Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biofizyka podstawy - kurs dla kierunku biotechnologia II rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBt-BT233 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Biofizyka podstawy - kurs dla kierunku biotechnologia II rok
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Elas, Tomasz Panz
Prowadzący grup: Martyna Elas, Ewa Kowolik, Anna Kozińska, Tomasz Panz, Anna Pawlak, Beata Płonka, Michał Sabat, Agnieszka Wolnicka-Głubisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

posiada ogólną znajomość podstawowych elementów statystyki i teorii błędów, konieczną do analizy danych eksperymentalnych [BT1K_W03, P1A_W02, P1A_W06, P1A_W03 ]

zna podstawowe metody biofizyczne stosowane w badaniach układów biologicznych [ BT1K_W04, P1A_W03 ]

zna biofizyczne aspekty funkcjonowania komórki, rozumie mechanizmy generowania potencjału czynnościowego w komórkach pobudliwych, a także molekularne podstawy mechanizmu skurczu mięśniowego [ BT1K_W07, P1A_W04 ]

rozumie rolę ATP jako uniwersalnego donora energii [ BT1K_W07, P1A_W04 ]

rozumie chemiosmotyczny mechanizm generowania energii w błonach mitochondriów oraz tylakoidów chloroplastów [ BT1K_W07, P1A_W04 ]

ma podstawową wiedzę na temat metod fizycznych wykorzystywanych do badania własności strukturalnych makrocząsteczek oraz do badania ich wzajemnych oddziaływań [ BT1K_W10, P1A_W07 ]

rozumie mechanizmy oddziaływania promieniowania jonizującego z materią [ BT1K_W10, P1A_W07 ]

zna podstawowe prawa fotochemii, fotobiologii, zasady oddziaływań fotodynamicznych, chemiluminescencji i reakcji fotochemicznych [BT1K_W10, P1A_W07 ]

potrafi wymienić typy oddziaływań wewnątrz- i międzycząsteczkowych; scharakteryzować różne typy wiązań chemicznych [BT1K_W01, P1A_W03, BT1K_W10, P1A_W07]


stosuje podstawowe metody statystyczne do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych [ BT1K_U09, P1A_U05 ]

samodzielnie zdobywa wiedzę [ BT1K_U15, P1A_U11 ]

wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz poszanowanie pracy własnej i innych [ BT1K_K05 ]

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych [BT1K_K07, P1A_K06 ]


Wymagania wstępne:

podstawy fizyki, matematyki i chemii

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia: kolokwium lub wystąpienie ustne na każdym ćwiczeniu. W sumie za przygotowanie do ćwiczenia, jego wykonanie i sprawozdanie można zdobyć maks. 10 punktów za ćwiczenie. Do zaliczenia ćwiczeń praktycznych konieczność zdobycia co najmniej połowy (plus 1) maksymalnej do uzyskania liczby punktów (36 pkt).


Wykład: Punkty składające się na ostateczną ocenę można zdobywać za elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe (a-c).

a) Odpowiedź na pytanie problemowe/zadanie po niektórych wykładach (czas na odpowiedź 1 tydzień), po 2 pkt każde, maks 24 pkt (nieobowiązkowe)


b) 3 kolokwia cząstkowe z materiału z 4-ech wykładów każde. Kolokwium zawiera pytania (test jednokrotnego wyboru 1 z 4, po 1 pkt), i zadania lub pytania otwarte za 2 pkt, razem maks 8 pkt. Za 3 kolokwia cząstkowe można uzyskać w sumie 24 pkt. Kolokwia cząstkowe nie są obowiązkowe.


c) Test końcowy ze wszystkich wykładów i obowiązkowych materiałów dodatkowych, zawierający zadania obliczeniowe, pytania testowe oraz pytania otwarte (mogą się powtarzać niektóre pytania i zadania z kolokwiów), w sumie 117 pkt (obowiązkowy). Maksymalna liczba punktów z testu obowiązkowego zapewnia ocenę dobrą.


Warunkiem przystąpienia do testu końcowego jest zaliczenie ćwiczeń!


Do każdego wykładu będą zamieszczane materiały dodatkowe na platformie Pegaz:

Ilustracje

Ilustracje filmowe

Artykuły przeglądowe

Wywiady

Linki, itd.


Jeden z nich będzie materiałem obowiązkowym do zapoznania się, oznaczony w nazwie „!”, np. !film1.avi


Niektóre pytania/zadania mogą być oparte na tych materiałach.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwia pisemne w trakcie trwania ćwiczeń, sprawozdania z ćwiczeń.

Trzy kolokwia cząstkowe w czasie wykładów, pytania problemowe oraz końcowy egzamin w formie testu, skonstruowany tak, by sprawdzić przewidziane dla przedmiotu efekty kształcenia.

Kryteria oceny podawane na początku zajęć.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy

Zadania

Ilustracje

Ilustracje filmowe

Artykuły przeglądowe

Wywiady

Linki
Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: 65


1. Udział w zajęciach 60 godz.


2. Egzamin 1 godz.


3. Konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 4 godz.


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta): 55 godz.


1. Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych: 7 godz.


2. Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 7 godz


3. Praca z materiałami dodatkowymi: 22 godz


3. Przygotowanie do egzaminu 19 godz.


Łączny nakład pracy studenta 120 godz.


Pełny opis:

Specyficzne właściwości układów biologicznych z punktu widzenia fizyka. Oddziaływania wewnątrz- i międzycząsteczkowe; wiązania chemiczne i słabe wiązania. Entalpia i swobodna energia Gibbsa; entropia w klasycznym ujęciu termodynamicznym i statystycznym. Stany stacjonarne i zasada Prigogine'a; stany odległe od stanów równowagi. Fizykochemiczne właściwości dwuwarstwowych błon fosfolipidowych; transport substancji przez błonę; pompy jonowe w błonie komórkowej; mechanizm generowania potencjału spoczynkowego i czynnościowego błony komórkowej. Zagęszczone środowisko komórki, lepkość i przepływy.

Fizyka oddziaływania promieniowania widzialnego i ultrafioletowego z cząsteczkami. Właściwości stanów elektronowo wzbudzonych cząsteczek. Elementy radiobiofizyki - osobliwości oddziaływania promieniowania jonizującego z materią; krytyczny target komórkowy; zjawisko radiosensybilizacji i radioprotekcji. Magnetyczne właściwości składników komórkowych, magnetorecepcja.

Literatura:

Physical Biology of the Cell, Rob Phillips, Jane Kondev, Julie Theriot, Garland, 2008, 2012

Biological Physics, Phillip Nelson, W.H. Freeman, 2013

Biofizyka dla Biologów, pod redakcją M.Bryszewskiej i W. Leyko, wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997.

Biofizyka, Podręcznik dla Studentów, pod redakcją F. Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2001

Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki, Przestalski, S. Wydawn. Akademii Rolniczej, Wrocław, 1993

Comprehensive Biophysics, (L. Tamm, ed), Academic Press, 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.