Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CF-D01a-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów II stopnia CHEMII - semestr zimowy
Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów II stopnia OCHRONY ŚRODOWISKA - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Maciejowska
Prowadzący grup: Małgorzata Krzeczkowska, Iwona Maciejowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Chemia II stopnia


W zakresie wiedzy:

CH2_W20: Dysponuje wiedzą z zakresu dydaktyki ogólnej

CH2_W05: Potrafi przedstawić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole

W zakresie umiejętności:

CH2_U20:

1. potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu dydaktyki i metodyki chemii w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych

2. potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi,

W zakresie kompetencji:

CH2_K04: Potrafi wyjaśnić potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji

CH2_K07: Potrafi przedstawić i wyjaśnić znaczenie profesjonalizmu oraz refleksji na tematy etyczne przestrzegania zasad etyki zawodowej


Ochrona środowiska

W zakresie wiedzy:

OS2_W20: Dysponuje wiedzą z zakresu dydaktyki ogólnej

OS2_W08: Potrafi przedstawić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole

W zakresie umiejętności:

OS2_U20:

1. potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu dydaktyki i metodyki chemii w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych

2. potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi,

W zakresie kompetencji:

OS2_K01: 1. Potrafi wyjaśnić potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;

2. potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin

Warunki zaliczenia: co najwyżej jedna nieobecność nieusprawiedliwona i 3 nieobecności ogółem, pozytywna ocena udziału w dyskusjach, pozytywna ocena prezentacji ustnej, ponad 50% punktów z końcowego testu pisemnego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Chemistry

W zakresie wiedzy:

CH2_W20: egzamin pisemny, oral presentation

CH2_W05: egzamin pisemny

W zakresie umiejętności:

CH2_U20: egzamin pisemny, prezentacja

W zakresie kompetencji:

CH2_K04: udział w dyskusji

CH2_K07: udział w dyskusji


Ochrona środowiska

W zakresie wiedzy:

OS2_W20: egzamin pisemny, prezentacja

OS2_W08: egzamin pisemny

W zakresie umiejętności:

OS2_U20: egzamin pisemny, prezentacja

W zakresie kompetencji:

OS2_K01: udział w dyskusji

Metody dydaktyczne:

metody podające-prezentacje multimedialne

metody problemowe-metody aktywizujące-metoda przypadków

metody problemowe-metody aktywizujące-seminarium

metody problemowe-metody aktywizujące-dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, burza mózgów, panelowa, metaplan)

metody praktyczne-seminarium

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Zapoznanie się z literaturą i przygotowanie prezentacji - 8h Przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie - 13 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 51 godz., co odpowiada 2 punktom ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Kurs podstaw dydaktyki będący niezbędnym elementem przygotowania do pracy w szkole. Obejmuje zagadnienia z zakresu dydaktyki ogólnej m.in. zasady funkcjonowania szkoły, proces nauczania-uczenia się, system oświatowy, klasa szkolna, projektowanie działań edukacyjnych, diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia, język jako narzędzie pracy nauczyciela.

Pełny opis:

1.1 Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe. Główne nurty myślenia o edukacji szkolnej i szkole.

1.2. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa. Modele współczesnej szkoły: tradycyjny, humanistyczny, refleksyjny i emancypacyjny. Szkolnictwo alternatywne. Program ukryty szkoły. Współczesne koncepcje nauczania. Modele profesjonalizmu i ich implikacje dla edukacji nauczycieli. Edukacja do refleksyjnej praktyki.

1.3. Proces nauczania – uczenia się. Środowisko uczenia się. Szkolne uczenie się. Cele kształcenia - źródła, sposoby formułowania i rodzaje. Zasady dydaktyki. Metody nauczania. Organizacja procesu kształcenia i pracy uczniów. Lekcja (jednostka dydaktyczna) i jej budowa. Style i techniki pracy z uczniami. Formy organizacji uczenia się. Środki dydaktyczne.

1.4. System oświaty. Organizacja i funkcjonowanie. Aspekty prawne funkcjonowania systemu oświaty i szkoły, elementy prawa oświatowego. Szkoła (w tym szkoła specjalna) i jej program. Europejski kontekst zmiany programu szkoły. Wzorce i modele programów nauczania. Programy przedmiotowe, międzyprzedmiotowe i blokowe. Programy autorskie. Ewaluacja programów. Treści nauczania. Plany pracy dydaktycznej.

1.5. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne. Style kierowania klasą. Procesy społeczne w klasie. Integracja klasy szkolnej. Ład i dyscyplina w szkole i w klasie. Poznawanie uczniów i motywowanie ich do nauki. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej. Edukacja włączająca. Indywidualizacja nauczania. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.

1.6. Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów. Kategorie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i charakterystyka ich funkcjonowania. Formy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: przedszkola i szkoły ogólnodostępne, integracyjne oraz specjalne, klasy terapeutyczne, indywidualne nauczanie.

1.7. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. Wewnątrzszkolny system oceniania, sprawdziany i egzaminy zewnętrzne. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności dydaktycznej nauczyciela i jakości pracy szkoły.

1.8. Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka wykładania, sztuka zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów. Edukacyjne zastosowania mediów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, Warszawa 2000, Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 56, poz. 458) http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/tekst_ustawy.pdf Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/men_tom_5.pdf

Literatura uzupelniająca

Radwańska J., Czas na feedback dla oświaty, Difin SA, Warszawa 2010

Uwagi:

Kurs dla osób, które w poprzednich latach rozpoczęły przygotowanie pedagogiczne w SPUJ oraz osób chcących realizować kurs jako przedmiot humanistyczny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.