Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biofizyka komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBt-BT261 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biofizyka komórki
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Dobrucki
Prowadzący grup: Jerzy Dobrucki, Agnieszka Waligórska, Julita Wesołowska, Mirosław Zarębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z wybranymi problemami i metodami badawczymi na pograniczu współczesnej biologii i fizyki, oraz wykorzystanie tych problemów jako przykładów wiodących do wykształcenia umiejętności krytycznej, obiektywnej oceny wartości opublikowanych danych eksperymentalnych, oraz samodzielnego wnioskowania na podstawie tych danych.

Efekty kształcenia:

Wiedza:


potrafi rozpatrzyć właściwości błon komórkowych pod kątem właściwości biochemicznych [BCH1K_W01, P1A_W05, P1A_W08]


potrafi opisać funkcjonowanie enzymów językiem chemii [BCH1K_W06, P1A_W04]


rozpoznaje zasady funkcjonowania komórki jako układu powiązań w stanie dynamicznej równowagi [BCH1K_W08, P1A_W04, P1A_W05]


Umiejętności:


potrafi czytać ze zrozumieniem publikacje z dziedziny biochemii [BCH1K_U05, P1A_U02],


umie krytyczne spojrzeć na wyniki zaprezentowane przez innych i określić ograniczenia stosowanej metodologii [BCH1K_U14, P1A_U08],


umie przeprowadzić obronę swojego poglądu wykorzystując merytoryczne argumenty [BCH1K_U15, P1A_U10]


Kompetencje społeczne:


rozumie znaczenie prawidłowego prezentowania wyników [BCH1K_K06, P1A_K07, P1A_K04]

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę, wymagane 50% punktów na zaliczenie.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ciągła ocena aktywności studentów na konwersatoriach.


Zaliczenie na ocenę.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - seminarium

Metody problemowe – Metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 15h

Udział w seminariach 30h

Przygotowanie się do seminariów 20h

Przygotowanie się do zaliczenia 15h


SUMA GODZIN: 80h/3 ECTS

Skrócony opis:

Zagęszczenie molekularne w cytoplazmie i organellach komórkowych; objętość dostępna. Dyfuzja i ruchliwość makrocząsteczek; słabe wiązania. Mechanika błon biologicznych, organelli, cytoszkieletu; mechanoenzymy, silniki biologiczne; mechaniczne, optyczne i magnetyczne własności tkanek. Rozpoznawanie molekularne. Zjawiska fizyczne w ruchach komórek i organelli; mechanika podziału komórkowego.

Pełny opis:

Każdy z tematów jest omawiany i na wykładzie, i w formie seminaryjnej.

1) Gęstość i ruchy cząsteczek i makrocząsteczek w cytoplazmie, organellach komórkowych i błonach, pojęcie zagęszczenie molekularnego i objętości dostępnej.

2) Dyfuzja cząsteczek i ruchy makrocząsteczek w komórkach i przestrzeni międzykomórkowej, rola zagęszczenia molekularnego oraz słabych wiązań molekularnych.

3) Mechanika błon, organelli, cytoszkieletu, komórek, tkanek; mechanoenzymy

4) Własności mechaniczne, optyczne, magnetyczne tkanek.

5) Zjawiska rozpoznawania molekularnego - struktura makrocząsteczek i mechanizmy oddziaływania ze związkami niskocząsteczkowymi na przykładach białek i DNA.

6) Zjawiska fizyczne zaangażowane w kontroli i mechanizm ruchu komórek zwierzęcych i mikroplastów i organelli komórkowych, rola centrosomów i centrioli, rzeźby i ładunku podłoża; ruchy komórek w 2 i 3-wymiarowych układach in vitro, i tkankach embrionalnych.

7) Symetria komórki w mitozie i przestrzenne podobieństwo komórek po podziale; problem zachowania wzajemnej pozycji terytoriów chromosomowych i wysokorzędowych struktur chromatyny, czynniki decydujące o zachowaniu polarności komórek i wzajemnego ułożenia i migracji w tkankach.

Literatura:

Alberts B. et al., Molecular Biology of the Cell, IVth edition, Garland Science, 2002 (online Pubmed) lub nowsza

Boal D., Mechanics of the cell, Cambridge University Press, 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.