoidy - różnorodność strukturalna i funkcjonalna

Biofizyczne aspekty funkcjonowania błon biologicznych

Białka błonowe

Cytoszkielet komórki roślinnej

Rośliny transgeniczne

Molekularne terapie celowane w leczeniu nowotworów

Bakteryjne układy toksyna-antytoksyna

Pełny opis:

Seminaria specjalistyczne poświęcone będą problemom współczesnej biochemii, ze szczególnym uwzględnieniem działów biochemii fizycznej, strukturalnej i analitycznej, w których mieszczą się badania wykonywane przez studenta na potrzeby pracy magisterskiej. Poniżej lista tematów proponowanych przez poszczególne zakłady:

ZBchA: Biochemia witamin i koenzymów. Enzymologia strukturalna. Enzymy proteolityczne: mechanizmy działania i regulacji. Biochemiczne mechanizmy równowagi patogen-gospodarz. Bioaktywne peptydy.

ZBPiB: Mechanizmy regulacji formowania biofilmów i ich wpływ na postęp infekcji. Analiza wzajemnych interakcji patogen-gospodarz.

ZBtM: Biochemia stresu oksydacyjnego. Drobnocząsteczkowe aktywatory i inhibitory hydroksylaz prolinowych. Aktywatory i inhibitory oksygenaz hemowych. Regulacja ekspresji genów przez stres oksydacyjny. Leki a stres oksydacyjny.

ZBchO: Mechanizmy regulacji wzrostu komórkowego. Kinazy białkowe i fosfatazy białkowe. Inhibitory kinaz białkowych w terapii przeciwnowotworowej. Biologiczne działanie organicznych i nieorganicznych pochodnych wanadu na organizm, narządy, linie komórkowe, organelle wewnątrzkomórkowe. Mechanizmy syntezy, biochemicznej modyfikacji, kierowania i wydzielania z komórki cząsteczek. Komórki prawidłowe i nowotworowe. Kontakt komórek z środowiskiem. (8) Mechanizmy egzo- i endocytozy. Genomika żywienia. Żywienie a gospodarka hormonalna.

ZBchK: Cytokiny uczestniczące w rozwoju i wygaszaniu stanu zapalnego. Aktywacja komórek w stanie zapalnym - transdukcja sygnałów wewnątrzkomórkowych i efekty biologiczne. Proteoliza białek błonowych. Odmienność funkcji białek błonowych i ich form rozpuszczalnych. Przeciwciała monoklonalne – otrzymywanie i zastosowania. Aptamery – otrzymywanie i zastosowania. Aktywacja przez czynniki wzrostu kaskady kinaz MAP. Czynniki transkrypcyjne - funkcjonowanie i mechanizmy ich aktywacji. Elementy regulatorowe genów. Podłoże molekularne stanu zapalnego. Choroby genetyczne i ich patogeneza. Metody stosowane w analizie transkryptomu.

ZFBchR: Molekularny mechanizm cyklu ksantofilowego. Wpływ metali ciężkich na funkcjonowanie komórek roślinnych. Stres oksydacyjny – mechanizmy obronne. Wpływ różnych czynników na dynamikę molekularną błon. Struktura i funkcja fotoreceptorów roślinnych. Biochemia przekazywania sygnału w roślinach. Procesy biochemiczne charakterystyczne dla plastydów. Biochemia stresu u roślin. Biosynteza i biodegradacja barwników fotosyntetycznych. Zastosowanie roślinnych metabolitów wtórnych w terapii. Terapia fotodynamiczna nowotworów. Zastosowanie enzymów w syntezie związków bioaktywnych. Modelowanie kompleksów fotosyntetycznych i procesów w nich zachodzących. Biochemia antyutleniaczy. Chinony prenylowe w układach biologicznych. Reaktywne formy tlenu w fotosyntezie. Mechanizm wydzielania tlenu w fotosyntezie i udział białek w tym procesie. Biogeneza aparatu fotosyntetycznego. Biosynteza barwników fotosyntetycznych. Wpływ metali ciężkich na biosyntezę i funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego.

ZFBRR: Metaboliczne szlaki biosyntezy roślinnych metabolitów wtórnych i ich biologiczne znaczenie.

ZI: Biochemia proteinaz błonowych. Proteoliza w układzie immunologicznym. Cząsteczki o kluczowym znaczeniu w indukcji i hamowaniu odpowiedzi obronnej. Mechanizmy regulacji funkcji komórek układu obronnego. Choroby o podłożu immunologicznym-alergia, nowotwory, choroby autoimmunologiczne.

ZM: Biochemia czynników wirulencji bakterii patogennych. Oddziaływania bakterii i wirusów w koinfekcjach. Biochemia systemów obrony przed infekcją. Biochemiczne mechanizmy rozregulowania systemu immunologicznego przez patogeny. Rola enzymów proteolitycznych bakterii w oddziaływaniach z gospodarzem.

ZBf: Ilościowa analiza metabolizmu komórki. Bioenergetyka molekularna. Budowa i właściwości fizyko-chemiczne białek oksydoredukcyjnych. Procesy bioenergetyczne w bakteriach fotosyntetyzujących. Mechanizmy oddziaływania miedzy białkami w układach oksydoredukcyjnych. Metody fotolizy błyskowej i EPR w poznaniu właściwości i mechanizu działania białek oksydoredukcyjnych

PGMW: Biochemia glikolipidów. Podstawy molekularne działania leków przeciwnowotworowych. Szczepionki peptydowe i ich zastosowanie w immunoterapii nowotworów. Zastosowanie modelowania molekularnego w badania oddziaływania przeciwciał z ligandem. Biologia fagów nitkowatych zakażających E. coli. Wykorzystanie fagowych bibliotek peptydowych do poszukiwania nowych leków.

ZBchF: A. Neurochemia: Metodyka badawcza stosowana w neurochemii. Modele zwierzęce schorzeń neuropsychia-trycznych. Naturalne neurotoksyny jako substancje narzędziowe stosowane w neurochemii. B. Biochemia fizyczna: Zależność struktury i funkcji białek oraz kwasów nukleinowych. Spektrofotometryczne metody badania parametrów strukturalnych białek i kwasów nukleinowych w roztworach. Kinetyczne, termodynamiczne i strukturalne metody badania oddziaływania białko-białko, białko-ligand i białko-DNA. Molekularne mechanizmy regulacji ekspresji genów w organizmach prokariotycznych i eukariotycznych. Proteomika – określanie poziomu ekspresji genów w tkankach zwierzęcych przy użyciu dwukierunkowej elektroforezy oraz spektrometrii masowej.

ZBtR: Mechanizmy regulacji ekspresji genów w komórkach roślinnych. Systemy naprawy DNA. Biochemia przekazywania sygnału w roślinach. Mechanizmy regulacji ekspresji genów w komórkach roślinnych. Kontinuum: ściana komórkowa-plazmolema-cytoszkielet – struktura i funkcja.

PBfK: Naprawa DNA. Struktura i funkcja jadra komórkowego. Uszkodzenia oksydacyjne błon i chromatyny i ich naprawa. Mechanizmy działania leków przeciwnowotworowych. Metody fluorescencyjne i nowe techniki mikroskopii optycznej w badaniach komórkowych.

ZChFE (WCh): Polimery w farmakologii. Polimery w inżynierii tkankowej. Zaawansowane metody fizykochemiczne w badaniach biochemicznych. Fluorescencyjne sondy molekularne w badaniach biochemicznych. Modelowanie i wyznaczanie parametrów termodynamicznych procesów oddziaływania substancji biologicznych z błoną komórkową przy wykorzystaniu techniki Langmuira- Blodgett.

ZChN (WCh): Biologiczna chemia pierwiastków. Fotoaktywacja, fotokataliza i fotosensybilizacja w naturalnych i modelowych układach o znaczeniu środowiskowym i biomedycznym. Fotochemia bionieorganiczna. Zaawansowane materiały nieorganiczne i nanotechnologia w aspekcie środowiskowym i medycznym

ZKK(WCh): Białka w warunkach ekstremalnych. Przemiany strukturalne białek a choroby molekularne

Literatura:

Literatura ściśle związana z tematyką badawczą Zakładów, które prowadzą zajęcia seminaryjne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.