Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia przemysłowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBt-BT128 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia przemysłowa
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla III roku biotechnologii
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Benedykt Władyka
Prowadzący grup: Emilia Bonar, Michał Bukowski, Benedykt Władyka, Tomasz Żądło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student:

- zna pojęcie "mikroorganizmy" i ma świadomość możliwości ich wykorzystania w procesach przemysłowych (BT1K_W08, BT1K_W09,

- wie jakie metody stosuje się w celu polepszenia właściwości mikroorganizmów o znaczeniu przemysłowym (BT1K_W21, BT1K_W13)

- zna biochemiczne podstawy wybranych procesów przeprowadzanych przez mikroorganizmy w trakcie procesu biotechnologicznego (BT1K_W20)

- zna pojęcie organizmu modyfikowanego genetycznie


Umiejętności:

Student:

- potrafi przeprowadzić obserwacje mikroskopowe mikroorganizmów (BT1K_U01, BT1K_U03)

- potrafi zainokulować podłoże mikroorganizmami w celu ich namnożenia lub wytworzenia produktu biotechnologicznego na skalę laboratoryjną (BT1K_U01, BT1K_U03)

- potrafi wskazać mikroorganizmy odpowiednie do przeprowadzenia wybranych procesów biotechnologicznych (BT1K_U02)

- potrafi zaprojektować i przeprowadzić fermentację alkoholową na skalę laboratoryjną (BT1K_U02, BT1K_U10)

- potrafi opisać i zinterpretować wyniki przeprowadzanych doświadczeń z wykorzystaniem mikroorganizmów (BT1K_U10, BT1K_U13)


Kompetencje społeczne:

Student:

- potrafi pracować indywidualnie i zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami grupowymi (BT1K_K02, BT1K_K05, BT1K_K07)

- jest świadomy wszechobecności mikroorganizmów w otaczającym świecie oraz rozumie ich wpływ na człowieka i środowisko (BT1K_K03)

- ma świadomość możliwości wykorzystania mikroorganizmów w procesach przemysłowych (BT1K_K03)

- posiada opinię na temat mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie w oparciu o zdobytą wiedze (BT1K_K03)


Wymagania wstępne:

Kurs dedykowany jest dla studentów trzeciego roku studiów pierwszego stopnia kierunku biotechnologia.

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie z oceną

Warunkiem zaliczenia kursu jest zaliczenie ćwiczeń i testu z materiału omawianego na wykładach. W trakcie ćwiczeń student może zdobyć maksymalnie 15 punktów a z testu maksymalnie 45 punktów. Łącznie w trakcie całego kursu 60. Możliwe jest zdobycie przez studenta dodatkowych punktów za regularne uczestnictwo w wykładach. Kurs uważa się za zaliczony jeśli student zdobędzie nie mniej niż 36 punktów, musi jednocześnie być spełniony warunek zaliczenia ćwiczeń.

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- obecność na wszystkich ćwiczeniach

- napisanie dwóch kolokwiów z materiału omawianego na ćwiczeniach

- oddanie wszystkich wymaganych sprawozdań

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia sprawdzane są poprzez:

- test z zagadnień omawianych na wykładach

- pisemne kolokwia w trakcie ćwiczeń

- pisemne sprawozdania z odbytych ćwiczeń

- ustną weryfikację w trakcie ćwiczeń


Oceniana będzie poprawność merytoryczna i stylistyczna sprawdzanych efektów kształcenia jak również zaangażowanie i samodzielność uczestników kursu.

Metody dydaktyczne:

Wykład - ustna prezentacja materiału z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (w tym slajdów przedstawiających schematy procesów, zdjęcia mikroskopowe mikroorganizmów, krótkometrażowe filmy i animacje), prezentacje publikacji naukowych przestawiających najnowsze osiągnięcia z tematyki kursu, możliwość interaktywnego kontaktu i dyskusji z uczestnikami wykładu

Ćwiczenia - ustna prezentacja, praktyczne ćwiczenia laboratoryjne i produkcyjne z wykorzystaniem instrukcji pisemnych i wskazówek udzielanych przez prowadzącego; pokazy działania sprzętu laboratoryjnego; projektowanie indywidualne i grupowe procesów połączone z koniecznością podejmowania decyzji i analizą skutków przeprowadzonych wyborów


Bilans punktów ECTS:

uczestnictwo w wykładzie (45 h) - 1,5 ECTS

aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach (15 h) - 0,75 ECTS

przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń i kolokwiów (10 h) - 0,5 ECTS

przygotowanie sprawozdań pisemnych z ćwiczeń (25 h) - 0,75 ECTS

przygotowanie do egzaminu i egzamin (10 h) – 0,5 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs dotyczy zagadnień związanych z mikrobiologią przemysłową. W szczególności omawia mikroorganizmy o znaczeniu przemysłowym, metody ich hodowli, warunki procesów biotechnologicznych. Omawia też metody izolacji środowiskowych mikroorganizmów, sposoby przechowywania i ulepszania drobnoustrojów przemysłowych.

Ćwiczenia zapoznają z wybranymi mikroorganizmami przemysłowymi oraz ich wykorzystaniem do produkcji produktów biotechnologicznych (m. in. etanol, kwas cytrynowy, enzymy).

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

• mikrobiologia przemysłowa - definicja,

• organizmy modyfikowane genetycznie,

• pozyskiwanie mikroorganizmów dla przemysłu,

• izolacje środowiskowe,

• kolekcje mikroorganizmów,

• przechowywanie drobnoustrojów przemysłowych,

• ulepszanie drobnoustrojów przemysłowych,

• sterowanie metabolizmem,

• heterologiczna produkcja białek,

• wzrost mikroorganizmów i jego monitorowanie,

• odżywianie drobnoustrojów,

• podłoża hodowlane,

• enzymy w produkcji przemysłowej,

• produkcja kwasu cytrynowego, octowego i mlekowego,

• polisacharydy pochodzenia mikrobiologicznego,

• produkcja aminokwasów i witamin,

• drobnoustroje w produkcji żywności i napojów,

• zakażenia mikrobiologiczne w przemysle i ich kontrola,

• charakterystyka najważniejszych drobnoustrojów przemysłowych: drożdże, Escherichia coli, Bacillus spp.

Tematyka ćwiczeń:

- zagadnienia z zakresu BHP w pracowni biotechnologicznej

- obserwacje mikroskopowe mikroorganizmów o znaczeniu przemysłowym

- zapoznanie z warunkami oraz wymaganiami dotyczącymi hodowli mikroorganizmów o znaczeniu przemysłowym

- produkcja etanolu, kwasów organicznych i enzymów z wykorzystaniem mikroorganizmów

Literatura:

- Mikrobiologia techniczna tom 1 i 2. Redakcja naukowa Z. Libudzisz, K.

Kowal, Z. Żakowska, ISBN: 978-83-01-15221-5 (tom 1), 978-83-01-15523-0

(tom 2), Wydawnictwo Naukowe PWN

- Industrial Microbiology, An Introduction, Waites M., Morgan N., Rockey J., Higton G., ISBN: 978-0-632-05307-0, Blackwell Science 2001

Uwagi:

Osoby niespełniające wymagań wstępnych a chcące uczestniczyć w kursie proszone są o bezpośredni kontakt z prowadzącym kurs.

Ćwiczenia połączone są z ćwiczeniami z kursu Biotechnologia przemysłowa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.