Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fotobiologia i fotomedycyna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBt-BT113 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fotobiologia i fotomedycyna
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wolnicka-Głubisz
Prowadzący grup: Anna Pawlak, Michał Sarna, Agnieszka Wolnicka-Głubisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

[ BCH1K_W02, P1A_W02, P1A_W03, P1A_W06 ] - posiada znajomość matematyki wyższej i statystyki matematycznej na poziomie, wystarczającym dla opisywania zjawisk biochemicznych i interpretacji wyników badań biochemicznych

[ BCH1K_W03, P1A_W03 ] - zna podstawowe zagadnienia i problemy fizyki współczesnej, rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych i biochemicznych oraz metod eksperymentalnych stosowanych w badaniach procesów biologicznych

[ BCH1K_W04, P1A_W01, P1A_W04 ] - ma wiedzę biologiczną niezbędną dla prawidłowej interpretacji procesów biochemicznych oraz prawidłowego posługiwania się modelowymi organizmami o różnym stopniu złożoności dla celów badań biochemicznych

[ BFK_W33, P2A_W09 ] - zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratoriach badawczych

[ BCH1K_U02, P1A_U05 ] - posługuje się podstawowymi użytkowymi programami informatycznymi w systemie operacyjnym Windows

[ BCH1K_U03, P1A_U03 ] - posiada umiejętność korzystania z dostępnych, źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych [ BT1K_W07, P1A_W04 ] - ma podstawową wiedzę na temat zagadnień z zakresu biofizyki: rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych

[ BT1K_W16, P1A_W01, P1A_W04, P1A_W05 ] - ma podstawową wiedzę w zakresie fizjologii człowieka

[ BFK_W30, P1A_W03, P2A_W03 ] - zna i rozumie zjawiska związane z promieniowaniem jonizującym; zna podstawowe prawa fotochemii, fotobiologii, zasady oddziaływań fotodynamicznych, chemiluminescencji i reakcji fotochemicznych; zna stosowaną terminologię

[ BFK_W31, P1A_W04, P2A_W04 ] - zna podstawowe typy i sposób powstawania wolnych rodników w układach biologicznych oraz patologiczne skutki ich działania w organizmie; zna mechanizmy działania antyoksydantów

[ BT1K_U09, P1A_U05 ] - stosuje podstawowe metody statystyczne do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych

[ BT1K_U10, P1A_U06 ] - posiada umiejętność zapisu przebiegu wykonanego eksperymentu, który umożliwia jego powtórzenie

[ BFK_U18, P1A_U11, P1A_U07 ] - samodzielnie zdobywa wiedzę

[ BFK_K02, P2A_K02, P2A_K03 ] - potrafi pracować w zespole, dostosować własną działalność do realizacji wspólnego planu, przyjętego przez ogół, choć nie do końca akceptowanego przez niego indywidualnie; umie terminowo wykonać zaplanowane zadanie i rozumie tego koniecznośćWymagania wstępne:

znajomośc języka angielskiego

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie z oceną

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

końcowy egzamin pisemny w formie testu skonstruowany tak, aby sprawdzić przewidziane dla przedmiotu efekty kształcenia

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

zajęcia odbywają się w wymiarze:


15 godz wykładów i 25 godz ćwiczeń

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: 42

1. Udział w zajęciach 40 godz.

2. Egzamin testowy 2 godz.Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta): 16

1. Przygotowanie do ćwiczeń 4 godz

2. Przygotowanie do seminarium 4 godz

3. Przygotowanie do egzaminu 8 godz


Łączny nakład pracy studenta 48 godz

Pełny opis:

Fundamentalne zjawiska fotobiologiczne na poziomie cząsteczkowym i komórkowym. Losy energii pochłoniętego przez chromofor promieniowania. Kinetyka zjawisk fotofizycznych i fotochemicznych. Właściwości stanów elektronowo wzbudzonych i wolnych rodników. Podstawowe reakcje fotochemiczne. Procesy bezpośrednie i fotosensybilizowane. Pierwotne zjawiska w procesach widzenia i w fotosyntezie. Fotouczulanie kwasów nukleinowych, białek i lipidów. Fototoksyczność, fotoalergie, fotokancerogeneza i fotoimmunologia. Biologiczne i fizykochemiczne mechanizmy obrony układu biologicznego przed fotouszkodzeniem. Elementy fotomedycyny; fotochemoterapie i terapie fotodynamiczne. Nowoczesne metody badawcze: laserowa fotoliza błyskowa, radioliza impulsowa, fosforescencja tlenu singletowego, spektroskopia rezonansu paramagnetycznego (EPR), pułapkowanie spinowe EPR i oksymetria EPR. Analiza charakterystycznych produktów molekularnych.

W kursie przewidziane są ćwiczenia laboratoryjne ilustrujące zastosowanie współczesnych narzędzi badawczych w fotobiologii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.