Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia i patologia hipoksji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBt-BT348 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia i patologia hipoksji
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Elas, Martyna Krzykawska-Serda
Prowadzący grup: Martyna Krzykawska-Serda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie się z najnowszymi odkryciami w zakresie fizjologii transportu tlenu, oraz patologii związanymi z jego niedoborem lub nadmiarem

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student po zaliczeniu kursu:

• zna i rozumie podstawowe problemy związane z utlenowaniem tkanek prawidłowych i patologicznych

• zna i rozumie procesy adaptacji organizmu do środowisk o różnej zawartości tlenu

• [BT_K_W16] ma podstawową wiedzę w zakresie fizjologii człowieka

• [BCh2_K_W03] interpretuje zjawiska biologiczne na poziomie molekularnym w kategoriach pojęć i praw chemii

• [BCh2_K_W01] osiągnął rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę w zakresie głównych działów współczesnej biochemii, m.in. biochemii analitycznej, biochemii strukturalnej i fizycznej, biochemii komórki, biochemii organizmów na różnych poziomach zaawansowania ewolucyjnego, biochemii medycznej oraz genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej


UMIEJĘTNOŚCI

Student po zaliczeniu kursu:

• [BT_K_U05] rozumie literaturę naukową z zakresu współczesnej biotechnologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim

• [BT_K_U06] korzysta z narzędzi internetowych, w tym baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych w stopniu niezbędnym do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu nauk przyrodniczych oraz biotechnologii

• [BM_K_U11] posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych oraz wystarczającym do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej

• [BCh2_K_U02] korzysta z aktualnej literatury naukowej z zakresu biochemii i dyscyplin pokrewnych, zarówno w języku polskim jak i angielskim


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

• [BT_K_K01] - rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i aktualizowania wiedzy kierunkowej, jest świadom możliwości podejmowania studiów II

i III stopnia oraz studiów podyplomowych

• [BCh2_K_K01] zna stan i ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego jej aktualizowania i własnego doskonalenia zawodowego w zakresie biochemii

• [BCh2_K_K07] przestrzega zasad etyki zawodowej i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób


Wymagania wstępne:

dowolny kurs biofizyki

Forma i warunki zaliczenia:

Test końcowy ze wszystkich wykładów zawierający pytania testowe. Aby uzyskać zaliczenie należy osiągnąć 60% maksymalnej ilości punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

1. wykłady 30 h

Praca własna studenta:

1. Praca z materiałami dodatkowymi: 20 h

4. Przygotowanie do egzaminu 30 h

Łączny nakład pracy studenta 80 h = 3 ETCS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Tlen i jego rola w organizmie. Regulacja fizjologiczna. Transport tlenu w organizmie. Hyperoksja, anemia, stany niedotlenowania, choroba wysokościowa.

Właściwości fizyczne i chemiczne tlenu. Reakcje z udziałem tlenu, reakcje enzymatyczne z udziałem tlenu. Jak własności fizyczne tlenu wpływają na fizjologię.

Def hipoksji, jej występowanie i skutki. Rola hipoksji w różnych stanach patologicznych (CIH, porażenie okołoporodowe, cukrzyca, gojenie się ran, zakażenia bakteryjne i stany zapalne). Aktywne formy tlenu, ich powstawanie, rola w organizmie i rola w różnych stanach patologicznych. Związek z niedotlenowaniem.

HIF-1 i HIF-2, mechanizm działania i regulacja. Aktywacja ekspresji genów, skutki uruchamiania ścieżki HIF1 w tkankach prawidłowych. HIF-1α w embriologii i w komórkach macierzystych. Scieżka sygnałowa Notch. Rola hipoksji w nowotworach, jak powstaje agresywny fenotyp guza. Rola hipoksji w leczeniu nowotworów (radioterapia, chemioterapia, chirurgia, przerzutowanie, fototerapia, terapie pnaczyniowe). Rola hipoksji w chorobach krążenia i patologii mózgu. Zawały, zakrzepy, udary. Ischemia-reperfuzja. Jakie wahania w pO2 w mózgu występują fizjologicznie? Metody oznaczania hipoksji (spektroskopowe, histochemiczne, fluorescencyjne, polarograficzne), ich czułość i rozdzielczość.

Obrazowanie hipoksji (fluorescencja, PET, NMR, inne)

Tlenometria EPR: rozwój technik spektroskopowych, historyczne doświadczenia w układach biologicznych, najciekawsze zastosowania dziś. Sposoby przeciwdziałania hipoksji, ich mechanizmy i skuteczność in vivo, terapie przezwyciężające niedotlenowanie. Aspekty środowiskowo-ekologiczne tlenu i jego niedoborów.

Uwagi:

Elas M.: Przestrzenne rozmieszczenie hipoksji w guzach nowotworowych. Seria Wydawnicza Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

Oxygen Transport to Tissue, vol XXX, XXXIX

Oraz literatura podana na wykładzie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.