Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka chemii B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CF-D01d-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka chemii B
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów II stopnia CHEMII - semestr zimowy
Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów II stopnia OCHRONY ŚRODOWISKA - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Maciejowska
Prowadzący grup: Iwona Maciejowska, Ewa Odrowąż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Chemia II stopnia

Student

W zakresie wiedzy:

CH2_W20: Potrafi wymienić i ocenić przydatność różnorodnych form pracy specyficznych dla nauczania chemii do realizacji określonych zadań edukacyjnych (wycieczki, zajęcia terenowe i laboratoryjne, praca domowa)

CH2_W05: Potrafi przedstawić uczniom zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole

W zakresie umiejętności:

CH2_U01: Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji, aby przygotować lekcje chemii

CH2_U02: Potrafi wspomóc uczniów w planowaniu ich pracy badawczej, zwłaszcza w przypadku metody projektów edukacyjnych

CH2_U05: Potrafi w sposób popularny przedstawić uczniom najnowsze odkrycia w chemii

W zakresie kompetencji:

CH2_K20: Potrafi analizować i oceniać własną pracę dydaktyczno-wychowawczą

CH2_K04: Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, a także potrafi stymulować samodzielną pracę uczniów w kontekście uczenia się przez całe życie.


Ochrona środowiska II stopnia

Student

W zakresie wiedzy:

OS2_W20: Potrafi wymienić i ocenić przydatność różnorodnych form pracy specyficznych dla nauczania chemii i edukacji ekologicznej do realizacji określonych zadań edukacyjnych (wycieczki, zajęcia terenowe i laboratoryjne, praca domowa)

OS2_W08: Potrafi przedstawić uczniom zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole

W zakresie umiejętności:

OS2_U02: Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji, aby przygotować lekcje chemii, szczególnie w zakresie tematów związanych z ochroną środowiska

OS2_U20: Potrafi wspomóc uczniów w planowaniu ich pracy badawczej, zwłaszcza w przypadku metody projektów edukacyjnych

W zakresie kompetencji:

OS2_K01: Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, a także potrafi stymulować samodzielną pracę uczniów w kontekście uczenia się przez całe życie

OS2_K20: Potrafi analizować i oceniać własną pracę dydaktyczno-wychowawczą

Wymagania wstępne:

Dydaktyka chemii A

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: co najwyżej jedna nieobecność nieusprawiedliwiona i 3 nieobecności ogółem (odrobione), pozytywna ocena udziału w dyskusjach, planu projektu, sprawozdań laboratoryjnych i aktywności na zajęciach

Praktyki zawodowe - Zaliczenie na ocenę

Forma odbywania: w grupach studenckich, w liceum

Warunki zaliczenia: pozytywna ocena przygotowania do lekcji i prowadzenia lekcji oraz pozytywna ocena ewaluacji lekcji innych studentów.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ćwiczeń i praktyki. Obecność, ocena udziału w dyskusjach, ocena prac pisemnych, ocena przygotowania i prowadzenia lekcji.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Chemia II stopień

W zakresie wiedzy:

CH2_W20: udział w dyskusji

CH2_W05: obserwacja lekcji, mikronauczanie

W zakresie umiejętności:

CH2_U01: obserwacja lekcji

CH2_U02: obserwacja, plan projektu

CH2_U05: obserwacja lekcji

W zakresie kompetencji:

CH2_K20: arkusz oceny

CH2_K04: udział w dyskusji


Ochrona środowiska II stopień

W zakresie wiedzy:

OS2_W20: udział w dyskusji

OS2_W08: obserwacja lekcji, mikronauczanie

W zakresie umiejętności:

OS2_U02: obserwacja lekcji

OS2_U20: obserwacja, plan projektu

W zakresie kompetencji:

OS2_K01: arkusz oceny

OS2_K20: udział w dyskusji

Metody dydaktyczne:

metody podające-objaśnienie lub wyjaśnienie

metody podające-prezentacje multimedialne

metody problemowe-metody aktywizujące-dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, burza mózgów, panelowa, metaplan)

metody praktyczne-pokaz

metody praktyczne-ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

udział w zajęciach - 45 godz.

przygotowanie konspektu lekcji - 5 godz.

przygotowanie do lekcji (w tym przygotowanie pomocy dydaktycznych)- 10 godz.

Przygotowanie sprawozdań laboratoryjnych - 8 godz.

przygotowanie planu projektu - 8 godz.

łączny nakład pracy studenta: 76 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony specyficznym zagadnieniom z dydaktyki chemii, składa się z 30 godz. ćwiczeń i 15 godz. praktyki grupowej w liceum. Obejmuje następujące grupy tematów: metoda projektów i praca badawcza uczniów, eksperyment chemiczny jako metoda charakterystyczna dla nauczania chemii, kształtowanie motywacji i ciekawości ucznia, korzystanie z różnych źródeł wiedzy.

Pełny opis:

2.3.6 Metody nauczania: metoda projektów. Praca badawcza ucznia. 2.3.7 Formy pracy specyficzne dla nauczania chemii: wycieczki, zajęcia laboratoryjne, doświadczenia. Praca domowa. 2.3.14. Animowanie działań edukacyjnych i pracy nad rozwojem ucznia. Kształtowanie u ucznia pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej. Kształtowanie motywacji do uczenia się danego przedmiotu. Kształtowanie nawyków systematycznego uczenia się z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu. Stymulowanie samodzielnej pracy ucznia w kontekście uczenia się przez całe życie. Przygotowanie ucznia do samokształcenia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Dydaktyka Chemii, Praca zbiorowa pod red. A. Burewicza i H. Gulińskiej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2002. Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Literatura uzupelniająca

Podręczniki szkolne do nauczania chemii

Uwagi:

Na praktyki proszę rejestrować się do tych samych grup co na ćwiczenia.

Terminy praktyk:

grupa 1 poniedziałek 7:30-9:45 lub 8:15-10:30 I LO Plac na Groblach 9

grupa 2 czwartek 7:30-9:45 I LO Plac na Groblach 9

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Maciejowska
Prowadzący grup: Małgorzata Krzeczkowska, Elżbieta Szostak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Na praktyki rejestrujecie się do tych samych grup co na ćwiczenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.