Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia roślin - kurs podstawowy - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBt-BT108-ćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia roślin - kurs podstawowy - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla III roku biotechnologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Krzeszowiec-Jeleń
Prowadzący grup: Michał Gabruk, Anna Hebda, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Aleksandra Liszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

• Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i tematyką biotechnologii roślin.

• Uzyskanie przez studentów umiejętności prowadzenia profesjonalnego dziennika laboratoryjnego.

• Zapoznanie studentów z metodą Problem Based Learning


Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student zna charakterystykę organizmu roślinnego, w szczególności posiada wiedzę na temat tkanek roślinnych oraz działania fitohormonów.

Student posługuje się poprawną terminologią stosowaną w biotechnologii roślin.

Student zna podstawowe techniki pracy biotechnologa roślin oraz zasady GLP (ang. good laboratory practice)

Przypisane efekty kształcenia w zakresie wiedzy: [BT1K_W13], [BT1K_W15], [BT1K_W21]

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi przygotować podłoża do hodowli roślin w kulturach in vitro.

Poprawnie prowadzi dziennik laboratoryjny.

Umie zastosować poznane techniki biotechnologii roślin w pracy doświadczalnej.

Przypisane efekty kształcenia w zakresie umiejętności: [ BT1K_U04], [ BT1K_U10], [ BT1K_U02]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student podczas zajęć ćwiczy umiejętność współpracy (pracy w grupie) oraz całościowego spojrzenia na projekt (przygotowuje plan pracy i dzieli się pracą aby osiągnąć zamierzony cel w postaci wyniku eksperymentu).

Trenuje systematyczność w pracy badawczej.

Rozpoznaje zagrożenia w laboratorium i dba o bezpieczeństwo swoje i innych.

Przypisane efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: [ BT1K_K02], [ BT1K_K07]


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursów: Biochemia i Fizjologia roślin

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną

Ocena ciągła (kształtująca) na podstawie przygotowania i aktywności w czasie laboratoriów a także na bieżąco ustna ocena prowadzenia indywidualnego dziennika laboratoryjnego.

Kolokwium zaliczeniowe


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła (kształtująca) na podstawie przygotowania i aktywności w czasie laboratoriów a także na bieżąco ustna ocena prowadzenia indywidualnego dziennika laboratoryjnego.

Ocena podsumowująca to końcowa ocena uzyskana po zsumowaniu punktów z kolokwium zaliczeniowego, punktów zebranych podczas zajęć laboratoryjnych oraz punktów za poprawność przedkładanego po zakończeniu zajęć indywidualnego dziennika laboratoryjnego.

Punktacja:

24 pkt kolokwium, minimalna liczba punktów do zaliczenia: 14,5

24 pkt dziennik laboratoryjny, minimalna liczba punktów do zaliczenia : 10

12 pkt ćwiczenia : przygotowanie do ćwiczeń/kolokwium wstępne 1 pkt, wykonanie 0,5 pkt

Skala ocen z punktacją:

dst 36-40 pkt

+dst 41-44 pkt

db 45-49 pkt

+db 50-53 pkt

bdb 54-60 pkt

Metody dydaktyczne:

• metody problemowe – wykład konwersatoryjny,

• metody praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne,

• metoda PBL

• metody praktyczne – opracowanie wyników ćwiczeń, analiza wyników


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• ćwiczenia laboratoryjne – 40 h

Praca własna studenta:

• przygotowanie do ćwiczeń lab. – 7 h

• obserwacje kultur tkankowych – 2 h

• przygotowanie do kolokwium – 11 h

w sumie: 60 h = 2 pkt ECTS


Skrócony opis:

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w semestrze letnim w wymiarze: 9 x po 4h (w tym raz wycieczka) oraz 2 x po 2 h.

Tematyka zajęć dotyczy podstawowych zagadnień z biotechnologi roślin tj. 1) kultur komórek i tkanek roślinnych (zakładanie sterylnych kultur, powielanie i ukorzenianie in vitro); 2) roli hormonów i witamin w hodowli i regeneracji roślin; 3) mikropropagacji roślin; 4) podstaw transformacji roślin z użyciem Agrobacterium tumefaciens; 5) roślin modelowych; 6) produkcji metabolitów wtórnych ; 7) izolacja i DNA z materiału roślinnego do analizy polimorfizmu i identyfikacji roślin transgenicznych.

Pełny opis:

Zajęcia są podzielone na 4 bloki tematyczne:

I. Hodowle roślin in vitro, mikropropagacja roślin, morfogeneza in vitro - działanie fitohormonów.

zagadnienia szczegółowe:

1. BHP, biohazard, dziennik, Przygotowanie podłoży do następnych doświadczeń

2. Mikropropagacja, Morfogeneza in vitro

II. Wprowadzanie niesterylnych roślin do hodowli in vitro, transformacja roślin.

1. Otrzymywanie kultur in vitro z nasion i kalusa z roślin niesterylnych

III. Izolacja DNA z tkanek rolsinnych, analiza polimorfizju DNA metodą RAPD.

1. Izolacja DNA; PCR- RAPD

2. Elektroforeza DNA; wyniki hodowli in vitro i morfogenezy;

3. Identyfikacja roślin transgenicznych

4. Rośliny modelowe (PBL)

IV. Metabolity wtórne.

1. Izolacja metabolitów wtórnych z glistnika jaskółcze ziele.

2. Produkcja barwników w kulturach komórkowych Ajuga sp.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Materiały umieszczane na platformie Pegaz w tym protokoły na zajęcia laboratoryjne; w tym autorskie materiały do pracy metodą PBL

• S. Malepszy (Ed.): Biotechnologia Roślin; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

• Plant Biotechnology and Genetics. Principles, Techniques, and Applications Ed by C.N. Stewart, Wiley 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.