Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie cytometrii przepływowej-seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBt-BT147 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie cytometrii przepływowej-seminarium
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bzowska
Prowadzący grup: Małgorzata Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Uzyskanie przez studentów wiedzy na temat działania cytometrów przepływowych oraz zapoznanie ich z różnorodnymi zastosowaniami tej metody w badaniach biomedycznych.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student po zaliczeniu kursu:

• zna budowę i zasadę działania cytometru przepływowego, zna zastosowania cytometrii przepływowej w badaniach biomedycznych oraz diagnostyce oraz potrafi wyjaśnić zjawiska fizyko-chemiczne, na których opierają się te analizy, rozumie i umie interpretować wyniki uzyskane metodą cytometrii przepływowej [BT1K_W21, BT2K_W07, BCH2K_W05]


UMIEJĘTNOŚCI

Student po zaliczeniu kursu:

• potrafi wskazać obszary, w których zastosowanie znajduje cytometria przepływowa [BT1K_U02]

• wykazuje umiejętność opracowania zadanego tematu dotyczącego cytometrii przepływowej w formie 30 min prezentacji w języku polskim oraz umiejętność jego przedyskutowania z grupą studentów i prowadzącym, potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębianiu zrozumienia poruszanych zagadnień [BT1K_U05, BT1K_U13, BT2K_U10, BCH2K_U11]


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student po zaliczeniu kursu:

• rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych [BT2K_K01, BCH1K_K01]

Wymagania wstępne:

wymagana podstawowa wiedza w zakresie biologii i biochemii komórki

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną.

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywne uczestnictwo w seminariach, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji oraz zaliczenie testu sprawdzającego przewidziane dla przedmiotu efekty kształcenia.

Wpływ na ocenę końcową z przedmiotu mają:

prezentacja wybranego tematu przygotowana na podstawie literatury przedmiotu oraz wyniki testu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metoda podsumowująca:

Test wielokrotnego wyboru złożony z 30 zadań zamkniętych zawierających jedną poprawną odpowiedź i trzy dystraktory. Każde zadanie ma wartość 2 punktów.

Oceny wyliczane są względem najlepszego wyniku przyjętego jako 100%.

Metoda oceny ciągłej:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na seminariach oraz prezentacji przygotowanej na zadany temat. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu prezentacji, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta prezentacji w trakcie seminariów,

- dyskusja oceniająca po każdej prezentacji.

Trzy najlepiej ocenione prezentacje spełniające warunki podstawowe podnoszą wynik końcowy testu o 10%.

Metody dydaktyczne:

• metody podające – wykład z prezentacją multimedialną, objaśnienia lub wyjaśnienia,

• metody problemowe – dyskusja dydaktyczna.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• seminaria – 20 h

Praca własna studenta:

• samodzielna nauka dotycząca zagadnień omawianych na seminariach – 15 h

• przygotowanie prezentacji na zadany temat – 20 h

w sumie: 55 h = 2 pkt ECTS


Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w wymiarze 2 h raz w tygodniu, w postaci seminarium opartego na prezentacjach przygotowanych przez studentów oraz dyskusji.

Tematy omawiane podczas seminariów:

Budowa i zasada działania cytometru przepływowego - możliwości i ograniczenia.

Analiza i interpretacja wyników uzyskanych metodą cytometrii przepływowej. Prawidłowe przygotowanie próbek i warunki jakie musi spełniać właściwie przeprowadzony pomiar.

Zastosowania cytometrii przepływowej w laboratoriach badawczych i diagnostyce:

detekcja molekuł na powierzchni i wewnątrz komórek z użyciem swoistych przeciwciał;

badanie funkcji komórki (fagocytoza, potencjał błonowy, pH, produkcja reaktywnych form tlenu, aktywność enzymów wewnątrzkomórkowych, transdukcja sygnału)

badanie oddziaływań receptor-ligand;

analiza cyklu komórkowego, proliferacji, żywotności, apoptozy i nekrozy,

"ELISA na cytometr".

Zasada działania oraz przykłady zastosowania sortera komórkowego.

Nowe trendy w rozwoju cytometrii przepływowej i cytometrii obrazu.

Literatura:

Wszystkie materiały i literatura będzie podana przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.