Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka - kurs dla studentów biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBt-BT349 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Statystyka - kurs dla studentów biotechnologii
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla I roku biotechnologii
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dutka
Prowadzący grup: Małgorzata Dutka, Tomasz Panz, Rafał Pietras, Marcin Sarewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie z podstawowymi zasadami statystycznego opracowania zbioru danych.

Wyrobienie umiejętności zastosowania reguł szacowania niepewności pomiarowych.

Zapoznanie z podstawami wnioskowania statystycznego


Efekty kształcenia:

WIEDZA:

Student, który zaliczył przedmiot:

1)zna podstawowe pojęcia analizy statystycznej [BT1K_W03]


UMIEJĘTNOŚCI:

Student, który zaliczył przedmiot:

2)posiada umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów związanych z wyznaczaniem niepewności pomiarowych, oceną dokładności metody; przeprowadzaniem testów statystycznych

[ BT1K_U09]

3)posługuje się narzędziami obliczeniowymi (EXCEL, Statistica) do rozwiązywania zadań związanych z analizą danych

[ BT1K_U07]

Wymagania wstępne:

zaliczony semestr kursu Matematyka wyższa

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki uzyskania zaliczenia kursu:

• Wymagana jest obecność na ćwiczeniach, liczba zajęć opuszczonych z usprawiedliwionych przyczyn nie może przekroczyć 2.

• Wymagane jest zaliczenie każdego z kolokwiów przeprowadzanych w semestrze


Końcowa ocena na zaliczenie wynika z 4 składowych:

• Ocena frekwencji i zaangażowania na zajęciach ( w tym za wypowiedzi ustne)

• Łączna ocena za kartkówki (również realizowane w e-learningu)

• Łączna ocena za systematycznie przedkładane prace domowe (na platformie zdalnego nauczania)

• Ocena za kolokwium zaliczenioweJeżeli dane kolokwium nie jest zaliczone w pierwszym podejściu, student ma prawo do jednego dodatkowego terminu w trakcie trwania semestru. W przypadku powtórnego niezaliczenia materiału kolejny termin przysługuje w sesji poprawkowej.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

a)Ocena bieżącego przygotowania do zajęć w formie pisemnej- krótkie kartkówki na zajęciach (oceniane w skali punktowej za poprawnie wyliczone rozwiązanie); kartkówki będąz wykorzystaniem platformy do pracy zdalnej


b)Ocena zaangażowania na zajęciach- udział w dyskusji oraz odpowiedzi przy tablicy (przyznawane punkty za aktywność)

c) ocena za systematycznie przedkladane prace domowe


d)Ocena stopnia opanowanej wiedzy teoretycznej z zakresu wykładu i umiejętności obliczeniowych – końocwe kolokwium zaliczeniowe, planowane w trybie stacjonarnym. Każdemu zadaniu przypisana jest odpowiednia liczba punktów, maksimum punktów uzyskuje student który bezbłędnie rozwiązał zadanie. Część punktów za dane zadanie może być przyznana gdy w rozwiązaniu znalazły się błędy mniejszej wagi. Zaliczenie całego kolokwium wymaga uzyskania wyznaczonego minimum (więcej niż 50%) sumarycznej liczby punktów.


Terminy egzaminów i zaliczeń:

końcowe kolowkium zaliczeniowe planowane stacjonranie na początku czerwca 2021

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną.

ćwiczenia interaktywne prowadzone na Platformie MS Teams ułatwiające rozwój praktycznych umiejętności obliczeniowych, i sprawdzające rozumienie pojęć statystycznych

wykorzystanie narzędzi e-learningowych wspomagających opanowanie materiału- np. quizy, zadania do indywidualnej oceny.Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• wykład – 15 h

• Ćwiczenia – 30 h

Praca własna studenta:

• Przygotowanie się do ćwiczeń: rozwiązanie zadanych prac domowych – 25 h

• Przygotowanie do kolowkium zaliczeniowego – 10 h


w sumie: 80 h = 3 pkt ECTSGrupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Zakres wykladu obejmuje podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych ( zmienna losowa i jej charakterystyka; najważniejsze rozkłady: dwumianowy, Gaussa, t-Studenta, ; estymacja parametrów na podstawie danych empirycznych; podstawowe zasady przeprowadzania testów statystycznych; regresja liniowa; reguły stosowane w rachunku błędów). Ćwiczenia rachunkowe rozwijają umiejętność praktycznego zastosowania metod statystycznych w opracowaniu danych doświadczalnych z wykorzystaniem programów komputerowych.

Pełny opis:

Zakres wykładu obejmuje:

A)podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych zmienna losowa i jej charakterystyka; rozkład prawdopodobieństwa, dystrybuanta)

B)najważniejsze rozkłady dyskretne i ciągłe ( w tym dwumianowy, Poissona, Gaussa, t-Studenta)

C)na czym polega estymacja punktowa parametrów rozkładu na podstawie danych empirycznych

D)statystyczny opis niepewności pomiarowych - klasyfikacja typów pomiarów; reguła propagacji niepewności

E)na czym polega metoda regresji liniowej

F)procedura testu statystycznego – ogólny schemat, testy istotności Studenta

E)testy nieparametryczne (test U, Wilcoxona)

Ćwiczenia:

A)tworzenie histogramów zbioru danych;

B)wyznaczanie wartości liczbowych dla estymatorów wartości średniej , odchylenia standardowego ( w tym opracowanie statystyczne wyników pomiarów typu A).

C)praktyczne zastosowanie reguły propagacji niepewności pomiarowych- przeprowadzenie poprawnych obliczeń (w tym wyprowadzanie formuł na niepewność wielkości złożonej; zastosowanie reguł dotyczących cyfr znaczących wyniku,obliczanie błędów względnych).

D)rozwiązywanie zadań wymagających obliczania wartości dystrybuanty i gęstości prawdopodobieństwa dla różnych rozkładów (posługiwanie się funkcjami wbudowanymi w pakiet Office);

E)wyznaczanie kwantyli na podstawie rozkładu Gaussa lub t-Studenta (w tym obliczanie przedziałów ufności dla średniej

F) badanie korelacji zmiennych losowych - wyznaczanie współczynnika korelacji liniowej; estymacja parametrów regresji liniowej (w tym zastosowanie narzędzia arkusza kalkulacyjnego do wyliczenia regresji i odczyt parametrów regresji wraz z niepewnościami)

G)wykorzystanie praktyczne regresji liniowej –proste kalibracyjne ( w tym obliczanie stężenia badanej próbki wraz z niepewnością)

H)rozpoznawanie jaki rodzaj testu statystycznego powinien być przeprowadzony dla przedstawionego zestawu danych doświadczalnych ( test t dla par powiązanych lub test dla prób niezależnych; test t dla jednej próby)

H) obliczanie statystyki testowych i wyznaczanie obszarów krytycznych

I)posługiwanie się narzędziami procedur statystycznych w programach komputerowych (pakiet Office i inne)

Literatura:

W. Hyk Z. Stojek "Analiza statystyczna w laboratorium analitycznym", wyd.: Wydział Chemii UW, 2010

K. Kukuła Elementy statystyki w zadaniach PWN wyd.2

A. Zgirski, R. Gondko "Obliczenia biochemiczne", PWN

John R. Taylor "Wstęp do analizy błędu pomiarowego", PWN

A.Łomnicki, „Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników”

Wydanie 2010

M. Gonet Excel w obliczeniach naukowych i technicznych ; Helion 2010

Uwagi:

pierwszy wykład -obowiązkowy- odbywa się 2 III.

początek ćwiczeń od środy 3 III.

Materiały do każdych zajęć są wcześniej zamieszczane na platformie zdalnego nauczania.

ćwiczenia obejmują 13 zajęć, każde po 105 minut

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.