Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioaktywne toksyny pochodzenia sinicowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBt-BT309 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Bioaktywne toksyny pochodzenia sinicowego
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bober
Prowadzący grup: Beata Bober
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Uzyskanie przez studentów wiedzy na temat rodzajów toksyn syntetyzowanych przez sinice oraz uświadomienie im potencjalnych powodowanych przez nie zagrożeń. Zapoznanie studentów z technikami i metodami badawczymi stosowanymi podczas izolacji i analizy struktury, właściwości biologicznych i fizyko-chemicznych toksyn sinicowych. Przybliżenie wiedzy z zakresu możliwości biotechnologicznego wykorzystania sinic i ich metabolitów.

Efekty kształcenia:

Student, który zaliczył przedmiot:

Wiedza:

1. Posiada podstawową wiedzę w zakresie biologii komórki prokariotycznej, w tym: budowy i funkcjonowania komórek sinic oraz ich struktur wewnątrzkomórkowych [BT1K_W08].

2. Ma podstawową wiedzę z zakresu mikrobiologii, obejmującą: aspekty klasyfikacji sinic, ich biologię, fizjologię i znaczenie ekologiczne [BT1K_W09].

3. Zna główne rodzaje toksyn syntetyzowanych przez sinice, mechanizmy ich działania na organizmy zwierzęce i człowieka, a także ma świadomość zagrożeń ekologicznych i gospodarczych powodowanych przez toksyny sinicowe [BT1K_W09], [BCH2K_W01].

4. Posiada wiedzę na temat aktualnych możliwości biotechnologicznego wykorzystania sinic i ich metabolitów [BT1K_W21], [BT2K_W04], [BCH2K_W02].

5. Wie jakie są najważniejsze instrumentalne metody jakościowej i ilościowej analizy toksyn sinicowych [BT1K_W11], [BT2K_W07], [BCH2K_W05].

6. Posiada wiedzę z zakresu BHP umożliwiającą bezpieczną pracę w laboratorium biochemicznym [BT1K_W23], [BT2K_W12], [BCH2K_W07].


Umiejętności:

1. Stosuje podstawowe oraz zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie: preparatyki toksyn sinicowych – metody izolacji z komórek sinic i z pożywek stosowanych do ich kultywacji; metody analizy jakościowej i ilościowej przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz metody identyfikacji i charakterystyki chemicznej (spektrometria masowa, widma UV-IR, technika NMR) [BT1K_U01], [BT2K_U01], [BCH2K_U01].

2. Potrafi obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo stosowaną w laboratoriach [BT1K_U03], [BCH2K_U06].

3. Rozumie literaturę naukową z zakresu współczesnej biotechnologii w języku polskim i angielskim [BT1K_U05], [BT2K_U02], [BCH2K_U02].

4. Wykonuje doświadczenia naukowe, opracowuje oraz interpretuje wyniki własnych doświadczeń w oparciu o literaturę przedmiotu oraz bazy danych [BT1K_U08], [BT2K_U08], [BCH2K_U08].

5. Potrafi wskazać typowe metody i techniki dla rozwiązania zagadnień związanych z biotechnologią, np. w procesach technologicznych prowadzących do uzdatniania wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych jak również hodowli ryb i mięczaków [BT1K_U02], [BCH2K_U15].


Kompetencje społeczne:

1. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami grupowymi mającymi długofalowy charakter [BT1K_K02], [BT2K_K03], [BCH2K_K03].

2. Jest świadomy, że biotechnologia niesie za sobą dylematy bioetyczne, próbuje je dostrzegać i samodzielnie rozstrzygać [BT1K_K03], [BT2K_K04].

3. Wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz poszanowanie pracy własnej i innych [BT1K_K05], [BT2K_K06], [BCH2K_K07].

4. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych [BT1K_K07], [BT2K_K07],[BCH2K_K05].


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium pisemne w formie testu. Na ocenę pozytywną wymagane jest uzyskanie 61% punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wymagana jest obecność na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych. Czynny udział w dyskusji naukowej w czasie wszystkich form prowadzonych zajęć

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem aparatury, projektowanie i wykonanie doświadczeń, praca w grupach z prezentacją multimedialną

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 15 godzin


Udział w ćwiczeniach: 20 godzin


Przygotowanie się do ćwiczeń: 25 godzin


Przygotowanie się do zaliczenia: 20 godzin


SUMA GODZIN: 80 godzin


3 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Możliwość odbycia praktyki w Centralnym Laboratorium MPWiK w Krakowie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyficzną klasą związków chemicznych zaliczanych do metabolitów wtórnych - toksynami snicowego pochodzenia. Zajęcia obejmują część teoretyczną oraz praktyczną realizowaną przez przedstawicieli praktyki (Centralne Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie) oraz nauczycieli akademickich. Problematyka obejmuje poznanie metod izolacji, oznaczania oraz mechanizmy oddziaływania na organizmy zwierzęce i człowieka. Kurs jest dedykowany w szczególności dla studentów Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, na kierunkach Biotechnologia i Biochemia, Wydziału Chemii, na kierunkach Ochrona Środowiska, Chemia Środowiska i Chemia Biologiczna, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, na kierunkach Ochrona Przyrody, oraz Biologia. Poszerza on nie tylko wiedzę ale jak wykazały doświadczenia z lat ubiegłych ułatwia znalezienie pracy w zakładach uzdatniania wody.

Pełny opis:

Wykład:

Charakterystyka biologii i szeroko pojętego znaczenia sinic; toksyny syntetyzowane przez sinice (hepatotoksyny, neurotoksyny, dermatoksyny, cytotoksyny i inne); właściwości fizykochemiczne (budowa cząsteczki, jej trwałość na oddziaływanie czynników abiotycznych i biotycznych); mechanizm działania na organizmy zwierzęce i człowieka; biologiczne testy toksyczności; procedury analityczne: ekstrakcja, zagęszczanie próbek, rozdział i identyfikacja; metody degradacji toksyn sinicowych; czynniki warunkujące wzrost populacji sinic; metody ograniczające rozwój sinic w środowisku naturalnym; rodzaje zagrożeń ekologicznych powodowane przez toksyny sinicowe.

Ćwiczenia obejmują:

Preparatyka toksyn sinicowych – metody izolacji z komórek sinic i pożywek stosowanych do ich kultywacji; zagęszczanie metodą SPE; oczyszczanie na kolumnach jonowymiennych; analiza jakościowa i ilościowa przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC); inne metody identyfikacji i charakterystyki chemicznej (spektrometria masowa, widma UV-IR, NMR); kultury sinic (rodzaje pożywek, zakładanie hodowli, warunki kultywacji) – zajęcia odbywać się będą w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin. Identyfikacja i określenie stężeń związków toksycznych pochodzenia biologicznego i przemysłowego oraz innych substancji w wodzie – zajęcia będą się odbywać w laboratoriach MPWiK Kraków przy ul. Balickiej i ul. Lindego. Procesy technologiczne stosowane w uzdatnianiu wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych; monitoring zmian w składzie chemicznym wody; zapoznanie się z techniką pracy poszczególnych stanowisk i laboratorium kontrolującego różnego rodzaju metodami stopień czystości wody (techniki chemiczne, biologiczne i fizyczne); ocena stopnia różnego typu zagrożeń; zaznajomienie się z procedurami przeciwdziałania bioterroryzmowi - zajęcia będą się odbywać w Stacji Uzdatniania Wody w Dobczycach (dowóz studentów autokarem).

Literatura:

Harmful Cyanobacteria, 2005, J. Huisman, H.C.P Matthijs, P.M. Visser, Springer, Berlin

Seafood and Freshwater Toxins, 2008, L.M. Botana (ed.) CRC Press, London – New York.

Toxic Cyanobacteria in Water, 1999, I. Chorus, J. Bartram (eds), Taylor and Francis, London-New York.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.